miercuri, 17 octombrie 2018

Octombrie 2018


Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel pe care nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa. (Comenius)

Nevoia de consiliere și mentorat – o perspectivă a părinților

Studiu realizat în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”
Proiectul „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 6. Educație și competențe, își propune ca obiectiv general creșterea calității serviciilor educaționale în școlile bistrițene prin îmbunătățirea de competențe cheie actorilor implicați în activități educaționale cu scopul de a reduce și elimina riscul părăsirii timpurii a școlii. Una dintre activitățile principale propuse este elaborarea unui program complex de intervenție și sprijin pentru preșcolari, elevi și părinți, „Școala Familiei”. Pentru ca acest program să se plieze cât mai bine pe realitatea școlilor incluse în proiect, s-a considerat necesară completarea analizei de nevoi inițială cu perspectiva părinților.
Astfel a fost realizat un studiu ce și-a propus identificarea modalităților prin care copiii și părinții din grupurile vulnerabile pot fi sprijiniți în ceea privește integrarea socială și școlară. Obiectivele specifice propuse vizează:
- Oferirea unei imaginii generale asupra modului și a măsurii în care serviciile educaționale actuale răspund nevoilor copiilor și a familiilor acestora;
- Identificarea nevoilor concrete ale copiilor și părinților din grupurile vulnerabile în ceea privește sprijinul pentru accederea în ciclul școlar superior.
Au răspuns la chestionarul elaborat 80 de părinți ai copiilor din grupul țintă, distribuiți astfel:
- 49 părinți din mediul urban, 31 părinți din mediul rural;
- 27 părinți bărbați, 53 părinți femei.
După prelucrarea datelor obținute au putut fi extrase următoarele concluzii:
C1. Ca aspect general, părinții se poziționează neutru privind calitatea serviciilor educaționale – având ponderea cea mai mare (47%) cei care declară că sunt mulțumiți în Oarecare măsură de acest aspect; o pondere asemănătoare a părinților (47,8%), declară că sunt în Mare și Foarte mare măsură satisfăcuți de calitatea serviciilor educaționale; ponderea celor satisfăcuți în Mică și Foarte mică măsură se apropie de 5 procente și este completată de ponderea celor care nu răspund la această întrebare (0,7% dintre părinți).
C2. Cei mai mulți dintre elevi și părinți au beneficiat de servicii educaționale asigurate de școală, însă frecvența cu care beneficiază elevii și părinții de serviciile asigurate de școală este substanțial mai redusă comparativ cu nevoia acestora – ceea ce arată că școala asigură servicii unui număr mare de elevi și părinți, însă nu face față și nu răspunde nevoii acestora privind volumul de servicii; 12% dintre elevi au beneficiat de meditații școlare plătite – frecvența serviciilor este în medie de 12 ședințe (în ultimul an);
C3. Cele mai multe din nevoile copiilor identificate de părinți sunt din categoria Abordare diferențiată – 20% dintre nevoile identificate de Părinți sunt în această categorie; o categorie apropiată este Implicarea în proiecte educaționale/ schimb de experiență cu copiii din ciclul superior – 14% dintre părinți fac recomandări de astfel de proiecte/parteneriate;
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Nevoi ale copiilor identificate de părinți (Categorii de nevoi)

1. Implicare în proiecte educaționale/schimb de experiență cu copiii din ciclul superior – 14%
2. Abordare diferențiată: abordare curriculară diferențiată, învățare diferențiată, respectarea ritmului propriu, reducerea numărului de elevi la clasă, conținuturi și sarcini simplificate, sprijin în realizarea temelor – 20%
3. Acceptare și înțelegere: acceptare, suport pentru integrare, să nu fie marginalizați, dezvoltarea sentimentului de siguranță – 12%
4. Afecțiune: apropiere, afecțiunea familiei, dezvoltarea stimei de sine, comunicare, încurajare permanentă, sprijin emoțional din partea părinților – 12%
5. Consiliere: ascultare, dezvoltare socio-emoțională – 10%
6. Metode și instrumente interactive/inovatoare: metode adecvate, instrumente de lucru, manuale atractive, materiale didactice variate – 7%
7. Sprijin personalizat: asistență privind integrarea, profesor de sprijin, profesori calificați, consilier școlar, terapie logopedică, sprijin efectiv în activitatea la clasă – 6%
8. Socializare: activități de socializare, activități diverse în aer liber, activități în parteneriat, proiecte specifice, apartenență la grup – 6%
9. Crearea unui climat adecvat: integrare într-un mediu școlar adecvat, mediu securizat, reguli clare și mediu predictibil, spațiu amenajat și dotat – 4%
10. Sprijin financiar și material, rechizite, masa caldă – 3%
C4. Și în privința felului în care Școala răspunde nevoilor copiilor aflați la sfârșit de ciclu școlar părinții adoptă o atitudine neutră – 56% dintre Părinți consideră că Școala răspunde în Oarecare măsură nevoilor copiilor aflați la sfârșit de ciclu școlar;
C5. Nevoile părinților sunt de consiliere, ajutor și sprijin, ei considerând că, pentru a-și putea sprijini copilul, au nevoie la rândul lor de sprijin. Această nevoie este împărtășită de 50% dintre părinți;
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Nevoi ale părinților (Categorii de nevoi)

1. Consiliere: modalități de implicare a părinților în educație, atenție, activități de tipul „școala părinților” – 30%
2. Implicare în activitățile școlii: activități de socializare, activități părinte-copil, activități în parteneriat, proiecte specifice, apartenență la grup – 25%
3. Ajutor/Sprijin pentru a putea la rândul lui să își ajute copilul: strategii de învățare eficientă, modalități de amenajare a locului de studiu al copilului, planificarea timpului de acasă – 20%
4. Acceptare și încurajare: acceptare, suport pentru integrare, să nu fie marginalizați, dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup, integrare socială – 12%
5. Informare asupra cerințelor de la nivelul clasei în care se află copilul/nivelul clasei următoare – 9%
6. Sprijin financiar și material pentru susținerea copilului în școală – 3%
C6. Recomandările părinților privind îmbunătățirea modului în care Școala răspunde nevoilor copiilor din grupurile vulnerabile sunt centrate către asigurarea sprijinului direct și colaborarea educator/ învățător/ profesor: proiecte comune de prezentare a ciclului imediat superior; (22% dintre părinți fac astfel de recomandări). Alături de acestea sunt considerate necesare variate auxiliare/materiale suport (14% dintre părinți consideră utile elaborarea acestor auxiliare); părinții își mai doresc în procent de 15% includerea lor în activități de tip „Școala părinților”, consilierea, îndrumarea și pregătirea în vederea reducerii abandonului școlar/ excluziunii sociale; pe lângă propria educație, părinții consideră importantă și educarea cadrelor didactice, în sensul participării la cursuri de formare continuă, atât în specialitate, cât și în domeniul psihopedagogiei;
C7. Părinții își asumă responsabilitatea legat de cele 3 aspecte evaluate în ponderi cuprinse între 24,3% (asigurarea serviciilor suport), 29% (incluziunea școlară) și 46% (integrarea socială). Astfel, părinții își asumă în proporție de 46% responsabilitatea privind INTEGRAREA SOCIALĂ a propriilor copii și creditează școala cu această responsabilitate în proporție de 32,2%; O mare pondere a părinților (39,5%) consideră că asistența socială este responsabilă de asigurarea serviciilor suport pentru copiii din medii defavorizate; integrarea școlară în schimb este responsabilitatea școlii, conform opiniei a 60,5% dintre părinți.
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Q8. Principalele MĂSURI care ar putea îmbunătăți modul în care SERVICIILE EDUCAȚIONALE răspund nevoilor copiilor

1. Colaborare educator/învățător/profesor: proiecte comune de prezentare a ciclului imediat superior – 22%
2. Sprijin personalizat/ Abordare diferențiată: activități zilnice adaptate, mai mult timp alocat pentru copil, mai multe ore de consiliere și logopedie, mai multe ore de sprijin, mai mulți profesori itineranți care să-i ajute să depășească barierele din calea învățării – 22%
3. Elaborare de materiale suport/auxiliare pentru consolidarea cunoștințelor copiilor – 14%
4. Afecțiune: mai multă apreciere a copiilor, crearea unui climat afectiv pozitiv, mai multă comunicare cu copilul, mai multă atenție și înțelegere din partea cadrelor didactice, mai multă răbdare, stilul de predare cât mai apropiat de stilul de învățare ale elevilor – 5%
5. Asigurarea de servicii variate: consiliere psihopedagogică, logopedie, servicii de sprijin, program de tip after school – 13%
6. Crearea unui climat adecvat: cabinete mai bine dotate în școli, organizarea de clase mai puțin numeroase, organizarea de grupe mici de lucru – 8%
7. Socializare: mai multe activități extrașcolare, mai multe activități de grup – 2%
8. Consilierea părinților privind nevoile copiilor și importanța educației, activități de tip „Școala părinților”, consilierea, îndrumarea și pregătirea părintelui în vederea reducerii abandonului școlar/ excluziunii sociale – 15%
9. Implicarea părinților în educație: colaborare mai bună profesor-părinte, o mai bună comunicare cu familia, proiecte educaționale – 9%
10. Educarea învățătorilor/profesorilor: organizarea de cursuri pentru cadrele didactice, îmbunătățirea instruirii personalului didactic, schimbarea atitudinii profesorilor față de elevi – 11%
C8. Părinții își doresc pentru copiii lor un trai mai bun, chiar dacă fie nu conștientizează aportul pe care educația îl poate aduce, fie nu dețin resursele necesare pentru a sprijini copilul în acest sens; astfel au nevoie să fie educați, pentru a putea la rândul lor educa.

prof. Ioan IOJA, manager de proiect,
prof. consilier școlar Cristina HARAP, coordonator științific program copii și părinți,
Proiect POCU cod 106557: „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”

„Universul Einstein” – un brand bistrițean – la a XIV-a ediție

Pornind de la premisa că educația de bună calitate presupune aplicarea modelului diversității prin inițierea de proiecte în care să fie implicați elevi, cadre didactice, parteneri educaționali, părinți, media, toate conducând la dezvoltarea competențelor elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora, domnul profesor Dorel Nicoară coordonator al proiectului Concursul Național de Fizică „Universul Einstein”, cadru didactic la Palatul Copiilor Bistrița, s-a mobilizat din nou pentru desfășurarea celei de a XIV-a ediție a concursului, care s-a desfășurat în weekend-ul 12-14 octombrie 2018 la Liceul cu Program Sportiv din Bistrița. La această ediție s-au înscris în faza preliminară (aprilie-iunie 2018) 152 proiecte elaborate de 328 elevi coordonați de cadre didactice, din 26 de județe ale României. În urma preselecției, desfășurate în perioada lunii septembrie 2018, au fost selectați și invitați în faza finală:
- Palate și cluburi: 13 proiecte selectate (prezente);
- Licee/Colegii: 31 (Fizică teoretică/ Experimente – 8; Fizică aplicată – 7; Interdisciplinaritate – 8; Robotică – 5);
- Gimnazii: 8
TOTAL: 51
Numărul de elevi și profesori coordonatori prezenți: din țară: 80, din județ: 13, în total: 93.
Competiția este cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Naționale-2018, aprobat de MEN, la poziția nr. 275 bis (conform OMEN 3210/15.02.2018).
Concursul are următoarele categorii: Gimnazii, Palate și Cluburi ale Copiilor, Licee și colegii, Publicație de specialitate.
Concursul este susținut financiar și material de:
- Primăria municipiului Bistrița;
- Continental Automotive România;
- Miele Tehnic Brașov
- S. C. Betak S. A. Bistrița;
- Fundația „Proelectron”;
Prezentăm în continuare un extras din procesul verbal cu rezultatele, pentru primele trei locuri ale competiției.

Gimnazii:
Premiul I, lucrarea Micro-sumo, roboți de competiție și nu numai, elevi: Stan Brianna Alexandra, cls a VIII-a/ profesor îndrumător: Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea Ceas cu tuburi Nixie, elevi: Crușitu Ionuț Aurelian/ profesor îndrumător: Pop Maria, Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița;
Premiul III, lucrarea: Fizică aplicată – experimente, elevi: Iancu Marian Eugen, Nicu Anca Maria, Marghiolu Maria Alexia, Lazăr Vlad Andrei/ profesori îndrumători: Vasile Mihaela, Dumitrașcu Cătălina, Școala Gimnazială Nr. 2 „Ion Minulescu” Pitești.

