joi, 19 iulie 2018

Iulie 2018


„Scopul educaţiei este înaintarea în cunoaştere şi distingerea adevărului.” (John F. Kennedy)

Învățarea prin proiecte educaționale Erasmus+

„TERRA COMMUNITY AND ETHICS OF THE FUTURE” sau altfel spus „COMUNITATEA TERREI ȘI ETICA VIITORULUI” este un proiect european Erasmus+ implementat timp de doi ani (2016-2018) de către Liceul cu Program Sportiv-Bistrița în parteneriat cu alte trei școli din Polonia, Croația și Slovenia, având ca tematică centrală dezvoltarea durabilă. Obiectivele majore ale acestuia au vizat dezvoltarea spiritului de apartenență la o Comunitate Vie a Terrei, configurarea unei etici a Viitorului Viu, alfabetizarea în domeniul ecologiei prin identificarea unui set de valori și norme etice în ceea ce privește Viitorul Viu, creșterea gradului de responsabilitate/ responsabilizare individuală și la nivelul comunității atunci când este reperat Celălalt Viu, dezvoltarea unor competențe și abilități de cercetare, analiză și punere în formă a datelor colectate, dezvoltarea gândirii critice, sistemice, globale și globalizatoare.
În cadrul ultimei mobilități prevăzute în proiect și desfășurate la Liceul cu Program Sportiv-Bistrița, în perioada 21-25 mai 2018, au avut loc o serie de activități interactive și captivante la care au participat atât profesorii, cât și elevii din toate cele patru țări implicate în proiect.
În prima zi, după ceremonia oficială de deschidere a sesiunii de învățare pe termen scurt din Bistrița, Romania, membrii celor trei țări partenere au asistat la o prezentare Powerpoint a județului Bistrița-Năsăud și a Liceului cu Program Sportiv, au participat la o reprezentație sportivă realizată de elevii liceului gazdă, după care au vizitat școala și baza sportivă aferentă. Au primit primele indicii cu privire la activitatea de Vânătoarea de comori prin fotografie (Photo Hunting Activity) desfășurată pe parcursul celor patru zile ale sesiunii de învățare, activitate prin care membrii fiecărei țări au fost invitați să descopere și să surprindă prin prismă proprie câteva „mărci” ale autenticității spațiului românesc specific județului Bistrița-Năsăud, elemente reper ale spațiului cultural, dar și ale spațiului natural.
Primul workshop cu elevii a avut rolul de trezire a conștiinței morale, aceștia fiind provocați să identifice mesajele etice dintr-o poveste terapeutică exemplificată prin Povestea celor trei uși („Discovering Ethical Messages of Stories: The Story of the Three Doors” ). După ce au citit povestea, participanții, împărțiți pe grupe colaborative, au avut de rezolvat câteva sarcini de lucru, pentru ca la final, fiecare echipă să-și prezinte produsul finit ți să ofere un feedback prin expunerea lui în turul galeriei.
Un alt workshop interesant, cu tematică ecologică a fost cel de Reciclare Verde („Green Recycling”) prin care s-au evidențiat creativitatea și abilitățile manuale ale copiilor, care au confecționat genți folosind tehnica Eco-Furoshiki și au realizat manual hârtie reciclată. Prima zi de învățare s-a încheiat cu vizitarea Bistriței medievale, cu accent pe porțile tradiționale existente în zonă.
Ziua a doua a debutat cu o lecție deschisă interdisciplinară în limba engleză intitulată, Parcurile Naționale Protejate din zona Bistriței: Rodnei și Călimani, urmată de un workshop în cadrul căruia elevii au avut de construit manual, din hârtie reciclată, hărți ale zonelor pe care urmau să le exploreze după amiaza și în următoarele zile. Ziua de învățare s-a încheiat cu o vizită în zona Rodnei, a Poienii Narciselor și a Văii Vinului, participanții fiind informați despre influența și consecințele mineritului în zonă.
Ziua a treia a fost dedicată „ieșirii” din gîndirea de tip linear, dezvoltării gândirii globale prin jocul de GO realizat în cadrul unui workshop cu același nume („Development of Global Thinking”), prin jocurile de rol de la sesiunea de pedagogie dramatică, Ce se întâmplă? („What is happening?”) unde participanții au interpretat un dialog comun, dar în maniere variate, corespunzătoare unor stiluri de viață sau epoci diferite. Un alt workshop unde elevii și-au putut dovedi talentul și ingeniozitatea a fost cel de Reciclare Verde („Green recycling”) la care elevii au avut ocazia să confecționeze genți din reviste și ziare reciclate. Ziua aceasta s-a încheiat cu o vizită la Muzeul Județean Bistrița, secțiunea Etnologie, cu scopul de a marca Anul European al Patrimoniului Cultural.
Ziua a patra de învățare a debutat cu o sesiune de dezbateri intitulată Etica în Acțiune! („Ethics in action!”) în cadrul căreia elevii au avut ocazia să utilizeze Metoda Busolei de Aur (The Golden Compass method) ca și instrument în luarea unor decizii bazate pe trăsăturile de caracter, în cazul unor diverse dileme etice exemplificate; ulterior, printr-o vizită și o sesiune de învățare experimentală la Colibița, elevii și profesorii lor au aflat despre blestemul Lacului Artificial de la Colibița, dar și despre Vipera Berus L, una dintre speciile de șerpi protejate din zonă.
O altă vizită tematică a fost cea de la pădurea pedagogică de la Tășuleasa unde s-au prezentat diverse modalități de utilizare a elementelor naturale pentru obținerea de energie alternativă și protejarea pădurii printr-o atitudine etică, utilizând inclusive noile tehnologii și instrumente informaționale. Ziua de învățare s-a finalizat cu un eveniment intercultural la Piatra Fântânele unde toți participanții au purtat elemente din costumul popular tradițional specific fiecărei țări în cadrul unei parade a costumelor.
Ultima zi a sesiunii de învățare pe termen scurt din Bistrița, Romania a debutat cu prezentarea colajelor de fotografii realizate în urma activității de Photohunting, în cadrul workshop-ului final, „Photo Hunting Country Journal as message for Terra Community”.
Mesajul central proiectului, „Solidaritate cu viața!” a fost reprezentat non-verbal pe unul din zidurile școlii, printr-o activitate comună de pictură și desen mural la care au participat toți profesorii și elevii din toate țările implicate în proiect.
Legăturile strânse de colaborare și prietenie atât dintre profesorii și elevii noștri, cât și cei din țările partenere implicate în proiect, schimburile de experiență, impresiile, emoțiile, experiențele trăite pe parcursul acestei săptămâni și ale întregului proiect au fost extraordinare, fapt ce reiese din jurnalul de feedback al proiectului, dar și din postările de proiect ce pot fi vizualizate pe pagina oficială a proiectului http://www.terracommunity.eu/.

prof. metodist Alina GÎMBUȚĂ,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud
prof. Ionela-Carmina ILIIN,
Liceul cu Program Sportiv, Bistrița

Noi provocări, noi proiecte în școlile din județul Bistrița-Năsăud

Provocările societății contemporane impun o reevaluare și reconsiderare permanentă a sistemului de învățământ, proces complex ce implică acțiune congruentă a tuturor factorilor implicați în actul educațional. Implementarea noilor direcții de acțiune a strategiilor educaționale europene și naționale se realizează prin configurarea și reconfigurarea idealului educațional și îmbogățirea profilului absolventului cu setul de competențe cheie necesare inserției active în societate și pe piața muncii. De regulă, materializarea unor deziderate educaționale este direct proporțională cu realitatea specifică a școlii și cu particularismul beneficiarilor învățării. Din această perspectivă este necesară elaborarea unor mecanisme de intervenție inovatoare care să faciliteze tranziția și să asigure accesul egal la educație pentru toți beneficiarii sistemului. Oportunitatea oferită de finanțarea externă, expertiza și experiența profesională a unor organizații de profil s-a reflectat, la nivelul județului Bistrița Năsăud, în accesarea comună a fondurilor necesare pentru inițierea și dezvoltarea unor servicii educaționale complementare, inovatoare, menite să crească calitatea actului educațional în zonele dezavantajate.

Mentoratul o investiție pentru elevi, părinți și profesori

Rolul mentoratului este de a sprijini și de a încuraja oamenii să își gestioneze propriul proces de învățare, în sensul în care acesta poate maximiza potențialul lor, poate să îi ajute să-și dezvolte competențe și să-și îmbunătățească performanțele. Necesitatea menținerii mentoratului la toate nivelurile și formele de realizare a educației prin școală – tradițională/modernă, de stat/particulară, piramidală/ descentralizată, etc. – este stringentă la momentul actual, dată fiind lipsa de atractivitate a domeniului educațional și tendința tinerilor profesori de a-și abandona, din varii rațiuni, meseria.
Plecând de la această nevoie, în luna aprilie 2018, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud a semnat un nou contract de finanțare pentru proiectul „Proces educațional optimizat prin activități mentorat în școlile bistrițene”, proiect finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 , axa prioritară: 6.Educație și competențe. Valoarea contractului de finanțare este de 6.420.716,74 lei, din care 5.386.801,29 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. În parteneriat cu C & T Strategic Partners S.R.L. București, proiectul va fi implementat în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2021, în 7 școli din județul Bistrița-Năsăud, școli care poartă amprenta zonei dezavantajate, cu cel puțin una dintre caracteristicile acesteia, respectiv: zonă cu o populație semnificativă aparținând etniei rome, zonă care școlarizează copii ce provin din familii cu un grad redus de educație și/sau cu părinți plecați la muncă în alte țări, sau zonă cu un grad mare de sărăcie.
Dincolo de specificul zonei, școlile din învățământul de masă se confruntă și cu o lipsă acută de personal de sprijin sau auxiliar, având nevoie de o serie de servicii/activități complementare, potrivit realității școlare evidențiată de analiza de nevoi. Din aceste motive proiectul propune dezvoltarea și derularea unui program complex de dezvoltare profesională pentru creșterea capacității profesionale a personalului didactic și de sprijin cuprinzând 2 componente principale ce vizează crearea de competențe didactice și transversale, cu scopul reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii dar și organizarea competiției de mini-proiecte pentru promovarea specificului educațional și crearea exemplelor de bună practică.
Grupul țintă al proiectului este format din 200 preșcolari, 480 elevi, 260 personal didactic și de sprijin/auxiliar, provenind din 7 școli din județul Bistrița-Năsăud, respectiv: 4 Centre Școlare de Educație Incluzivă din Bistrița și Beclean și 3 sunt unități de învățământ de masă din Șieu Măgheruș, Sîngeorz-Băi și Nimigea de Jos.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale în școlile bistrițene prin îmbunătățirea de competențe cheie actorilor implicați în activități educaționale cu scopul de a reduce și elimina riscul părăsirii timpurii a scolii. Corelat cu acest deziderat, proiectul vizează și 6 obiective specifice, în acord cu nevoile identificate și cu direcțiile de acțiune specifice axei de finanțare:
1. Dezvoltarea și implementarea ofertei educaționale pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial cu scopul reducerii părăsirii timpurii a sistemului de învățământ;
2. Dezvoltarea și implementarea ofertei specifice de educație parentală cu scopul creșterii gradului de implicare a părinților în viața școlii;
3. Dezvoltarea și implementarea ofertei de dezvoltare profesională pentru creșterea capacității profesionale a personalului didactic și de sprijin, printr-un program de formare de competențe transversale cuprinzând 4 module și un program de mentorat cuprinzând 4 module pentru competențe didactice;
4. Dezvoltarea capacității de livrare a programelor destinate dezvoltării ofertei educaționale în școlile beneficiare, prin planificarea și livrarea celor 4 tipuri de programe dezvoltate în cele 7 școli și formarea echipelor care vor implementa: 7 mentori locali, 7 consilieri, 7 mentori locali;
5. Asigurarea bazei materiale necesare pentru dezvoltarea propice a activităților educaționale și creșterea frecvenței școlare, prin livrarea echipamentelor în cele 7 școli beneficiare și a materialelor suport pentru programele dezvoltate;
6. Creșterea intervențiilor de conștientizare pentru importanța educației și participarea la proiect prin dezvoltarea și implementarea unei campanii de conștientizare în cele 7 comunități beneficiare, cu cele 2 componente: campania de conștientizare pentru comunitățile locale, campania de recrutare și de retenție a membrilor grupului țintă.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, proiectul propune următoarele activități principale:
- Elaborarea unui program complex de intervenție și sprijin pentru preșcolari, elevi și părinți, „Școala Familiei”.
- Elaborarea programului complex de dezvoltare profesională pentru creșterea capacității profesionale a personalului didactic și de sprijin.
- Organizarea programelor destinate dezvoltării ofertei educaționale a școlilor beneficiare.
- Asigurarea campaniei de conștientizare în comunitățile țintă, de implicare și menținere a grupului țintă în proiect.
- Derularea de mini-proiecte de practică la nivelul școlilor beneficiare.
Îmbogățirea conceptuală și instrumentală creată în proiect prin programele complexe de sprijin și dezvoltare profesională va genera reorientarea resurselor organizațiilor participante pentru inovare, învățarea colaborării, crearea de experiențe relevante. Programele de dezvoltare profesională, instrumentele specifice, bunele practici vor fi puse la dispoziția organizațiilor participante care le pot utiliza și disemina în contexte educaționale variate.
Școala creionează profilul absolventului capabil să se integreze activ într-o societate dinamică, cu provocări complexe. Comunitatea oferă beneficiarilor învățării oportunități reale de dezvoltare personală și profesională. Societatea modelează conduite, formează atitudini și generează valori: colective, naționale, individuale. Fiecare dintre aceste componente amprentează destine: destinele unor generații care își caută identitatea. Una dintre caracteristicile identității o reprezintă apartenența la comunitate. Manifestarea unei atitudinii pro-comunitare este rezultatul conjugării demersurilor comune ale școlii, familiei și mediului social, de proveniență a membrilor unei colectivități. De aceea, este important ca cei trei factori să se susțină reciproc și să ofere absolventului oricărei instituții de învățământ acel profil care să-i asigure șansele reale de afirmare, valorizare și integrare socială.

prof. Aurelia DAN
inspector școlar ISJ Bistrița-Năsăud
prof. Zoltan DEAK
inspector școlar general adjunct ISJ Bistrița-Năsăud

Alege școala pentru un viitor mai bun

Sistemul de învățământ are obligația de a se adapta permanent la realitățile din societate. Prin documentele și normativele europene și naționale sunt trasate liniile de interes major iar activitatea managerială va fi centrată spre implementarea lor. Sunt necesare precizări și clarificări pentru a asigura calitatea educației în toate școlile județului și pentru toți copiii.
Dacă tradițional școală și lecție înseamnă triada predare–învățare–evaluare, în prezent accentul și interesul tuturor dascălilor trebuie să fie activitățile de învățare. Acestea se referă la activitățile desfășurate de preșcolari și elevi în timpul orelor de curs, în cadrul activităților practice, activităților extra-curriculare, extra-clasă și în afara școlii prin proiecte personale sau de grup. Într-o lume tot mai tehnologizată, aparent tot mai mult interconectată zona socio-emoțională pentru elevi și preșcolari devine tot mai vulnerabilă. Standardele de calitate definesc starea de bine a educabililor care poate fi „măsurată” prin sentimentele de apartenență la comunitate, participarea la educație și rezultatele obținute, inclusiv rezultatele care dovedesc creativitatea, atitudinea față de învățare, angajarea în viața școlară, participarea la activitățile extra-curriculare. Sunt importante de asemenea: conștiința de sine, percepția personală asupra performanței școlare și asupra propriilor abilități și competențe precum și satisfacția pentru propria viață: autodeterminare, autocunoaștere – inițiativă, încredere și optimism.
Pentru a asigura egalitate de șanse o preocupare deosebită revine școlii în identificarea grupurilor dezavantajate/ vulnerabile adică elevi și preșcolari de etnie romă sau proveniți din familii aflate sub pragul de sărăcie. Din aceeași categorie fac parte și copiii cu tulburări specifice de învățare, cu cerințe educaționale speciale sau a celor proveniți din familii monoparentale și cu părinți plecați în străinătate.
Activitățile de consiliere, inclusiv cele care vizează dezvoltarea personală a elevilor au fost și rămân o obligație și necesitate pentru toți dascălii. După caz, aceste activități trebuie să vizeze: comunicarea și relațiile interpersonale, adaptarea elevilor la mediul școlar și adaptarea școlii la nevoile elevilor, prevenirea și combaterea abandonului școlar, optimizarea relațiilor școală-elevi-părinți, igiena școlară, organizarea activităților de timp liber, prevenirea delicvenței juvenile, consilierea copiilor talentați, educație privind diversitatea umană și dreptul la șanse egale, consilierea privind cariera precum și prevenirea și combaterea discriminării pe baza tuturor criteriilor stipulate conform legii (inclusiv a segregării școlare).
Abordarea integrată se referă la stabilirea, în cadrul activităților de învățare, a unor relații clare și explicite între cunoștințele, capacitățile, competențele, atitudinile și valorile care aparțin unor discipline școlare și unor arii curriculare distincte – abordare multi-/ inter-/ trans-disciplinară. Este singura soluție prin care cunoașterea și învățarea capătă sens și va genera competențele cerute de piața muncii și societate.
Proiectele finanțate prin Programul Operațional Capital Uman pe axa prioritară Educație și competențe prin arhitectura lor practic răspund tuturor acestor deziderate. Ele au ca obiectiv general diversificarea măsurilor de prevenire/ intervenție împotriva părăsirii timpurii a școlii și se adresează cu prioritate copiilor/elevilor cu risc educațional crescut. Activitățile propuse prin proiect pot genera efecte pozitive pe termen lung la nivel sistemic, la nivel instituțional școlar precum și la nivelul resursei umane reușind să implementeze susținut noi abordări eficiente în a atrage și menține copilul într-un sistem educațional calitativ și incluziv. Pentru școlile gimnaziale din comunele Budești, Reteag și Ciceu-Mihăiești cu un total de 349 copii și 65 cadre didactice proiectul Alege școala pentru un viitor mai bun va fi implementat în perioada 2018-2021 cu o finanțare totală de 3248704,63 lei, din care 88,39% finanțare nerambursabilă. Planurile educaționale individualizate vor fi realizate pentru toți copiii din grupul țintă de către 4 consilierii școlari în parteneriat cu cadrele didactice după o cunoaștere și înțelegere a mediului familial. În cele 5 semestre cu program de tip Școală după școală va fi dezvoltat un pachet integrat de servicii educaționale diversificate pentru acești elevi iar cele 2 vacanțe de vară cu program de tip Grădinița estivală vor îmbogăți cunoașterea și experiențele copiilor din mediul rural. Cursurile destinate cadrelor didactice și Școala părinților vin cu o abordare complementară pentru reușita provocărilor propuse prin țintele strategice naționale și locale. Nu în ultimul rând, efectul pe termen lung urmărit în implementarea proiectului presupune și crearea unui nucleu școală–familie–comunitate care să susțină transformarea mediului social într-unul prietenos și de calitate.
Plecând de la obiectivele identificate de strategia Europa 2020, respectiv creștere inteligentă prin îmbunătățirea nivelurilor de educație și formare precum și creștere incluzivă asemenea proiecte pot contribui la atingerea dezideratelor naționale referitoare la părăsirea timpurie a școlii.

prof. Camelia TABĂRĂ
inspector școlar general ISJ Bistrița-Năsăud

Prima tabără națională de robotică în inima Transilvaniei, de centenar

2 iulie, FIRST day
Ziua mult așteptată de echipele de robotică a sosit. A început Tabăra Națională de Robotică. Fiecare echipă a ajuns în decursul zilei de azi în minunatul oraș Beclean, în incita Colegiului Național „Petru Rareș”, în inima echipei și a familiei Esentza Robotics. Nouă ne place să spunem că în Anul Centenarului am reușit să aducem toate echipele de robotică ale țării, chiar în inima ei, în Inima României, în Transilvania. Fiecare echipă a fost primită de un voluntar, care a avut grijă ca fiecare participant să simtă că a ajuns într-un loc plin de căldură și liniște, unde pot învăța niște lucruri importante, într-un mod inedit, și folositoare pentru viitorul roboticii pe care îl reprezintă.
Deschiderea oficiala a taberei s-a desfășurat în Parcul Central al orașului. Am ajuns acolo printr-un marș sincronizat pornit din campusul școlii, în care fiecare echipă a îmbrăcat tricoul personalizat al acesteia și a dat dovadă de unitate, seriozitate și unicitate. Ajunși în Parcul Central, am avut ocazia să ascultăm cuvintele prețioase rostite de personalitățile orașului și nu numai, iar echipele au avut ocazia să se prezinte în fața tuturor când le-au fost înmânate mapele taberei.
3 iulie, Competition day
A new day, a new challenge. Prima încercare prin care au trecut echipele de robotică sunt meciurile amicale pe tema de anul acesta a FTC, RELIC RECOVERY, primul loc fiind deținut de echipa cu numărul RO 038, ROBOTIX HD și cel de-al doilea de echipa KRONBOT. CONGRATS! Toate echipele au fost puternice, iscusite și ingenioase, lucru observat în robotul fiecărei echipe, în modul în care s-a comportat pe „câmpul de luptă”. Echipele câștigătoare și-au ales alianțele, iar după 3 meciuri pline de suspans și emoție, câștigătorii au fost ROBOTX HD ȘI ALIANȚELE SALE.
4 IULIE, Independece day
Echipele de robotică au participat la cursuri despre Construcția Robotului, CREO ȘI COACH MOTIVAȚIE. Elevii au putut asimila informații importante care le vor fi de folos în construcția roboților pentru competițiile viitoare. Dorința a fost să urăm prietenilor noștri din Statele Unite ale Americii un călduros „La mulți ani de 4 Iulie!”, astăzi celebrându-se Ziua Independenței. Câștigătorii concursului de reclame au avut onoarea să aprindă focul de tabără. După aceea fiecare echipă, din diferite părți ale țării, a prezentat dansurile populare din regiunea de unde venea.
5 iulie, Aqua day
Participanții taberei au avut ocazia să viziteze Stațiunea Băile Figa în decursul zilei de joi. De asemenea, seara echipele câștigătoare care au mers în America ne-au împărtășit experiențe, idei și sfaturi.
6 iulie, Theatre day
Participanții taberei de robotică au participat la deschiderea oficială a Zilelor Orașului, unde o mulțime de personalități ne-au adresat niște cuvinte impresionante. De asemenea, mai târziu au participat la un atelier de teatru.
7 iulie, Webex day
Sâmbătă s-a ținut un webinar la care au participant toate echipele, iar mai târziu un grup de elevi polonezi au vizitat școala ca să vadă designul celor de la Esentza Robotics la noul sistem de colectare a cuburilor. După amiază, echipele din tabără au prezentat sistemul ales de ele, cel pe care l-au realizat în tabără, și modificările pe care le-au făcut robotului lor în urma cursului de Inginerie robotică. Apoi a avut loc un atelier de teatru, unde elevii au învățat să se exprime dezinvolt și să își lase creativitatea liberă, dincolo de limite.
8 iulie, FINAL day
Festivitatea de încheiere a taberei a început, după ultimele cursuri de Creo și de Construcție robot, (începând cu 4 iulie, în fiecare zi au avut loc cursuri de CREO, Inginerie robotică și Coach Motivation sau Teatru) toate echipele, toți voluntarii, toți mentorii, toți participanții s-au adunat pentru a ține concursul de Creo și a premia câștigătorii acestuia, dar și pentru a înmâna fiecărui participant diploma care i se cuvine pentru participarea inedită la PRIMA TABĂRĂ DE ROBOTICĂ DIN ROMÂNIA!
Echipa Esentza Robotics nu poate decât să le mulțumească tuturor pentru această săptămână minunată, pentru prilejul de a organiza această viitoare tradiție și pentru surprinzătoarele prietenii legate. Unul dintre membrii echipei a mărturisit: „Ne bucurăm pentru feedbackurile pline de mulțumire și de fericire ale participanților și sperăm ca și în continuare tabăra să aibă același farmec și același succes. Echipele participante și-au lăsat amprenta în sufletele și în orașul nostru, acum făcând cu toții parte din marea FAMILIE ESENTZA ROBOTICS.” Închiderea propriu-zisă a taberei a fost la focul de artificii din această seară, când, după concertul Carla's Dreams, am făcut o poză de grup ca să imortalizăm cât a însemnat această tabără și cât de fericiți suntem că am avut ocazia să o organizăm pentru niște persoane atât de uimitoare.

IT'S ROBOT O'CLOCK!
(Rusu Raluca, cls. a X-a I, Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean)

Grupul EcoTeamCom

La inițiativa Primăriei Municipiului Bistrița, a luat naștere în urmă cu 3 ani, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Bistrița, grupul „EcoTeamCom” – „o echipă eco a comunității” care a primit în „adopție” un părculeț din zona „Casa Albă”, cu misiunea de a-l întreține prin lucrări de îngrijire și ecologizare și de a-l transforma în „Comoara verde de lângă noi”. „Adopția” a inclus și necesitatea de a desfășura activități ecologice în aer liber.
În relația cu parcul „adoptat”, elevii au avut o atitudine activă, implicându-se în acțiuni specifice, de îngrijire, dar și în activități de educație ecologică, corelate cu evenimentele marcante din calendarul ecologic. În scurt timp, spațiul adoptat a prins repede culoare (culoarea verde) și viață, datorită implicării periodice a elevilor, dar și sensibilizării cetățenilor care locuiesc în proximitatea parcului, dar nu numai.
Grupul EcoTeamCom este coordonat de 4 profesori ai școlii, respectiv: d-na Ionica Trișcaș, prof. de educație tehnologică; d-na Lolici Simona, prof. de limba engleză; d-na Szabo Ana, prof. de educație fizică și dl. Pop Marius, prof. de istorie/educație civică. Fiecare dintre ei manifestă o preocupare constantă pentru dezvoltarea unor abilități, deprinderi și competențe transversale care să asigure elevilor o relaționare corectă cu viața socială și cea comunitară.
Grupul cuprinde 15 elevi, cu vârsta între 10-14 ani, care s-au alăturat acestui grup din dorința de a face și experimenta lucruri noi, in afara orelor de curs, de a arăta și celorlalți colegi ai lor, dar și părinților sau profesorilor că le pasă de natură și de viața plantelor (pentru un mediu sănătos, nepoluat, toți trebuie să fim solidari și responsabili).
Principala motivație a echipei este în primul rând caracterul mixt al acesteia. Pentru profesori și elevi este o ocazie de a lucra împreună, ca membri ai aceleiași echipe, în cadrul unui proiect inovativ, de impact. Pe de o parte, profesorii voluntari sunt animați de dorința de a fi alături de elevi, pentru a-i sensibiliza și responsabiliza asupra nevoii de implicare în viața comunității. De asemenea, voluntarii „mari” își doresc să atragă atenția comunității educaționale din școala noastră, prin implicarea membrilor ei în activități educative, inovative și de impact.
Pe de altă parte, motivația voluntarilor „mici” este dată de oportunitatea de face și învăța lucruri noi, alături de alți colegi, de părinți, dar mai ales alături de profesorii lor, pe care îi pot percepe ca și parteneri și prieteni.
Echipa noastră poate aduce natura în școală prin următoarele acțiuni:
- realizarea unui miniparc tematic, cu plante locale, folosit ulterior la orele de biologie, dirigenție, educație tehnologică, desen, etc;
- activități de ecologizarea malului Bistriței, școala noastră fiind situată în apropierea acestui râu;
- plantarea florilor în jardiniere, după absolvirea unui minicurs de amenajare grădini.
Activitatea a avut un impact deosebit asupra elevilor, mai ales că aceasta a fost inclusă într-un proiect numit Green Service Learning, iar Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița a ajuns în primele 50 din țară, elevii fiind foarte mândri de ceea ce au realizat.

prof. Ionica TRIȘCAȘ
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița