miercuri, 20 septembrie 2017

Septembrie 2017

Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă. (Aristotel)

Liceul Tehnologic Lechința

Liceul Tehnologic Lechința este situat în localitatea Lechința, centru de comună. Lechința este situată la sud-vest de orașul Bistrița, la 24 Km depărtare. Conform împărțirii administrativ-teritoriale din anul 1968, comuna Lechința cuprinde o înșiruire de șapte sate pe o distanță de aproximativ 20 km, pe direcția nord-sud. În partea centrală se află Lechința și Vermeș, la nord Sâniacob, Țigău și Chiraleș, iar la sud Sângeorzu Nou și Bungard.
Școala deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 35 km pătrați. Ea oferă instruire în domeniile agricol și mecanic. Având în vedere că este singura școală care asigură specializări în domeniul mecanic și agricol pentru calificare nivel 3 și 4, ea recrutează elevi din toată zona de câmpie a județului.
Liceul Tehnologic Lechința funcționează cu un număr de 621 elevi, în 4 corpuri de clădire, respectiv corpul de clădire pentru clasele V-XII și învățământ profesional, două corpuri de clădire pentru clasele 0-IV, iar un corp recent construit este destinat învățământului preșcolar, unde avem o Grădiniță cu Program Normal și una cu Program Prelungit. Totodată avem arondate trei structuri, și anume: Școala Primară Chiraleș, cu Grădinița cu Program Normal, Școala Primară Țigău cu Grădinița cu Program Normal, cu predare în limba maghiară, iar ultima structură este Școala Primară Sîniacob, unde, datorită numărului mic de elevi, grădinița a fost închisă.
La învățământ liceal avem profilul Resurse naturale și protecția mediului, cu specializarea Tehnician horticultor, iar la învățământul profesional profilul este Tehnic, cu specializarea Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
Menționăm că în anul 2017 am avut prima promoție de absolvenți ai Învățământului Profesional, respectiv 13 elevi care au susținut la Colegiul „Grigore Moisil” din Bistrița, examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 3, Calificarea – Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, clasa a XI-a. Spre bucuria noastră, toți cei 13 elevi au promovat cu rezultate foarte bune și sunt cu adevărat pregătiți să se încadreze pe piața muncii. Mai mult de jumătate din ei au ales să-și continue studiile la liceul nostru.
Din cadrul PDI-ului propus de noi, vom aminti doar viziunea, misiunea și obiectivele/țintele propuse de noi pentru perioada următoare.
Astfel, unitatea noastră dorește ca prin îmbinarea echilibrată a tradiției cu inovația, a tradiționalului cu modernul, să formeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică de succes, atașată valorilor perene naționale și universale, dar care să fie în concordanță cu idealul actual al societății românești. Îmbunătățirea condițiilor materiale, dotarea școlii cu mijloace fixe și circulare de actualitate, aplicarea în etape a unor proiecte, aducerea la zi a noii tehnologii și familiarizarea colectivelor de elevi, a comunității locale cu mijloacele moderne actuale. Misiunea – Liceul Tehnologic Lechința răspunde cerințelor de dezvoltare socială și profesională a tinerilor și adulților din zona de câmpie, oferind o educație de cultură generală pentru viață și o formare profesională de calitate, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum: democrație, libertate, adevăr, respect față de instituții și semeni.

Obiectivele specifice și țintele școlii
Ne-am propus 7 obiective, fiecare cu o țintă aferentă.
Obiectiv 1: Corelarea ofertei școlare cu cererea existentă pe piața muncii.
Ținta 1: Includerea în oferta de școlarizare a calificărilor de nivel 3 și 4 la toate domeniile identificate ca prioritate la nivel județean.
Obiectiv 2: Dezvoltarea parteneriatelor sociale active de formare profesională pe bază de acorduri pentru unitatea noastră școlară.
Ținta 2: Încheierea de acorduri de parteneriat pentru fiecare domeniu de calificare a planului de școlarizare.
Obiectiv 3: Dezvoltarea serviciilor de asistență educațională pentru elevii apartenenți la grupurile vulnerabile.
Ținta 3: Desfășurarea de acțiuni de voluntariat prin includerea a 5% din elevii școlii care aparțin grupurilor vulnerabile.
Obiectiv 4: Orientarea și consilierea profesională a elevilor.
Ținta 4: Extinderea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru toți elevii din învățământul TVET, pentru creșterea șanselor de integrare pe piața muncii.
Obiectiv 5: Diversificarea de servicii educaționale pentru elevii cu nevoi speciale.
Ținta 5: Creșterea până în anul 2018 a gradului de cuprindere în ÎPT, ciclul superior al liceului, a elevilor cu probleme sociale.
Obiectiv 6: Evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcți și indirecți vizavi de oferta educațională a școlii.
Ținta 6: Elaborarea, aplicarea si interpretarea de chestionare pentru toți factorii interesați prin care se urmărește îmbunătățirea calității ofertei educaționale.
Obiectiv 7: Creșterea numărului de elevi care se înscriu, participă și promovează bacalaureatul, în vederea îmbunătățirii tranziției în învățământul terțiar, prin proiectul ROSE.
Ținta 7: Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect; creșterea ratei de absolvire; creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat; creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect.
Pentru îndeplinirea ultimului obiectiv în mod special, am depus proiectul ROSE, proiect care sperăm să fie aprobat, pentru a-i putea ajuta mai mult pe elevii de liceu în vederea promovării examenului de bacalaureat, dar și pentru a-i determina să urmeze o facultate, într-un număr cât mai mare.

Unitatea noastră de învățământ are multe rezultate frumoase, precum premii obținute la olimpiade, diverse concursuri școlare și extrașcolare. Acestea pot fi vizualizate pe pagina de facebook a școlii – Liceul Tehnologic Lechința, dar și pe site-ul școlii – www.liceultehnologiclechinta.ro. Totodată școala noastră a fost și este implicată în diverse proiecte – O șansă pentru viitor, Impact Lechința, Săptămâna meseriilor, dar are și multe colaborări cu instituții din județ și din țară. Dintre acestea amintim: parteneriat cu Crucea Roșie Bistrița-Năsăud, unde un număr mare de elevi și cadre didactice au parcurs cursul de prim ajutor, sunt voluntari ai acestei instituții, dar dorim să deschidem și un punct de prim ajutor zonal la noi în școală, unde să implicăm cât mai mulți elevi și cadre didactice, precum și membri ai comunității locale. Un alt parteneriat important este cel cu USAMV Cluj-Napoca, unde în fiecare an se organizează schimburi de experiență, vizite de studiu etc. Un parteneriat nou este și cel cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde timp de 3 ani, 15 elevi de liceu ai școlii noastre participă la Școala de vară – Electro Summer – organizată de această instituție. Timp de 2 săptămâni elevii beneficiază de cazare și masă gratuite, cursuri în diverse domenii, precum și de un program cultural diversificat zilnic.
Un proiect care se va desfășura pe o perioadă de 3 ani este și proiectul IMPACT LECHINȚA, aprobat anul acesta. Titlul complet al proiectului este – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunei Lechința, județul Bistrița-Năsăud, desfășurat prin POCU, având ca obiectiv specific - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Acest proiect cuprinde un număr de aproximativ 20 cadre didactice, 200 elevi de la ciclul preșcolar și până la cel gimnazial. Acești elevi vor desfășura ore de pregătire suplimentară, de activități remediale, zilnic, timp de 3 ani, primind rechizite, masă caldă, precum și o alocație lunară. Părinții lor vor fi implicați în diverse cursuri de formare și workshopuri. Pe lângă acest mare câștig de a sprijini mai mult elevii în procesul de învățare, școala va fi renovată parțial, respectiv un etaj întreg al clădirii, 6 săli de clasă, băi, centrală termică etc.
Al doilea proiect câștigat de către Primăria Locală este prin PNDL, Construire și dotare local școală 10 săli de clasă și atelier școlar pentru instruire practică la Liceul Tehnologic Lechința, loc. Lechința, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud. Astfel că, prin intermediul acestui proiect vom avea 2 clădiri noi, una cuprinzând ateliere necesare elevilor pentru practică, iar cealaltă 10 săli de clasă, foarte necesare, deoarece, momentan, deținem spații insuficiente pentru școlarizarea tuturor elevilor.
În câțiva ani, Liceul Tehnologic Lechința va fi de nerecunoscut!

O șansă pentru viitorul tinerilor lechințeni
Intitulat sugestiv, proiectul O șansă pentru viitor și-a propus, ca obiectiv general, să vină în întâmpinarea tinerilor aflați în situații de risc prin implementarea unor măsuri integrate, efective și eficiente. Mai exact, proiectul a avut în vedere oferirea unui set de servicii suport (programe de instruire formală și nonformală, consiliere profesională sau suport pe piața muncii) menite să faciliteze atât accesul la educație, dar mai ales inserarea pe piața muncii și incluziunea socială.
Promovat de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava și având ca partener Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, acest proiect a vizat un grup țintă format din 400 de tineri provenind din grupuri vulnerabile (dintre care 160 de etnie rromă) arondați în patru Centre multifuncționale (câte două în fiecare județ).
În județul nostru, proiectul a fost implementat prin deschiderea Centrelor multifuncționale din Bistrița (Liceul Tehnologic Forestier) și Lechința. Oferta educațională a Centrului multifuncțional care a funcționat în incinta Liceului Tehnologic Lechința a cuprins un număr de șase cursuri de formare profesională: Competențe antreprenoriale (14 beneficiari), Lucrător în gospodării agroturistice (27 de beneficiari), Competențe TIC (75 de beneficiari), Atelier de artă tradițională împletituri papură (7 beneficiari), Atelier de artă tradițională țesătorie (7 beneficiari) și Limba engleză (25 de beneficiari).
Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”. Titlul proiectului: PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional”.

Revista PreTexte
Un alt proiect care se desfășoară în unitatea noastră începând cu anul 2012 este revista școlii, numită PreTexte. Până aici nimic nou. Reviste școlare există în multe școli din județ. A noastră este deosebită deoarece lansarea fiecărui număr are loc într-un cadru festiv, unde avem ca și invitați personalități de seamă ale județului, începând cu reprezentanții Primăriei Locale, ai Inspectoratului Școlar Județean, Biblioteca Județeană, scriitori de renume ai județului, profesori de excepție, artiști de muzică folk etc. De fiecare dată presa și televiziunea sunt alături de noi.
În cadrul revistei publică cine dorește, în special elevii și profesorii liceului nostru, dar și elevi și profesori de la școlile din proximitate. La ultimele numere am avut colaboratori și din alte județe, dar și din alte țări. Aici amintim pe domnul profesor universitar George Purdea din Austria și pe doamna psiholog Roseline Davido.
Fiecare lansare are loc în cadru festiv, dorindu-ne să ne facem cunoscuți, dar intenția noastră este și aceea de a aduce scriitorii și artiștii județului în școala noastră. Să ne promovăm valorile, scriitorii și artiștii pe care îi întâlnim zi de zi.
Este de prisos să spunem că am obținut multe premii cu această revistă. Așa cum spune domnul director al cotidianului Răsunetul, Menuț Maximinian, „revista PreTexte este cea mai bună revistă școlară din județ”. Ne mândrim cu acest lucru. Iar această afirmație ne determină să fim și mai buni de la un număr la altul.

Vă așteptăm cu drag la Liceul Tehnologic Lechința!

Director, prof. dr. Oana Raluca BACIU
Liceul Tehnologic Lechința

Învățământul din Teaca – trecut și viitor

Teaca este o localitate rurală importantă a județului Bistrița-Năsăud în care învățământul are o vechime și o tradiție cu care puține localități din țară, chiar urbane, se pot mândri. Astfel, cea dintâi școală atestată documentar a fost o școală confesională în limba germană, care era funcțională în anul 1403. Trebuie menționat faptul că localitatea Teaca are o profundă tradiție săsească, având în vedere faptul că sașii au fost colonizați în această zonă încă din secolele XII – XIII și este cunoscut faptul că această etnie acordă o atenție deosebită educației tinerilor.
De-a lungul timpului, în localitatea Teaca au apărut și alte școli confesionale precum: Școala Confesională Reformată în limba maghiară în 1731, Școala Românească Trivială în 1884, Școala Evanghelică în 1870, Școala Greco -Catolică în 1893. Mai târziu, debutează, după Marea Unire de la 1918, tradiția școlilor de stat românești, astfel că la 1920 este înființată Școala de Stat Românească cu ciclul primar și elementar (gimnazial). În 1962 se înființează Liceul Teoretic Teaca cu profil uman și real, iar în 1977 liceul își schimbă denumirea și profilul în Liceul Agroindustrial. În anul 1990 se revine la Liceul Teoretic Teaca cu profil uman și real, pentru ca în 1998 liceul să ia numele eroului martir al revoluției de la 1848: Liceul Teoretic Constantin Romanu Vivu.
Așadar, din datele prezentate, reiese că învățământul din Teaca are o tradiție bogată care onorează, dar, în egală măsură, obligă.
Provocările actuale sunt specifice unei școli din mediul rural: scăderea numărului de elevi, tentația îndreptățită a tinerilor să urmeze un liceu în mediul urban, resurse umane și materiale limitate. În acest context, pentru a rămâne o școală competitivă, atractivă pentru puținii elevi din zonă, singura noastră șansă este să devenim o organizație școlară activă, puternică, reflexivă și comunitară. Suntem conștienți că lupta pentru un proces educațional de calitate este mult mai dură în mediul rural decât în cel urban, dar nu imposibil de câștigat.
În acest sens, încercăm crearea unei culturi a calității prin implicarea tuturor factorilor în procesul de luare a deciziilor, asumarea responsabilităților și împărtășirea de bune practici. O zonă de mare interes pentru noi o reprezintă edificarea, în cadrul liceului nostru, a unei culturi școlare bazate pe învățare, prin construirea unor trasee și ritualuri educaționale care să pună în centrul preocupărilor învățarea, precum și crearea unui sistem de resurse care să fie capabil să măsoare impactul pe care îl are fiecare cadru didactic asupra învățării elevului.
Suntem conștienți că un act educațional de calitate este dependent de o bază materială modernă. Tocmai din acest motiv, am decis să transformăm sălile de clasă organizate tradițional în cabinete și laboratoare pentru fiecare disciplină, amenajate după standardele învățării active, unde fiecare cadru didactic să-și organizeze propriul cabinet sau laborator după specificul disciplinei, astfel încât să existe premisa unor lecții de calitate pentru toți elevii.
De asemenea, o altă zonă de interes pentru noi, cu adevărat o oportunitate, o reprezintă implicarea în diverse proiecte europene în scopul îmbunătățirii și modernizării bazei materiale, dobândirea de noi strategii didactice, diversificarea activităților de învățare, toate acestea având ca finalitate creșterea performanțelor școlare ale elevilor. Astfel că, în parteneriat cu Primăria Teaca și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud vom derula un proiect pe fonduri europene „IMPACT TEACA – MĂSURI INTEGRATE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI SOCIO-ECONOMICE A PERSOANELOR DEFAVORIZATE DIN COMUNA TEACA”, din cadrul POCU 2014-2020, în valoare totală de 5,5 milioane euro. Prin acest proiect vizăm elevii care provin din grupuri dezavantajate din cadrul comunei, care vor fi incluși în programe remediale de pregătire suplimentară pentru a- i ajuta să-și depășească dificultățile în învățare, dar și modernizarea bazei materiale.
Un alt proiect „Top management-firme de succes” vizează elevii de liceu capabili de performanță. Nu în ultimul rând, avem așteptări și de la proiectul ROSE, proiect prin care am gândit activități care să sprijine direct creșterea promovabilității la bacalaureat .
Prin acest gen de acțiuni, credem că putem rămâne o școală competitivă, care să poată răspunde exigentelor prezente și viitoare. În virtutea tradiției îndelungate a învățământului din localitate, suntem obligați ca azi să fim mai buni ca ieri, iar mâine să fim mai buni ca azi.

Director, prof. Iacob Gavrilă NICULAI
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

Din activitatea educativă în Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

Trăim o perioadă în care tehnica ocupă un loc important în viața noastră. Jocurile, activitățile multimedia și mai ales rețelele de socializare acaparează atenția și pun stăpânire pe timpul și preocupările elevilor, chiar și relațiile de prietenie consumându-se în mediul virtual. În aceste condiții este o adevărată provocare pentru cadrele didactice să propună și să organizeze activități care să atragă elevii și să răspundă nevoilor acestora dar și obiectivelor educației non-formale.
Prin inspirație, implicare și profesionalism, cadrele didactice de la Teaca fac față cu brio acestei provocări. Dovadă stau numeroasele proiecte și activități desfășurate în anul școlar 2016-2017 la nivelul liceului și al structurilor.
Proiectul „Ziua științelor aplicate 2017” propus cu scopul de a atrage elevii în lumea fascinantă a experimentului științific, prin stimularea imaginației creatoare și a gândirii științifice. În cadrul proiectului a fost organizat târgul științelor, constând dintr-o suită de expe­rimente din domeniul fizicii, chimiei și biolo­giei. Activitatea a fost propusă și organizată de prof. Mihalci Lian­ne, prof. Măierean Mihaela, prof. Arieșan Laura și prof. Pop Iulius Călin.
La propunerea doamnelor profe­soare Nacu Mirela și Ruști Anamaria, a fost implementat în perioada ianuarie- mai 2017, proiectul „Ai grijă de sănătatea ta”, cu scopul de a integra în sistemul de cunoștințe al elevilor noțiuni de igienă, alimentație sănătoasă și prim ajutor.
Un alt proiect, care a implicat participarea unui număr mare de cadre didactice și elevi, a fost „Educația prin cool-tură”, având ca scop cultivarea simțului estetic, stimularea creativității și imaginației elevilor, încurajarea exprimării prin intermediul literaturii, artelor vizuale și a muzicii. Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2016- mai 2017 și a cuprins următoarele activități:
- Spectacole, concursuri și activități specifice zilei de 1 Decembrie,
- „Noi umblăm să colindăm” recital de colinde, expoziție de icoane pe sticlă și o activitate cu mare priză la elevi, Târgul de Crăciun, organizat cu scop caritabil.
- Concursuri și activități dedicate poetului Mihai Eminescu
- Zilele liceului
Proiectul a fost coordonat de prof. Petrovan Georgeta, prof. Damian Diana, prof. Ceușan Maria, prof. Chiorean Maria, prof. Borza Diana, înv. Zsoldoș Adriana, înv. Bunea-Domșa Maria, prof. Măierean Mihaela, prof. Nacu Mirela, prof. Mehedin Camelia și bibliotecar Mihalci Anna.
Un grup de elevi de la liceu au fost implicați într-un proiect de învățare prin activități în folosul comunității cu titlul „Hocus-Pocus”. Proiectul a avut ca scop amenajarea parcului de joacă, educație și recreere pentru preșcolari în curtea Grădiniței cu program normal Teaca, sub îndrumarea cadrelor didactice Rus Sorina, Cordoș Lucia și Ceușan Maria.
De asemenea, elevii au fost implicați în diferite activități în cadrul unor parteneriate cu Jandarmeria, Palatul copiilor, Muzeul județean și alte instituții. Sunt demne de apreciat și rezultatele obținute la concursuri și activități din cadrul Calendarului Activităților Educative Județene.

Director adjunct, prof. Silvia Simona MOLNAR
Liceul Teoretic „Constantin Romanu-Vivu” Teaca

Obiceiuri și tradiții românești în comuna Teaca

Trăim într-o lume în care obiceiurile și tradițiile populare încep să-și piardă importanța și impactul asupra noii generații. Alternative aparent mult mai atractive și, în orice caz, mult mai comode, tind să capteze atenția tuturor. Tradițiile noastre, moștenite din moși-strămoși, dorim să fie preluate și transmise următoarelor generații, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos și autentic, armonie, grație, ritm. Dorim să învățăm elevii să aprecieze frumusețea portului popular, a dansului și cântecului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor atât de mult apreciate în țară cât și în afara ei. Proiectul interjudețean „Obiceiuri și tradiții românești” a constituit o oportunitate de promovare a unei părți din tezaurul nostru folcloric.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradițiile și obiceiurile românești în contextul actual socio-cultural când influența mass-mediei promovează în rândul copiilor împrumuturi din diverse culturi. De aceea am considerat oportun acest proiect educațional în vederea evidențierii valorilor, tradițiilor și obiceiurilor românești, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenență, de iubire și dragoste pentru rădăcinile și valorile poporului român.
Avem un rol important în educarea în acest sens a tinerilor școlari, în favorizarea apariției primelor semne privind interesul pentru folclor.
O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românești o constituie și acest proiect educațional, inițiat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 22 din Oradea, în care au fost implicate mai multe școli și grădinițe din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Satu-Mare și Sălaj, reprezentând un izvor de bucurie și satisfacție care creează copiilor o stare de bună dispoziție favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât și estetice.
Copiii sunt dornici să se implice în astfel de activități în care să se simtă importanți, să știe că activitățile lor contribuie la păstrarea și prețuirea acestor comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Pe parcursul derulării proiectului, în toate unitățile partenere s-au desfășurat diverse activități menite să formeze și să dezvolte copiilor comportamente în concordanță cu valorile naționale și transformarea acestora din observatori în participanți conștienți, cu preocupări statornice în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor moștenite.
Astfel, au avut loc schimburi culturale, mese rotunde, activități practice, șezători, ateliere de creație:
- „Eu sunt micul românaș” – prezentare de costume populare (fete/băieți) din zonele folclorice implicate în proiect
- „Târgul meșterilor populari” – vizite la târguri de profil, modelare vase din lut/plastilină, decorarea unor obiecte de artă populară
- „Deschide ușa, creștine!” – audiții muzicale, învățarea unor colinde, spectacole de Crăciun, schimburi de felicitări cu tematică tradițională
- „Povestea mărțișorului” – confecționare de mărțișoare
- „Tradiții de Paști” – vizionarea unor filme care prezintă tradiții de Paște din diferite zone ale țării
- „Drumu' cânepii de la sămânță la costumul popular” – șezătoare
- „Drag mi-e jocul românesc” – vizionare de dansuri populare din diferite zone, învățarea unui dans popular
Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca a fost gazda unei interesante activități
în cadrul acestui proiect, în luna februarie. Oaspeți din școlile partenere în proiect au fost întâmpinați cu bucurie de educatoarele și învățătorii de la Grădinița cu Program Prelungit Teaca, Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca, structurile Archiud și Viile-Tecii. Cei mai emoționați au fost cei mici, care și-au luat în serios rolul de gazde și au servit musafirii obosiți după atâta drum cu binecunoscuta pască cu brânză, proaspăt scoasă din cuptorul cu lemne.
În Sala festivă a liceului, într-un decor tradițional, mici și mari, în mândre straie românești, am avut ocazia să cunoaștem „drumu' cânepii de la sămânță la costumul popular”, în regia desăvârșită a doamnei învățătoare Lucia Pintican, model de păstrător al tradițiilor locale. Curiozitatea ne-a determinat să adresăm întrebări, deopotrivă, adulți și copii, să observăm cum se toarce firul, să exersăm „depănatul”. N-au lipsit cântecele populare, zicătorile și jocul din șezătoare. Papilele gustative au fost încântate de aromatele „scorușe” și „palanețe” cu varză. Invitata de onoare a fost doamna Cornelia Ardelean-Archiudean, o cunoscătoare a tradițiilor din zonă, care nu a ezitat în a ne antrena în interpretarea unor cântece populare și jocuri din Ardeal.
Pornind de la idea conform căreia „un popor fără tradiții este un popor fără viitor”, s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Tradiții și obiceiuri din comuna Teaca”.

prof. înv. primar: Adriana ZSOLDOȘ
Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca

Model de parteneriat – Liceul Tehnologic Tîrlișua – S.C. Comelf. S.A

Liceul Tehnologic Tîrlișua continuă tradiția de formare a tinerilor în meseria de sudor, tradiție/activitate începută cu decenii în urmă. Încă din anii '90, existența unui atelier bine dotat, a cadrelor tehnice calificate, dar și implicare direcțiunii și a Consiliului local au condus la continuitate în activitatea de formare a sudorilor.
Mulți tineri având diploma de sudor sau lăcătuș-mecanic obținută în unitatea noastră școlară lucrează – în urma examenului de absolvire – în țări precum Spania sau Germania, dar și în companii de talie națională sau locală din județul nostru.
Date fiind evoluția tehnologică și cerința ca elevii să efectueze practica în unități specializate de profil, s-a început colaborarea cu societăți comerciale din domeniu. Astfel, prima dislocare a claselor spre o unitate productivă s-a realizat începând cu anul 2009 la Dan Steel Group Beclean S.A., unde elevii urmăreau procesul tehnologic în secțiile de trefilare, laminare, dar mai ales în secția de plase sudate.
Au urmat, în ordine cronologică, S.C. Romtech Enterprise S.R:L. Cluj Napoca, iar începând cu anul 2013, elevii noștri se deplasează la S.C. COMELF Bistrița S.A., Fabrica de Filtre și Electrofiltre, unde procesul de sudură este de bază. Elevii sunt repartizați la muncitori fiind obligați să sudeze pe deșeuri, iar în anul III pe repere de producție, elevii participând astfel efectiv la realizarea produsului. Aceasta le conferă un sentiment de mândrie, o satisfacție personală, un imbold către performanță. S-a ajuns la sudură în argon, un procedeu pretențios, dar asimilat de către elevii noștri.
Pentru a ilustra achiziția de cunoștințe și împlinirea profesională a tinerilor, menționăm câteva din succesele obținute la concursurile școlare: locul III la concursul „Sudorul European”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu S.C. COMELF Bistrița S.A., în cadrul evenimentului „Săptămâna meseriilor”. Apoi, demne de remarcat sunt rezultatele obținute de elevii noștri la examenul de certificare a competențelor profesionale desfășurat în fața unei comisii mixte. Avem satisfacția că 13 sudori ar putea oricând face parte din colectivul unei întreprinderi.
De menționat interesul S.C. COMELF Bistrița S.A. pentru pregătirea viitorilor virtuali angajați care se manifestă prin suportarea contravalorii transportului de la Tîrlișua la unitate de bază COMELF, prin acordarea unei mese calde pe zi elevilor de la Liceul Tehnologic Tîrlișua și, nu în ultimul rând, angajarea acestora la finalul stagiului, angajații beneficiind și de cazare plătită.
Avem certitudinea că această colaborare va continua în beneficiul companiei, dar și al elevilor noștri.

prof. Ștefan NEGREANU
Director, prof. Mihael-Simion FORAI
Liceul Tehnologic Tîrlișua

Activități educative în cadrul Liceului Tehnologic Tîrlișua

Considerăm că activitățile educative și nu numai, ce s-au desfășurat în ultima perioadă la școala noastră, sunt unul dintre punctele forte ale instituției noastre. Aș vrea în cele ce urmează să evidențiem câteva dintre aceste activități care au avut un adevărat impact, și bineînțeles, care ne-au plăcut atât nouă cât și elevilor.
Anul trecut printr-un parteneriat al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu o fundație din landul Turingia din Germania, 16 elevi însoțiți de trei profesori au fost într-o tabără cultural-educativă în Allmenhausen unde au vizitat multe obiective foarte interesante (casa Goethe, Schiller, castelul Wartburg, casa Martin Luther etc.). Copiii au fost foarte entuziasmați de experiența trăită cât și de socializarea cu tinerii germani prezenți și ei în tabără.
Rămânând tot în cadrul colaborărilor externe, este de menționat și relația de prietenie pe care Liceul Tehnologic Tirlisua o are cu asociația olandeza Hulp-Roemenie. Aceasta este formată dintr-un grup de polițiști din țara lalelelor. Ei au venit anul trecut (septembrie 2016) și au ajutat la modernizarea unui grup sanitar de la Școala Gimnazială din Agrieș. Ei vor veni și în toamna aceasta să continue să ajute școala noastră cu diferite donații. Printre ele se numără și 25 de biciclete pentru elevii noștri.
Desigur, că au fost și multe activități la nivelul școlii, excursii, participări la diferite concursuri si festivaluri dar o colaborare bună am avut și avem în continuare cu Tășuleasa Social. Sprijiniți de aceștia, elevii noștri, împreună cu profesorii, au plantat în nenumărate rânduri puieți din specia molid pe diferite perimetre aparținând Primăriei Tîrlișua cu care școala are o colaborare foarte bună. Elevii noștri în cadrul săptămânii „Școala altfel” și nu numai, fac ecologizări pe diferite tronsoane ale Văii Ilișua, plantează thuja și flori în curtea școlii și învață teoretic și practic să protejeze natura. Spunem acestea pentru că avem încă o veste bună în acest domeniu al ecologiei – școala noastră este parteneră în cadrul unui proiect Erasmus + „We are green schols” aici fiind implicate școli din Italia, Portugalia, Polonia, Grecia, Macedonia. Acest proiect se va desfășura în perioada octombrie 2017 – octombrie 2019.

prof. cons. educativ Cornel ANTOHE
Liceul Tehnologic Tîrlișua

Performanța școlară a elevilor Liceului Tehnologic Tîrlișua

Pe parcursul anului școlar 2016-2017, elevii noștri au participat la diverse concursuri școlare unde au obținut diplome și medalii.
La clasele primare, la etapa județeană a concursului național COMPER, elevii au obținut premii și mențiuni atât la matematică, cât și la comunicare. S-au evidențiat, reușind să obțină premiul I următorii elevi: Pop Maria Sebastiana, Rus Claudiu Alexandru, Fechete Daniel, Rus Bianca Maria, Atudorei Sergiu, Pașca Lary Sebastian - învățător Rusu Alin Vasile; Forai Andreea, Horoba Andreea, Pașca Larisa, Florea Dănuț Gabriel, Clapa Adina Maria, Marc Ionuț (clasa a II-a) - învățătoare Roșca Elena.
La clasa a IV-a, eleva Bălăjan Monica s-a calificat la etapa județeană a olimpiadei de limba română, unde s-a clasat între primii 10 elevi - învățătoare Clapa Ana Maria.
Clasele gimnaziale au făcut performanță deosebită la obiectele: limba franceză, matematică și la concursul „Sanitarii pricepuți”.
La olimpiada de limba franceză, etapa județeană, școala noastră a participat cu un număr de 5 elevi. S-a evidențiat eleva Cucură Alina care a obținut mențiune.
La concursul „Sanitarii pricepuți”, etapa județeană, elevii școlii noastre au obținut Premiul I, la fel ca și anul trecut școlar, calificându-se la etapa națională, fiind pregătiți de doamna profesor Florea Ana Simona.
La obiectul matematică s-au calificat la olimpiada de matematică, etapa județeană, un număr de 3 elevi, fiind pregătiți de profesorul Pop Alexandru.
În cadrul concursului de matematică „Olimpiada satelor”, etapa județeană, eleva Chindriș Alexandra Maria (clasa a VII-a), a obținut premiul I, cu cel mai bun punctaj la nivel gimnazial, calificându-se în același timp la etapa interjudețeană.
La etapa interjudețeană a concursului de matematică „Olimpiada satelor din Transilvania” desfășurată la Vișeu de Jos, Maramureș, eleva Chindriș Alexandra Maria a obținut mențiune, fiind în același timp medaliată în cadru festiv, la eveniment participând și actualul ministru al educației, domnul Pop Liviu Marian.
De remarcat faptul că lotul județului Bistrița-Năsăud a fost însoțit de profesorul Pop Alexandru, care s-a ocupat pe tot parcursul concursului de transportul, cazarea și îndrumarea elevilor.
În cadrul concursului „SUDOR EUROPEAN”, elevii din clasele de profesională au obținut un prestigios loc III, sub îndrumarea domnului inginer Man Alexandru. Concursul s-a desfășurat în colaborare cu I.S.J. Bistrița-Năsăud și SC. COMELF BISTRIȚA SA.

prof. Alexandru POP
prof. înv. primar Alin Vasile RUSU
Liceul Tehnologic Tîrlișua