Palate și cluburi ale copiilor:
Premiul I, lucrarea: Generator eolian cu flux axial, elevi: Bejenaru Ștefan, Anghel Ioana/ profesor îndrumător: Pantelimonescu Remus, Palatul Copiilor Iași;
Premiul II, lucrarea: Miniroboți – aplicația ARDUINO, elevi: Eliada Uscatu, Totelecan Antonyo-Romeo/ profesor îndrumător: Uscatu Grigore, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea;
Premiul III, lucrarea: Running Microbug, elevi: Vișovan Cosmin/ profesor îndrumător: Macarov Maria, Clubul Copiilor Gura Humorului.

Licee, colegii, grupuri școlare:
Secțiunea Fizică teoretică/ Experimente:
Premiul I, lucrarea: Calculatoare cuantice, elevi: Muscalagiu Anca, Vulsan Bianca, Vîrtan Răzvan/ profesor îndrumător: Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea: Studiul comparativ al elasticității resorturilor metalice și benzilor elastice din cauciuc, elevi: Neagu Fabian, Stănescu Mihai, Pîrvulescu Andreea Iulia, Belu Andres/ profesori îndrumători: Grigore Ionel, Stoica Daniela, Popescu Mihai, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești;
Premiul III, lucrarea: Poluarea aerului cu pulberi sedimentabile, elevi: Ropan Ștefan, Szentes Tiberiu/ profesori îndrumători: Cristurean Violeta, Guiu Octavian, Liceul cu Program Sportiv Bistrița.
Secțiunea Fizică aplicată/ Mijloace dedicate studiului fizicii:
Premiul I, lucrarea: Școala Viitorului, elevi: Băraru Alex, Ciolacu Cosmin, Drăguțu Rareș, Nițu Mădălina/ profesori îndrumători: Tudor Gabriela, Ciocănel Adriana, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci;
Premiul II, lucrarea: Casa viitorului – casă autonomă energetic, elevi: Conof Andrei, Fumureanu George, Ciobanu Teodor/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul III, lucrarea: Energia hidraulică – alternativă la energia electrică, elevi: Stănescu Mihai, Miu Mihai/ profesor îndrumător: Răduță Norica, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești.
Secțiunea Interdisciplinaritate:
Premiul I, lucrarea: Aplicațiile antocianinelor, elevi: Constantin Maria Emilia, Bratu Marina, Ciobanu Teodor/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul II, lucrarea: Creierul uman și mecanica cuantică, elevi: Lazorec Bianca Maria/profesori îndrumători: Daneliuc Silvia, Platec Cezar Nicolae, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Suceava;
Premiul III, lucrarea: Corelații interdisciplinare între fizică și muzică, elevi: Chicoș Veronica Eliza, Băraru Alex, Ciolacu Cosmin/ profesor îndrumător: Tudor Gabriela, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci.
Secțiunea Robotică:
Premiul I, lucrarea: Robot magazioner, elevi: Lorinczi Andrei, Saucă Raul, Dancea Radu, Stan Brianna/ profesori îndrumători: Muscalagiu Diana, Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea: Utilizarea limbajelor de programare pentru coordonarea unui robot în spații limitate, elevi: Petri James Florin/ profesor îndrumător: Mureșan Mihai, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița;
Premiul III, lucrarea: Motion Sense Glove, elevi: Baștea Mara Alexandra, Hang Alexandru, Algu Andrei/ profesor îndrumător Gheorghiu Ștefana, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București.
Secțiunea Reviste / Publicație de specialitate:
Premiul I, lucrarea: Revista „S.O.S. Planeta”, Colectiv redacțional/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul II, lucrarea: Revista „Lumea Fizicii” nr. 44, Colectiv redacțional/ prof. îndrumător Tudor Gabriela, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci;
Premiul III, lucrarea: Revista „Alpha” nr. 30, coordonator: profesor Lavinia Elena Orășanu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești.

Membrii juriului:
- Prof. univ. dr. Mihai Todică – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – președinte juriu Licee;
- Prof. ing. Ioan Harisis Sevcenco – București – președinte juriu Gimnazii / Palate ale Copiilor;
- Prof. ing. Mirela Venera Nelca – Școala Gimnazială nr.1 Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Ioan Haitonic – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistrița-Năsăud;
- Prof. ing. Doina-Marilena Bogdan – Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. ing. Maria Cristina Moisescu – Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești, Argeș;
- Prof. Marcela Turcu – Școala Gimnazială Șieu Măgheruș, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Violeta Cristurean – Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Maria Macarov – Clubul Copiilor Gura Humorului, Suceava.

Mai multe informații se găsesc la adresa: https://www.facebook.com/Universul-Einstein-108343619353540

prof. Dorel NICOARĂ,
Palatul Copiilor Bistrița
prof. metodist, Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

„Costumul popular la loc de cinste”

La Centrul de Informare și Documentare al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița s-a desfășurat proiectul intitulat „COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE!”
Activitatea a fost inițiată și coordonată de profesor pentru învățământul primar, Sidor Maria-Titiana, și finanțată de Primăria municipiului Bistrița. Colaboratorii proiectului au fost consilierul educativ Nicoleta Butuza, cadre didactice din unitate și părinții elevilor CNAM-iști.
Proiectul „COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE” a fost structurat în două părți: prima parte a constat într-o paradă-concurs a costumului popular autentic, pentru clasele gimnaziale și cele de liceu, și un atelier de cusături, în cadrul căruia elevii au învățat să coasă cu puncte, cruciulițe și mărgele.
Concurentele înscrise la parada populară au defilat prin fața unui juriu format din prof. Ecaterina Hiticaș specialist în etnografie și folclor, prezentă la eveniment în calitate de părinte, eleva Lavinia Doboș, din clasa a X-a F, de loc de pe Valea Ilvelor și cunoscătoare a costumului tradițional al zonei și eleva Elena Hasbeiu, tot din clasa a X-a F, de loc din Rodna, care este interpretă de muzică populară. Juriul a stabilit și premianții dintre purtătorii de costume populare, evidențiindu-se costumele cu cele mai multe elemente autentice. Pentru clasele gimnaziale, câștigătoarea a fost Mare Elisabeta din clasa a-V-a C, iar pentru clasele liceale, eleva Țigăuan Dalia din clasa a X-a F. Nu au lipsit „mascotele” acestui eveniment, trei elevi din clasa Pregătitoare „D”, îmbrăcați de asemenea în costume populare autentice.
Atelierul de cusături a avut un mare ecou atât în rândul celor mici cât și al celor mari, cei mici afirmând faptul că le vor cere părinților pânză de cusut pentru a putea crea și ei astfel de modele.
Maria-Titiana Sidor, profesor pentru învățământul primar, s-a deplasat de la o masă la alta pentru a le arăta fiecăruia în parte cum se coase. Alături de aceasta s-au aflat și câteva mămici, care au purtat costume populare asemeni tuturor participanților și care i-au ajutat pe cei mici să împletească și să coasă. Astfel, spațiul CDI a fost invadat de ii dintre cele mai frumoase, de pălării cu pene de păun și de catrințe din mai multe zone ale județului Bistrița-Năsăud.

Eleva Lavinia Doboș, prezentă în comisia de jurizare, a primit cu bucurie invitația de a face parte din juriul activității, afirmând faptul că în ziua de azi copiii nu mai sunt preocupați de tradiții, iar acest proiect a avut rolul de a-i apropia pe cei mici de datinile lor.
Elena Hasbeiu și Țigăuan Dalia au avut câte un moment artistic, interpretând o doină și o horă.
Nicoleta Butuza, consilier educativ al CNAM, a afirmat: „Am ținut mult ca această activitate să aibă loc, întrucât cunoșteam efortul și numeroasele materiale care au fost pregătite de o singură persoană, Maria-Titiana Sidor. Aceasta a pregătit bucăți de pânză pe care a început modelele ce urmau a fi cusute de elevi, a desenat modele pentru fiecare participant, a confecționat un tipar de ie, toate acestea în doar o săptămână. Faptul că ea coase extrem de bine, a fost un model pentru participanți, deși a avut și emoții cu privire la activitate.”
Maria-Titiana Sidor declară: „Pasiunea pentru tradiție și pentru arta populară m-a determinat să inițiez acest proiect. Am încercat să transmit din ceea ce știu copiilor mei din clasa pregătitoare D. Ei sunt încă micuți, astfel că am gândit o modalitate de a-i integra printre grupuri de elevi mai mari, pentru a se familiariza cu ceea ce înseamnă tradiția și arta populară, pentru a „prinde drag” de costumul popular și pentru a deprinde câteva dintre meșteșugurile populare. În felul acesta am ajuns să desfășor această acțiune. Scopul acestei activități a fost acela de a promova tradiția și costumul popular autentic, valori care ne reprezintă pe toți și care vor dăinui peste generații.
Activitatea a fost foarte bine primită de către elevii CNAM, care au avut parte de clipe minunate alături de una dintre cele mai frumoase tradiții românești, cusătura pe pânză, în cruce și cu mărgele.

prof. învățământ primar Maria-Titiana SIDOR,
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

Ziua Europeană a Limbilor la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

„Cei care nu știu nicio limbă străină nu știu nimic nici despre propria limbă”
Johann Wolfgang Goethe

Săptămâna 24-30 Septembrie este dedicată sărbătoririi învățării limbilor străine deoarece 26 Septembrie a fost proclamată Ziua Limbilor Europene de către Consiliul Europei, în anul 2001. Scopul acestei zile este încurajarea învățării limbilor străine în Europa.
Principalele obiective ale Zilei Europene a Limbilor sunt:
- atenționarea publicului asupra importanței învățării limbilor străine și a diversității lingvistice;
- promovarea bogăției lingvistice și a diversității culturale în Europa;
- încurajarea învățării limbilor străine pe parcursul vieții atât în școală cât și în afara ei.
Cu acest prilej, Catedra de Limbă și Comunicare a Liceului Tehnologic Agricol Beclean a decis să implice elevii în marcarea acestei zile deosebit de importante în Europa, în special pentru a sublinia încă o dată rolul deosebit de important al limbilor străine în societatea modernă în care trăim, dar și pentru a sărbători diversitatea lingvistică a liceului nostru.
Principalele evenimente care au avut loc în acest scop au fost:
- crearea unui material video de către elevii noștri cu formule uzuale în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și maghiară,
- crearea de postere și materiale promoționale,
- pregătirea și susținerea unui moment poetic de poezie românească tradusă în limbile engleză, franceza, spaniolă, germană și maghiară.
Elevii noștri care s-au implicat în crearea materialului video sunt: Chindriș David-Cosmin și Lucăcean Vasile Ioan (XII B), Bitai Eliza-Timea și Lazar Crina Andrada (XA), Zadic Ana-Maria (XI C).
Momentul poetic desfășurat în Sala Multimedia a Liceului Tehnologic Agricol Beclean a avut ca spectatori pe ceilalți elevi ai liceului și profesorii lor. S-au recitat poezii ale marilor poeți români: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, precum și o poezie compusă de domnul profesor de limba franceză, Daniel Gavriluțiu, urmate de traducerile lor în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și maghiară. Poeziile au fost recitate de următorii elevi: Mihaly Daniela și Moldovan Simona (IX C), Lazar Crina Andrada (X A), Barta Beatrice-Alexandra (X C), Ciuș Ana Cristina, Danciu Andrei-Mihai, Lucăcean Vasile-Ioan și Horț Tudor-Ionuț (XII B), Mathe Silvia și Onighi Florina-Dumitrița (XI C).
În cadrul activității, elevii cei mai pricepuți la desen au realizat postere tematice. Astfel, s-au remarcat elevii: Balint Timea și Buda Alena-Nastasia (IX B), precum și Lucăcean Vasile Ioan (XII B), care a realizat un exponat cu tema Castelele de pe Valea Loirei sub îndrumarea domnului profesor Gavriluțiu Daniel.
Prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Limbilor a evidențiat rodul muncii colaborative a Catedrei de Limbă și Comunicare contribuind la îmbunătățirea spiritului de echipă, a inițiativei și a creșterii implicării elevilor în activitățile educative organizate la nivelul școlii noastre.
Mulțumim încă o dată tuturor profesorilor din Catedra de Limbă și Comunicare, domnului director, prof. Magdea Mircea-Florin, și doamnei profesor consilier educativ, Sângeorzan Gabriela, precum și tuturor celorlalți profesori din școală și personalului auxiliar care au contribuit la organizarea acestui eveniment. Mulțumim, de asemenea, și elevilor din școala noastră.

prof. Ligia Ionela UDREA,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

miercuri, 19 septembrie 2018

Septembrie 2018


„Educaţia este cheia ce deschide poarta de aur a libertăţii.” (George Washington Carver)

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI

AN ŞCOLAR 2018 – 2019


Cap. I.      PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ

I.1.       PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE

I.1.1.       Tehnici de integrare eficientă a copiilor cu dificultăți de învățare

Program acreditat de CCD Bistrița-Năsăud, conform OM nr.3114/01.02.2016; 22 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 89 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.1.2.       Tehnici de modelare comportamentală a copiilor cu CES

Program acreditat de CCD Bistrița-Năsăud, conform OM nr.3114/01.02.2016; 22 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 89 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.1.3.       Elemente specifice predării-învățării limbii franceze în învățământul preșcolar și primar

Program acreditat de CCD Bistrița-Năsăud, conform OM nr. 3114/01.02.2016; 12 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice cu specializarea Limba și literatura franceză din învățământul preuniversitar
Durata: 50 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.1.4.       Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional

Program acreditat de CCD Bistrița-Năsăud conform OMENCS. nr. 3114/01.02.2016; 12 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice cu specializarea Limba și literatura franceză din învățământul preuniversitar (profesori, metodiști ai ISJ, profesori-metodiști din CCD, inspectori de specialitate) și profesori de discipline non-lingvistice (DNL), predate în limba franceză.
Durata: 50 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.1.5.       Strategii ale învățării experiențiale

Program acreditat de Fundația NOI ORIZONTURI, prin OM 6217/23.12.2016; 15 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice interesate
Durata: 60 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.1.6.       Evaluare și examinare pentru definitivat și titularizare – EEDT

Program acreditat de CCD Maramureș conform OMENCS. nr. 5990/16.12.2015; 30 CPT
Public-țintă vizat: Personal didactic de predare care demonstrează deținerea unor competențe necesare și a unei expertize specifice pentru evaluarea lucrărilor scrise ale cadrelor didactice care participă la concursurile profesionale din învățământ.
Durata: 122 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.1.7.       Elemente de didactică aplicată

Program acreditat de CCD Maramureș conform OMENCS nr. 4475 / 06.07.2016; 30 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice
Durata: 122 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.1.8.       Management și Leadership în 12 Pași

Program acreditat de CCD BN, conform OM nr.5045 din 06.09.2018; 30 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice din sistemul școlar de învățământ preuniversitar sau/și din alte instituții conexe acestuia, interesate de formarea și dezvoltarea competențelor de conducere, îndrumare și control.
Durata: 122 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.1.9.       Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

Program acreditat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, conform OM nr. 3136 din 25.01.2017; 20 CPT
Public-țintă vizat: Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar cu specializarea fizică, chimie, biologie
Durata: 80 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina Marilena

I.1.10.     Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

Program acreditat prin OMEN nr. 4586/09.08.2017 prin CCD Brăila; 15 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul preuniversitar
Durata: 60 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.1.11.     Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative

Furnizat de Fundația EOS – Educating for an open Society și acreditat prin OMEN 5046/06.09.2018; 11 CPT
Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 42 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.       PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ NEACREDITATE

I.2.1.       Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ

Public-țintă vizat: Cadre didactice debutante din județul Bistrița-Năsăud
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.2.       Pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor, în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar

Public-țintă vizat: Cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.3.       Formarea profesorilor metodiști

Public-țintă vizat: Profesori metodiști ai ISJ
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.2.4.       Abilitare curriculară – Consiliere și orientare

Public-țintă vizat: Profesori diriginți, cadre didactice interesate
Durata: 24 de ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.2.5.       Tehnici de educație nonformală și consiliere

Public-țintă vizat: Profesori de la palatul copiilor și cluburi ale copiilor, diriginți, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial interesate, instructori pentru activități extrașcolare, instructori animatori.
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.6.       Curs de prim ajutor – Crucea Roșie

Public-țintă vizat: Personal didactic și nedidactic precum și elevi din învățământul preuniversitar, indiferent de vârstă.
Durata: 12 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.7.       Introducere în educația media

Public-țintă vizat: Profesori de discipline umaniste (limba română, limba engleză, limba franceză, istorie, științe sociale)
Durata: 24 de ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.8.       Digitalstorytelling – poveștile digitale ca mijloc de dezvoltare a competențelor cheie

Public-țintă vizat: Cadre didactice de diferite specialități
Durata: 16 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.9.       Centrul de Documentare și Informare (CDI) – spațiu multifuncțional de educație

Public-țintă vizat: Profesori documentariști, responsabili CDI, directori, cadre didactice interesate, bibliotecari, documentariști
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: bibliotecar Pop Margareta

I.2.10.     Let`s speak plain English! – pre-intermediate level (Să vorbim în limba engleză pe înțeles!)

Public-țintă vizat: Profesori, învățători, educatori, personal didactic auxiliar care au sau nu cunoștințe elementare de limba engleza, dar care  nu au studiat limba engleză într-un cadru organizat.
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.11.     Let`s apply English succesfully! – intermediate level (Să aplicăm cu succes limba engleză!)

Public-țintă vizat: Profesori, învățători, educatori, personal didactic auxiliar care au noțiuni de bază de limba engleză.
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.12.     Dezvoltarea comunicării în limba germană – nivel intermediar

Public-țintă vizat: Cadre didactice de diferite specialități (altele decât limba germană), adulți interesați în aprofundarea cunoștințelor de limba germană.
Durata: 40 ore (2 ore/săptămână)
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.13.     Metode inter și intradisciplinare în învățământul cu predare în limba maghiară

Public-țintă vizat: Cadre didactice care predau la grupe/clase cu predare în limba maghiară.
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo

I.2.14.     Instruire diferențiată pentru clase cu predare simultană

Public-țintă vizat: Toate cadrele didactice interesate
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo

I.2.15.     Metode interactive de grup

Public-țintă vizat: Educatoare
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.16.     Metoda proiectelor la vârste timpurii

Public-țintă vizat: Educatoare, institutori, suplinitori necalificați
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.17.     Metoda proiectelor în educația primară

Public-țintă vizat: Învățători, institutori, suplinitori necalificați
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.18.     Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare

Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul primar: titulari/suplinitori calificați/necalificați.
Durata: 16 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.19.     Dezvoltarea abilităților socio-emoționale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani

Public-țintă vizat: Educatoare, institutori, profesori pentru învățământul preșcolar, consilieri psihopedagogi
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.20.     Dezvoltarea abilităților de viață la copii și tineri

Public-țintă vizat: Cadre didactice interesate de formarea abilităților de viață la elevi
Durata: 32 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.21.     Schimbări de paradigmă în didactica religiei

Public-țintă vizat: cadre didactice de religie, de nivel primar, gimnazial și liceal (titular, suplinitor calificat/necalificat).
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.22.     Utilizarea instrumentelor muzicale în învățământul preșcolar și primar

Public-țintă vizat: Cadre didactice: învățământul preșcolar și primar; cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar și cadre didactice încadrate cu statut de suplinitor calificat/necalificat.
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.23.     Șahul în școală

Public-țintă vizat: Cadre didactice care urmează să predea disciplina opțională „Educație prin șah”, alte cadre didactice interesate
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.24.     Metode de predare cu ajutorul aplicațiilor Google-Earth și Google Maps

Public-țintă vizat: Cadrele didactice (titulari/ suplinitori calificați și necalificați) din învățământul liceal, gimnazial și primar din județul Bistrița-Năsăud care predau disciplinele geografie și istorie.
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.25.     Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

Public-țintă vizat: Personalul didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni)
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.2.26.     Multimedia și tehnologia comunicării

Public-țintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar (titular, suplinitor calificat/necalificat)
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: inf. Năstase Adrian

I.2.27.     Abordări didactice ale disciplinelor din aria curriculară Tehnologii

Public-țintă vizat: Profesori debutanți, cadre didactice din ÎPT identificate cu nevoi de formare (titular, suplinitor calificat/necalificat).
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.28.     Antreprenoriat Activ prin Firma de Exercițiu

Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul liceal, filiera tehnologică
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.29.     Abilitare curriculară – învățământ special

Public-țintă vizat: Profesori debutanți, cadre didactice identificate cu nevoi de formare, nominalizați de ISJ (titular, suplinitor calificat/necalificat).
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.30.     Managementul stresului

Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.2.31.     Evaluarea internă a calității în unitățile de învățământ prin CEAC

Public-țintă vizat: Responsabilii comisiilor CEAC
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

I.2.32.     Managementul formării continue

Public-țintă vizat: Responsabilii cu activitatea de formare continuă
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.33.     Instrumente digitale de formare în economia circulară pentru inovare în antreprenoriatul ecologic – ENG@GE

Public-țintă vizat: Responsabilii cu activitatea de formare continuă
Durata: 32 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.2.34.     Management de proiecte europene. Exemple de bună practică

Public-țintă vizat: cadre didactice interesate
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.35.     Educație împotriva corupției

Public-țintă vizat: Consilieri educativi, profesori-diriginți, cadre didactice interesate
Durata: 30 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.36.     Educația pentru valori

Public-țintă vizat: Profesori care predau discipline din aria curriculară Om și societate, diriginți, alte cadre didactice interesate
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.37.     Strategii didactice inovative în predarea disciplinelor socio-umane, istoriei și geografiei

Public-țintă vizat: Cadre didactice care predau disciplinele socio-umane, istoria și geografia în  învățământul preuniversitar
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.2.38.     Educația prin mișcare – element al reușitei școlare

Public-țintă vizat: Cadre didactice din învățământul preuniversitar
Durata: 24 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina Marilena

I.2.39.     ABC-ul emoțiilor

Public-țintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Durata: 20 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo

I.2.40.     Cum să creștem sănătoși

Public-țintă vizat: Personal didactic din învățământul preuniversitar
Durata: 20 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo

I.3.       CURSURI DE PERFECȚIONARE/ SPECIALIZARE AUTORIZATE (cod COR)

I.3.1.       Formator (COR 242401)

Parteneriat cu School Consulting
Public-țintă vizat: Personal didactic și didactic auxiliar
Durata: 60 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.3.2.       Manager proiect (COR 242101)

Furnizor PROEURO-CONS, Slatina
Public-țintă vizat: Persoane cu studii superioare finalizate cu diploma de absolvire sau licență, cadre didactice interesate sa lucreze sau care lucrează în Managementul Proiectelor (Proiecte de Fonduri Europene, Proiecte ale Instituțiilor publice, ale Companiilor de stat etc). Conform OG 129/ 2000, începând cu 01.01.2010, managerul unui proiect trebuie să dețină un certificat ANC, cu cod COR.
Durata: 120 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Gîmbuță Alina

I.3.3.       Expert achiziții publice (COR 214946)

Parteneriat cu School Consulting
Public-țintă vizat: Personal didactic, personal didactic auxiliar
Durata: 60 ore
Coordonatorul programului: director Ioja Ioan

I.3.4.       Cadru tehnic cu atribuții în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor (PSI) (COR 541902)

Livrat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
Public-țintă vizat: Cursul se adresează persoanelor din cadrul agenților economici, instituțiilor publice, altor organisme care conform legii sunt obligate să aibă personal angajat în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, persoane fizice care doresc să se perfecționeze în acest domeniu. Condiții: studii medii sau superioare.
Durata: 120 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.3.5.       Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă (COR 325723)

Livrat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud
Public-țintă vizat: Cursul se adresează persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul departamentelor de prevenire și protecție din orice organizație. Condiții: studii medii sau superioare, tehnice sau reale.
Durata: 80 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena

I.3.6.       Inspector/Referent Resurse Umane (COR 333304)

Livrat de School Consulting SRL
Public-țintă vizat: Personal didactic/ didactic auxiliar
Durata: 72 ore
Coordonatorul programului: prof. metodist Borsos Laszlo

Cap. II. ACTIVITĂȚI METODICO-ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE

II.1.      SIMPOZIOANE / SESIUNI DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI

II.1.1.      Sesiune de comunicări/instruire – „Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice – clasa a VI-a”

Responsabil de activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, insp. prof. Unciu Speranța
Grup țintă: cadre didactice care predau educație tehnologică;
Data și loc de desfășurare: noiembrie 2018, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița, Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud.

II.1.2.      Sesiune de comunicări/instruire – „Metode activ-participative recomandate în predarea disciplinelor de specialitate la Școala Postliceală Sanitară”

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Ladar Claudia Simona, prof. Kondor Rita, insp. prof. Unciu Speranța;
Grup țintă: profesori de instruire practică, cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: ianuarie 2019, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița.

II.1.3.      Simpozion județean „Demersuri didactice inovative cu caracter interdisciplinar”, ediția a II-a

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Mihaiu Ancuța, prof. Nelca Mirela;
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar;
Data și loc de desfășurare: februarie  2019, Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița

II.1.4.      Simpozion național „EcoSănătatea-Proiecte spre viitor”, ediția a II-a

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Ladar Claudia Simona, insp. prof. Bălan Daiana;
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: februarie 2019, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița.

II.1.5.      Simpozion județean „Obiceiuri și tradiții la romi”

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, insp. prof. Balazs Deneș;
Grup țintă: cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: 8 aprilie 2019, Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița.

II.1.6.      Sesiune de comunicări – Managementul lecturii valoroase

Responsabil de activitate: bibl. Pop Margareta, prof. documentarist Sbîrcea Paula, bibl Sălăgean Paula, prof. Albu Marioara
Grup țintă: bibliotecari școlari/ responsabili CDI, cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: mai 2019, Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului.

II.1.7.      Simpozion internațional „eTwinning – creativity and innovation”

Responsabil activitate: prof. metodist Gîmbuță Alina, prof. Cîmpean Emese;
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: mai 2019, Colegiul Național Petru Rareș Beclean.

II.2.      WORKSHOP-URI, DEZBATERI, COLOCVII, EXPOZIȚII

II.2.1.      Luna internațională a bibliotecilor școlare – dezbatere

Responsabil de activitate: bibl. Pop Margareta, bibl. Mureșan Viorica;
Grup țintă: Bibliotecari școlari, documentariști, cadre didactice etc;
Data și loc de desfășurare: octombrie 2018, Școala Gimnazială „Grigore Silași” Beclean.

II.2.2.      Conferința Internațională Educație, religie și familie în societatea contemporană

Responsabil de activitate: director Ioja Ioan;
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: 12-14 octombrie 2018, Beclean.

II.2.3.      „Combaterea discriminării și excluziunii sociale prin sport” – masă rotundă

Responsabil de activitate: prof. metodist Gîmbuță Alina;
Grup țintă: cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: octombrie 2018, CJRAE Bistrița-Năsăud

II.2.4.      Strategii de proiectare și implementare a programului național ȘCOALA ALTFEL – workshop

Responsabil de activitate: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo, inspector școlar Aurelia Dan
Grup țintă: consilieri educativi, cadre didactice interesate
Data și loc de desfășurare: octombrie – noiembrie 2018, ISJ BN, CCD BN

II.2.5.      Implementarea programei școlare la disciplina Consiliere și dezvoltare personală – clasa a V a – workshop

Responsabil de activitate: prof. metodist Borsos Karoly-Laszlo, inspector școlar Aurelia Dan
Grup țintă: profesori diriginți, cadre didactice care îndeplinesc funcția de diriginte
Data și loc de desfășurare: octombrie – noiembrie 2018, ISJ BN, CCD BN

II.2.6.      Cultură și spiritualitate – dezbatere

Responsabil de activitate: bibl. Margareta Pop, prof. Scridon Corina-Maria, bibl. Butuza Nicoleta;
Grup țintă: Cadre didactice, bibliotecari școlari
Data și loc de desfășurare: noiembrie 2018, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

II.2.7.      Considerații metodice privind implementarea noii programe școlare de matematică în ciclul gimnazial – dezbatere

Responsabil de activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, insp. prof. Pop Stela;
Grup țintă: cadre didactice de specialitate
Data și loc de desfășurare: noiembrie 2018, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

II.2.8.      „1 Decembrie 1918 – Împlinirea visului unei națiuni” – workshop

Responsabil de activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Andron Elena, prof. Luca Alina.
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: 3 decembrie 2018, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bistrița-Năsăud.

II.2.9.      Olimpiade școlare și concursuri profesionale – Tehnologii – dezbatere

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, insp. prof. Unciu Speranța
Grup țintă: cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: decembrie 2018, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița

II.2.10.    „România 100 – Uniți în credință” – masă rotundă

Responsabil de activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Vultur Laura, prof. Ladar Claudia, prof. Pintilescu Andrea;
Grup țintă: profesorii de religie, cadre didactice interesate
Data și loc de desfășurare: decembrie 2018, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița.

II.2.11.    Ce se mai întâmplă prin bibliotecile școlare? – workshop

Responsabil de activitate: bibl. Pop Margareta, Creț Alina Mihaela;
Grup țintă: Bibliotecari școlari, documentariști, responsabili CDI
Data și loc de desfășurare: ianuarie 2019, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița

II.2.12.    Aplicarea criteriilor de evaluare a proiectelor de atestare profesională – Tehnologii – dezbatere

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, insp. Unciu Speranța
Grup țintă: cadre didactice din județ care coordonează/evaluează proiecte de atestare a competențelor profesionale;
Data și loc de desfășurare: ianuarie 2019, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița.

II.2.13.    Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române – masă rotundă

Responsabil activitate: prof. metodist Gîmbuță Alina, prof. Ani Iulia, prof. Orban Monica
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: ianuarie 2019, Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița

II.2.14.    Jocuri și experimente creative – workshop

Responsabil activitate: bibl. Pop Margareta, prof. Nușfelean Ionela, bibl. Butuza Nicoleta Paula
Grup țintă: Bibliotecari școlari, documentariști, responsabili CDI;
Data și loc de desfășurare: februarie 2019, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița.

II.2.15.    Safer Internet Day – be a safer promoter in your school!

Responsabil de activitate: prof. metodist Gîmbuță Alina;
Grup țintă: cadre didactice interesate
Data și loc de desfășurare: februarie 2019, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.

II.2.16.    Ziua internațională a poeziei – Ediția a VII-a dezbatere și lectură publică

Responsabil de activitate: bibl. Pop Margareta, Clapa Maria;
Grup țintă: Cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar;
Data și loc de desfășurare: martie 2019, Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița.

II.2.17.    Basarabia – ținut al României Mari – workshop

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Luca Alina
Grup țintă: cadre didactice, membri ai comunității locale;
Data și loc de desfășurare: 27 martie 2019, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița

II.2.18.    Interdisciplinaritate – predare inter- și transdisciplinar și opționale integrate – workshop

Responsabil activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Konradi Simona
Grup țintă: consilieri educativi, profesori diriginți, directori educativi, cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: martie 2019, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud

II.2.19.    23 Aprilie – Ziua mondială a bibliotecarului – dezbatere

Responsabil de activitate: bibl. Pop Margareta, bibl. Pop Sorina;
Grup țintă: Bibliotecari școlari, cadre didactice;
Data și loc de desfășurare: aprilie 2019, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița.

II.2.20.    „Chimia vieții” – workshop

Responsabil de activitate: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena, prof. Sabău Felicia, prof. Ladar Claudia, insp. prof. Bălan Daiana;
Grup țintă: profesorii de chimie, cadre didactice interesate;
Data și loc de desfășurare: mai 2019, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița


CJRAE BN – oportunități de învățare și integrare pentru fiecare


„Chiar și gândul de a dărui, de a binecuvânta, sau o simplă rugăciune, au puterea de a schimba viața celor din jur, și implicit pe a noastră.”
Deepak Chopra

Tot mai frecvent se vorbește astăzi despre personalizarea educației, ca demers de valorificare a diferenței, a caracteristicilor individuale prin sprijin specific și promovare a individualității în contextul comunității. În sprijinul acestui deziderat, pentru a asigura tuturor copiilor și elevilor accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest sens, a fost înființat Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bistrița-Năsăud.
În esență, CJRAE BN înseamnă:
Comunicare
Joc
Responsabilitate
Ajutor
Emoție

Toate acestea se regăsesc în serviciile oferite, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională asigurând:
1. servicii de asistență psihopedagogică, informare și consiliere;
2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și comunicare;
3. servicii de consultanță pentru educație integrată și servicii de sprijin;
4. servicii de evaluare și asistență psihoeducațională și orientare școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
5. servicii de sprijin privind inserția școlară a copiilor prin intermediul mediatorului școlar.

Beneficiarii direcți ai acestor servicii sunt copii, elevi, părinți, aparținători legali și cadre didactice, iar beneficiarii indirecți pot fi și alți membri ai comunității.
În anul 2016, activitatea serviciului de orientare școlară și profesională (SEOSP), din cadrul CJRAE BN, a fost reglementată prin ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. Astfel, analiza datelor din evaluarea multidisciplinară, evaluarea psihoeducațională și aplicarea criteriilor de orientare școlară și profesională în vederea orientării școlare și profesionale de către COSP se realizează de către SEOSP, iar orientarea școlară și profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor în acord cu particularitățile fizice, fiziologice și psihologice pentru a se valorifica potențialul copilului și a favoriza integrarea lui socio-profesională adecvată se realizează de către comisia de orientare școlară și profesională din SEOSP.
Scopul evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială. Finalitatea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială și profesională a acestora prin egalizarea șanselor.
Tot în cadrul CJRAE BN funcționează și 13 Cabinete Școlare Și Interșcolare Logopedice, a căror activitate constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare, tulburări de pronunție/articulare, tulburările de ritm și fluență a vorbirii, tulburările limbajului scris-citit, tulburările de dezvoltare a limbajului, tulburările de voce, alte tulburări de limbaj care influențează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.
O altă componentă a CJRAE BN este și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP BN) cu 31 de Cabinetele Școlare și Interșcolare de Asistență Psihopedagogică. Acesta desfășoară acțiuni de informare, cunoaștere și consiliere psihopedagogică a preșcolarilor/ elevilor, acțiuni de îndrumare a părinților și de colaborare cu comunitățile locale, în scopul orientării școlare, profesionale și a carierei elevilor.
Pentru anul școlar 2018–2019 CJAP BN și-a propus, prin intermediul profesorilor consilieri școlari, proiectarea și implementarea unor programe de consiliere psihopedagogică variate axate pe nevoile identificate la nivel de județ. Astfel, oferta CJAP BN conține:
Programe de dezvoltare socio-emoțională: Drumul către școala mea!” – Program de prevenție a absenteismului școlar, „Bine te-am găsit, grădiniță!” – Proiect pentru facilitarea adaptării la grădiniță a preșcolarilor mici;
Programe de orientare școlară și profesională: „Îndrăznește să devii ceea ce ești!”, „Dezvoltarea potențialului vocațional al tinerilor din mediul rural pentru o carieră de succes” (Proiect MTS derulat în parteneriat cu ONG-ul Tineri pentru Comunitate);
Program de optimizare a motivației pentru învățare: „Și tu poți!”;
Programe pentru promovarea unui stil de viață sănătos: „Fii fericit. Fii responsabil. E alegerea ta!” – Program de educație psihosexuală; „Deschide-ți mintea, deschide-ți sufletul!” – Program de promovare a sănătății mentale; „Emoții colorate” – Festivalul preșcolarilor.
De asemenea, o atenție deosebită se acordă săptămânii „Școala Altfel” pentru care CJAP BN a pregătit, pentru al doilea an consecutiv, o ofertă de ateliere de lucru. Școlile interesate (cu prioritate cele care nu sunt arondate unui cabinet de asistență psihopedagogică) pot alege atelierul potrivit dintre următoarele:
Dezvoltare personală: „Totul despre mine!” – Autocunoaștere;
Dezvoltare socială „Reguli pentru relații!” – Integrare socială;
Dezvoltare emoțională „Gestionarea furiei!” – Managementul emoțiilor negative;
Dezvoltare cognitivă „Cheile succesului!” – Consolidarea abilităților cognitive.
Această ofertă poate fi completată cu alte ateliere în funcție de solicitările școlilor.
În ceea ce privește sprijinul acordat cadrelor didactice, CJAP BN în parteneriat cu Casa Corpului Didactic BN, a propus și diverse workshop-uri precum și un curs de formare pe tematica gestionării stresului. Ca baza a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor, se are în vedere implicarea părinților în activități specifice menite să consolideze relația școală-familie-comunitate. Un exemplu în acest sens sunt activitățile de tip Școala Părinților, care urmăresc dezvoltarea competențelor parentale și consolidarea relației părinte-copil.
Ca urmare, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud vă este alături și în acest an școlar cu o ofertă variată de servicii și o echipă de oameni implicați și deschiși. Pentru că la CJRAE BN reconstruim zâmbete. Împreună.
Pentru mai multe detalii privind serviciile oferite, puteți consulta și site-ul instituției www.cjraebistrita.ro.

Profesor consilier școlar Cristina HARAP
Profesor consilier școlar Carmen KERTESZ
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud