sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Noiembrie 2013

Acolo unde şcolile prosperă, totul prosperă. (Martin Luther)

ACCENTE

Noul program „Erasmus pentru toţi (2014-2020)”

Erasmus+ sau Erasmus pentru toţi este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport propus de Comisia Europeană la 23 noiembrie 2011. Propunerea este acum în discuție de către Consiliu European (27 de state membre) și Parlamentul European, care va lua decizia finală.
Erasmus+ va reuni toate scheme curente internaționale pentru educație, formare, tineret și sport existente (Comenius, Erasmus, Leonardo, Youth etc.) și le va înlocui cu unul singur. Acest lucru va spori eficiența programelor, va facilita solicitarea granturilor și va reduce duplicarea și fragmentarea proiectelor şi a iniţiativelor propuse. Programul Erasmus+ urmează să înceapă în 2014.
Aproximativ 5 milioane de persoane, aproape de două ori la fel de multe ca până acum, ar putea avea șansa de a studia sau de a se forma în străinătate cu un grant de la Erasmus+. Printre acestea ar fi educați cu mai mult de 3 milioane elevi din învățământul profesional. Studenții masteranzi ar putea beneficia, de asemenea, de un nou sistem de garantare a împrumuturilor stabilite cu Grupul Băncii Europene de Investiții.
Erasmus+ este noul program propus de Comisia Europeană pentru educație, formare, tineret și sport care ar începe în 2014 și va crește în mod semnificativ fondurile alocate pentru dezvoltarea cunoștințelor,competenţelor şi deprinderilor de bază. Erasmus+ se bazează pe premisa că investițiile în educație și formare reprezintă cheia pentru deblocarea potențialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor. Educaţia şi formarea profesională îi ajută pe oameni să se dezvolte personal, să obțină noi competențe,sporind astfel perspectivele lor privind locurile de muncă.
Erasmus+ va avea o structură simplificată, care va îmbunătăți eficiența, ceea ce înseamnă mai multe burse pentru studenți, stagiari, profesori și alte persoane. Beneficiile pentru persoanele fizice vor aduce de asemenea beneficii pentru economia Uniunii Europene în ansamblu.
Oportunitățile de mobilitate și cooperare vor fi consolidate în mod semnificativ în cadrul noului program : în special, vor exista mai multe fonduri disponibile pentru studiu, formare, predare și oportunitățile de voluntariat în străinătate pentru învățământul superior și elevii din învățământul profesional, stagiari, profesorii, formatorii și lucrătorii de tineret. Vor fi de asemenea, mai multe oportunități pentru instituțiile de învățământ și de formare sau organizațiile de tineret să se angajeze în parteneriate pentru schimb de bune practici și cu întreprinderile pentru a promova inovarea și șansele de angajare, precum și un sprijin mai mare pentru platforme de IT, cum ar fi e-twinning, pentru a conecta școlile și alți furnizori de învățare prin intermediul internetului.
Programul va susține trei tipuri principale de acțiuni:
 Oportunități de învățare pentru persoane fizice, atât în cadrul UE și din afara, inclusiv de studiu și de formare, stagii de predare și de dezvoltare profesională și activități non-formale pentru tineret, cum ar fi voluntariatul. Erasmus+ ar oferi oportunități de învățare în străinătate de până la 5 milioane de oameni din toate sectoarele de educație și formare. Europenii ar avea posibilitatea de a studia sau a preda la instituții de învățământ superior oriunde în lume, iar studenții și personalul non-european ar avea mai multe oportunități de a studia, de a preda si de a învăța în Europa. Extinderea programului dincolo de granițele UE va crește atractivitatea învățământului superior european și, în același timp,ar sprijini dezvoltarea învățământului superior în altă parte în lume.
 Cooperare instituțională între instituțiile de învățământ, organizații de tineret, întreprinderi, autorități locale, regionale și ONG-uri, pentru a încuraja dezvoltarea și implementarea unor practici inovatoare în activități de educație, formare și tineret, și de a promova șansele de angajare, creativitatea și spiritul antreprenorial.
 Sprijin pentru reformarea politicilor în statele membre și cooperarea cu țările non-UE, cu accent pe consolidarea politicilor de bază pentru elaborarea politicilor și schimbul de bune practici. Sprijin va include punerea în aplicare a instrumentelor de transparență ale UE, studii de fond și de sprijin pentru agende politice specifice, cum ar fi de la Programul Bologna (studii superioare) și Programul Copenhaga (educație și formare profesională).
Două elemente complet noi vor face parte din programul Erasmus+:
 O schemă de garantare a împrumuturilor pentru a ajuta studenților masteranzi de a-şi finanța studiile în străinătate și de a dobândi competențele necesare pentru locurile de muncă.
 Crearea a cel puţin de 400 de „alianțe ale cunoașterii” şi „alianțe ale competențelor sectoriale”. Alianțe ale cunoașterii sunt parteneriate la scară largă între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi pentru a promova creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial prin oferirea de noi oportunități de învățare și calificări. Alianțele competențelor sectoriale sunt parteneriate între furnizorii de educație și formare profesională și întreprinderi pentru a promova șansele de angajare prin formarea de noi programe sectoriale specifice și forme inovatoare de predare și formare profesională.
Scopul principal al programului rămâne același –„de a îmbunătăți abilitățile oamenilor și în cele din urmă capacitatea de inserție profesională, precum și pentru a sprijini modernizarea sistemului de educație și formare profesională”. Programul Erasmus+ ar înlocui cele șapte programe existente cu o viziune unitară, ea va reuni Programul de învățare pe tot parcursul vieții existente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig), Tineretul în acțiune, și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperarea cu țările industrializate).

Principalelor acțiuni ale programelor existente vor continua (de exemplu mobilităţile de învățare, proiecte de cooperare și sprijin pentru reformarea politicilor educaţionale europene), dar unele activități vor fi consolidate în cazul în care impactul sistemic asupra educaţiei este cel mai puternic și în cazul în care există o valoare adăugată clară la nivelul UE. Există, de asemenea, o serie de noi propuneri inovatoare, cum ar fi schema Erasmus Master, de garantare a împrumuturilor pentru studenţii masteranzi, alianțele cunoașterii și a alianțelor competențelor sectoriale.
Piața europeană a muncii este, de asemenea, în schimbare. Numărul de locuri de muncă de înaltă calificare este în creștere, în timp ce numărul de locuri de muncă cu calificare scăzută este în scădere. Se estimează că până în 2020 aproape 35% din toate locurile de muncă vor necesita calificări înalte, capacitatea de inovare și capacitatea de a se adapta la noul loc de muncă. Unul dintre obiectivele principale ale strategiei „Europa 2020” este de a ridica nivelul de studii superioare la 40% de la 32% în prezent. Erasmus+ poate contribui prin ajutarea oamenilor de a-şi dobândi abilități mai multe și mai bune prin oportunități de studiu și de formare în străinătate.
Un alt obiectiv principal al educației în strategia „Europa 2020” este de a reduce rata abandonului școlar timpuriu de la 14% în prezent la mai puțin de 10%. Pentru a contribui la acest obiectiv, Erasmus+ va sprijini modernizarea la toate nivelurile de educație și formare, de la educaţia la nivel timpuriu până la nivel secundar și formare profesională inițială. Învățarea non-formală va fi sprijinită, de asemenea, prin schimburile de tineri și activităţi de voluntariat.
Proiectele de cooperare se vor concentra mai mult pe afaceri, inclusiv în calitate de parteneri între instituțiile de învățământ și organizațiile de tineret.
Școlile vor fi încurajate să colaboreze cu colegii lor din alte țări ale UE pentru a spori impactul sprijinului UE și să promoveze sinergii între diferitele forme de cooperare, cum ar fi între elevi-profesori-munca în proiect.

Cifre cheie: Erasmus+ (2014-2020)
- Bugetul total: 19 miliarde de euro (include 1,8 miliarde pentru cooperare internațională)
- Oportunități generale de mobilitate: 5 milioane de oameni
- Din învățământ superior: 2,2 milioane de studenți
- Din învăţământul preuniversitar şi alte sectoare: 1 milion de profesori, formatori, lucrători de tineret și alte categorii de personal.
- Educația și formarea profesională: 735 000 de studenți
- Scheme de schimb de voluntari și de tineret: 540 000 de tineri
- Împrumut schema de finanţare Master: 330 000 de studenți
- Studenți internaționali: 135 000 de studenți
- Diplomă comună acordă: 34 000 de studenți
- Parteneriatele strategice: mai mult de 20 000 parteneriate care leagă împreună 115 000 de instituții educaţionale europene.
- Alianțele ale cunoașterii: mai mult de 200 de alianţe instituite de cel puţin 2000 de instituții din învățământ superior și întreprinderi.
- Competențelor sectoriale: mai mult de 200 de alianţe stabilite de cel puţin 2000 de instituţii de educație, formare profesională și întreprinderi.

Bibliografie:
- http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_en.htm
- www.llp-ro.ro
Prof. Vasilica GĂZDAC,
Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

FOTOEVENIMENT
Aspect de la activitatea „Toţi suntem la fel” – Conştientizarea diversităţii spirituale pe teritoriul Europei din cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale.
Activitatea a fost organizată de înv. Anca Cârdan și înv. Lucreția Hojda în data de 18.11.2013 și s-a desfășurat în Sala festivă a Liceului de Muzică „Tudor Jarda” Bistriţa, având ca invitați pe dl Grigore Andrieș, reprezentant al religiei creștin ortodoxe, și dl Petru Murza, reprezentant al cultului penticostal.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2013

În perioada 18-24 noiembrie 2013 se va desfăşura o nouă ediţie a săptămânii educaţiei permanente – Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2013, ediţia a XIV-a, sub genericul „Cetățean român – cetățean european”.
Organizarea săptămânii educaţiei adulţilor/ educaţiei permanente se află sub egida UNESCO – Institutul pentru Educaţie –Hamburg, România numărându-se printre cele 48 de ţări din lume care organizează anula acest eveniment.
Activitatea, care are un caracter cultural-educativ şi sportiv, răspunde politicii promovate de MEN pentru diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie prin unităţile şi instituţiile de învăţământ şi consolidarea rolului acestora ca centre de resurse educaţionale la nivelul comunităţii.
Având în vedere că în anul 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea prin Tratatul de la Maastricht a cetățeniei europene, Comisia Europeană a lansat Anul European al Cetățenilor,
ediţia din acest an a Festivalului, a XIV-a, realizată în colaborare cu autorităţile publice locale, instituţiile de cult şi cultură, organizaţii nonguvernamentale, se va concentra pe organizarea şi coordonarea de activităţi şi programe educative, cultural-sportive, de informare și exprimare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, precum:
- promovarea documentelor europene şi naţionale în exercitarea dreptului la liberă circulație;
- dezbateri, colocvii, simpozioane, seminarii, lectorate pe tema cetățeniei active;
- acţiuni de formare în parteneriat (activităţi culturale, sportive, educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educație religioasă, educație estetică);
- prezentări de imagini foto, expoziții, lansări de filme, de carte, de programe educaționale;
- diseminarea de „bune practici”.
Activităţile mediatizate sub genericul Festivalul Naţional al Şanselor Tale și desfășurate sub deviza „Cetățean român – cetățean european” au ca temă principală promovarea, ca preocupare actuală a Uniunii Europene, a drepturilor cetățenești fundamentale în noile contexte economice, politice şi juridice, abordând, pe lângă drepturile clasice, şi idealuri moderne. Înţelegerea mai bună a drepturilor de către tineri sau de către persoanele adulte poate fi făcută şi prin consultarea unor documente precum Programul Stockholm – O Europă deschisă şi sigură în slujba cetăţenilor europeni (adoptat de C.E. în dec. 2009), Planul de acţiune şi Strategia de punere în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale (2010).
Ca în fiecare an, unitățile școlare vor organiza acţiuni variate: seminarii, conferinţe, mese rotunde, lansări de proiecte, spectacole, concursuri, lansări de carte, voluntariat, vizionări de filme educaţionale, târguri de produse cultural-educative, lansări de programe culturale, sportive şi de educaţie civică, cursuri experimentale/promoţionale, târguri pentru locuri de muncă în cooperare cu AJOFM, acțiuni de formare în parteneriat, dar şi activităţi privind evaluarea organizării Festivalului Naţional al Şanselor Tale.
Aplicanţii proiectului național la nivel județean sunt Inspectoratul Şcolar al judeţului Bistriţa-Năsăud și Casa Corpului Didactic a judeţului Bistriţa-Năsăud, prin coordonatorii activităților desfășurate, prof. Monica Buboly, inspector şcolar pentru educație permanentă, și prof. Elena Egreta Marc, profesor metodist CCD Bistriţa-Năsăud, alături de inspectorii și metodiștii care vor susține prezentul proiect prin acțiunile de monitorizare și raportare a activităților desfășurate în întregul județ.

Profesor Elena Egreta MARC,
metodist CCD Bistrița-Năsăud

FESTIVALUL NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE
ediţia a XIV-a
– program –

Sloganul proiectului: „CETĂȚEAN ROMÂN – CETĂȚEAN EUROPEAN”
Perioada de implementare: 18-24 noiembrie 2013
SCOPUL: Promovarea documentelor europene și naționale privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene şi implementarea conceptului european de „cetățenie europeană”.

ACTIVITĂŢI

A.1. Programe de formare, proiecte:

A.1.1. Organizarea/ desfăşurarea programelor de formare planificate pentru luna noiembrie: Curs de inițiere în limba engleză pentru adulți, Curs de limba engleză-nivel intermediar, Educație pentru mediu
CCD Bistriţa – Năsăud
A.1.2. „La școala europeană de cetățenie” - Acțiuni de formare în parteneriat (educație pentru valorile democrației)
Colegiul Național “Andrei Mureșanu” Bistrița
A.1.3. “Sunt cetăţean european și am drepturi!” - Proiect Comenius-prezentare generală (concurs local de afişe pe teme democratice)
Școala Gimnazială „Grigore Silași”Beclean
A.1.4. „Europa – valori, drepturi și obligații” - Educație pentru valorile democrației (Acțiuni de formare în parteneriat)
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.1.5. Adult Learners Week-cetățenie europeană
Școala Gimnaziala ,,Grigore Silaşi” Beclean (Centrul de Informare și Documentare)
A.1.6.“Lumina Europei” - prezentarea proiectelor europene și activitate artistică (steagurile Europei realizate din lumânări aprinse)
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Năsăud
A.1.7. “Coafuri de azi, de ieri' - Acţiune de formare în parteneriat (antreprenoriat și educaţie estetică)
Sala festivă a Liceului de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa
A.1.8. “Toţi suntem la fel” - Conştientizarea diversităţii spirituale pe teritoriul Europei (Acţiune de formare în parteneriat)
Sala festivă a Liceului de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa
A.1.9. “Bistriţa europeană” - Acţiune de fomare în parteneriat (promovarea documentelor locale privind dobândirea statutului de oraş european)
Liceul de Muzică “Tudor Jarda”, Bistriţa, Primăria municipiului Bistriţa
A.1.10. “Dacia: marcă naţională-brand european” - Acţiune de fomare în parteneriat
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Sediul Dacia – Renault Bistriţa
A.1.11.“Fii liber, nu libertin!” - Conştientizarea unităţii în diversitate, a drepturilor şi responsabilităţilor civice pe întreg teritoriul Europei
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Asociaţia Pro Apărarea Drepturilor Omului
A.1.12. „Şi tu eşti în Europa – drepturi şi responsabilităţi” - Promovarea documentelor europene şi naţionale privind drepturile şi obligaţiile ce derivă din libera circulaţie (Acţiune de formare în parteneriat)
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea Paşapoartelor Simple, Bistriţa-Năsăud
A.1.13. “Europa, de sus!” - Conştientizarea spiritului civic - Acţiune de formare în parteneriat
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa, Aerodromul Bistriţa
A.1.14. “Fii cetățean responsabil” - Acțiune de formare în parteneriat cu Primăria Municipiului Bistrița (diseminare de bune practice)
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1, Parcul Municipal
A.1.15. Parteneriat educațional pe teme de educație civică - Acțiune de formare în parteneriat
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.1.16. “Eu şi Europa” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv , Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.17. “Tineret şi piaţa muncii europene” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.18. “Pariați pe Europa” - Proiect
Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1
A.1.19. Proiect de cercetare a normelor europene privind protecţia consumatorului
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bîrgăului (CDI)
A.1.20. “2013 - Anul european al cetățenilor” - proiecte POSDRU implementate la nivelul comuniiății
Școala Gimnazială “Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi

A.2. Conferiţe, simpozioane, seminarii, mese rotunde, dezbateri

A.2.1. „Toți suntem egali” - Dezbatere
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.2.2. „Formarea Uniunii Europene și a instituțiilor europene” – Prezentare Power Point
Liceul de Arte “Corneliu Baba” Bistrița
A.2.3. „Cetățean român-cetățean european” - Dezbatere
Liceul de Arte “Corneliu Baba” Bistrița
A.2.4. “A fi activ înseamnă a te implica” - Acțiune dezbatere despre cetăţenia activă
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.5. „Eu, cetățean european” – Dezbatere despre drepturi și obligații
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.6. „Europa fără frontiere” – Dezbatere, prezentări de imagini foto
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.2.7. „Viitorul copiilor noştri” – Lectorat  cu părinţii
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Bistrița
A.2.8. „Sănătatea ta contează pentru mine!” – Masă rotundă - Educație pentru sănătate (în rândul bunicilor/ părinților)
Școala Gimnazială “Avram Iancu” Bistrița
A.2.9. „Educă-ți copilul să vrea mai mult de la viață!” – Educație moral-civică (consiliere, dezbatere)
Școala Gimnazială „Avram Iancu” - Laboratorul de informatică
A.2.10. Prevenirea consumului de droguri - Educație științifică (masă rotundă)
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
A.2.11. Avantajele aderării României la U.E. - Dezbatere
Școala Gimnazială “Lucian Blaga”
A.2.12. “Numai împreună vom reuşi” - Diseminarea valorilor europene, referate/ masă rotundă
Școala Gimnazială Lechința
A.2.13. “Vreau să iau o decizie!” – orientare școlară și profesională/ dezbatere/ vizită la întreprinderile din oraș
Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Năsăud
A.2.14. “Exerciții de democrație” - Educație pentru drepturile omului în mediul rural (dezbatere)
Școala Gimnazială Tureac
A.2.15. “Probleme ale lumii moderne” - Etnobotanicele și drogurile adolescenței (Prezentare Power Point/ dezbatere)
Școala Gimnazială Tureac
A.2.16. “Limbile străine - loc comun de reflecție asupra relațiilor dintre generaţii”- masă rotundă
Liceul Teoretic “Solomon Haliţă” Sîngeorz-Băi
A.2.17. “Adolescentul de astăzi-părintele de mâine” - Dezbatere
Liceul Teoretic “Solomon Haliţă”, Sîngeorz-Băi
A.2.18. ,,Azi elevi rodneni, mâine cetăţeni europeni” / ,,Să fim responsabili - din fiecare drept decurge o îndatorire” - Dezbatere pe marginea documentelor europene şi naţionale
Școala Gimnazială Rodna (Centrul de documentare şi informare al şcolii)
A.2.19. ,,Drepturi și îndatoriri cetățenești” - Dezbatere
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.2.20. “2013 – Anul European al Cetățenilor” - Lectorat cu părinții pe tema cetățeniei active
Școala Gimnazială Petriș
A.2.21. “Sunt cetățean european!” - Dezbatere pe tema cetățeniei active
Școala Gimnazială Petriș
A.2.22. “Documente europene și naționale în exercitarea drepturilor” - Prezentare Power-Point
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.23. “Drepturile copilului” - Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.24. “Sunt cetățean european, deci am drepturi!” - Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A. 2. 25.“Câștigă prin învățare” – Dezbatere/ Întâlnire cu reprezentanți ai Poliției locale
Școala Gimnazială Tureac
A.2.26. Drepturile omului – Dezbatere
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.27. “2013 - Anul European al Cetățenilor” - Colocviu
Școala Gimnazială Tiha Bârgăului (Sala AEL)
A.2.28. “Adolescentul de azi, cetățeanul de mâine”- Dezbatere (orientare profesională)
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.29. “Cetățea român, cetățean european”- Dezbatere
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.30. “Drepturile omului și cetățenia activă” - Masă rotundă
Liceul cu Program Sportiv Bistrița
A.2.31. Charta fundamentală a drepturilor cetăţeanului european- Dezbatere
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI )
A.2.32. Educția și învățarea atitudinilor specifice cetățeniei active – Dezbatere
Liceul “Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI)
A.2.33. “Cetăţeni  români de elită în Europa”- masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (CDI)
A.2.34. „ Şcoala părinţilor - beneficiul copiilor” – masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului - Școala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.2.35. “Sunt român, sunt cetăţean european” – dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului (Centrul de Documentare și Informare)
A.2.36. “Călătorie prin orașele Europei" - masă rotundă
Școala Gimnazială Dobric
A.2.37. “ Tendinţe în arhitectura europeană" - masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.38. “ Toleranţă şi egalitate într-o Europă unită. Cum arată toleranţa? – dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.39. “ Să luptăm împreună împotriva discriminării de orice fel” - Masă rotundă
Liceul ”Radu Petrescu” Prundu Bârgăului
A.2.40. „Esti cetăţean european şi ai drepturi” - dezbatere
Liceul ”Radu Petrescu”Prundu Bârgăului
A.2.41. „Prevenirea si combaterea consumului de droguri,alcoolismului si tabagismului in randul tinerilor” - dezbatere
Scoala gimnaziala ”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.42. „Mâncăm sănătos,trăim mai mult!” - dezbatere
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.43. „Capcanele din spatele unui zambet frumos” (pericolele din umbra retelelor de socializare) - dezbatere
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Magura Ilvei
A.2.44. „Problematica circulației rutiere” - “Codul rutier” - „Circulatia pietonilor” - dezbatere
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.2.45. „Parteneriat școală-familie” - “Programul educațional PREVINS – masă rotundă
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.2.46. „Poezia – prilej de regăsire spirituală” - dezbatere
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.2.47. „ Tinerii crestini iau atitudine” – masă rotundă
Liceul Tehnologic Agricol Beclean/ Întâlnire la Protopopiat
A.2.48. „ Eu și părinții –cetățeni europeni” – Ce drepturi și îndatoriri are un cetățean român care lucrează într-o țară din UE? - masă rotundă
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Singeorz-Bai/ Clubul tineretului
A.2.49. „Eu-cetatean al lumii” – masă rotundă
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Caianu Mic
A.2.50. „ Drepturile si indaroririle cetatenilor” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic
A.2.51. „ Drepturile copilului” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic
A.2.52. „ Promovarea personala in context european” – Dezbatere
Liceul Tehnologic “I.C.R.” Căianu Mic

A.3. Ateliere de lucru/ workshopuri, lansări de carte, exemple de bune practici

A.3.1. “Let's Europe” - Diseminare de bune practici/ Expoziție
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.3.2. “Speech bubble” - Diseminare de bune practici
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.3.3. “Cerere si ofertă” - Diseminare de bune practici și dezbatere
Colegiul Tehnic Infoel Bistrița
A.3.4. “Protejarea mediului înconjurător – alţi oameni, aceleaşi reguli” - Diseminare de bune practici/ Realizare de postere
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa
A.3.5. “Suntem cetățeni ai Planetei!” – Educație artistică (desene/ picturi)
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistrița
A.3.6. “Educația de IERI, educația de AZI” - Educație științific-recreativă
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.7. “Suntem cetățeni europeni. Și noi avem drepturi!” - Educație artistică-științifică (desene/ postere)
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.8. “În țara poveștilor depănate de dragii bunici” - Club de lectură
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistrița
A.3.9. “Minte sănătoasă în corp sănătos” - Educație științifică
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”Bistrița
A.3.10. “Importanţa cetăţeniei române în cadrul european” - Realizare postere
Colegiul Național “George Coșbuc” Năsăud
A.3.11. “Activităţi pentru protecția mediului înconjurător” – colaj, realizare postere
Colegiul Național “George Coșbuc” Năsăud
A.3.12. “Cetățean român-dăruind pentru educaţia europeană” - Realizare postere
Şcoala Gimnazială,,Grigore Silaşi”Beclean
A.3.13. “România în context european” - Realizarea planșelor tematice
Şcoala Gimnazială,,Lucian Blaga”Bistrița
A.3.14. “Un zâmbet pentru copiii Europei” – activitate integrată
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Grădinița nr. 2 Parva – Dâmburi
A.3.15. “Sunt cetățean european!”
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva
A.3.16. “Micul român zâmbește în Europa” – Activitate cultural-educativă
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.17. “Și noi vom fi mari” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.18. “Vreau să devin un cetățean responsabil” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.19. “Călători prin Europa” – Activitate de educație civică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.3.20.“Televizorul, prieten sau dușman?” – ateliere de lucru cu copiii și părinții
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Bistrița
A.3.21.“ Călătorie prin capitatele Europei” – workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.22. “Micul european” - workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.23. “Steagul României - Steagul Europei” - workshop
Grădiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.24. “Reporter pentru o zi” - workshop
Școala Gimnazială ,,Gavril Istrate” Nepos/ Televiziunea locală din Sîngeorz-Băi
A.3.25. “România printre prieteni” - Activitate cultural-educativă
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.26. “Steagul nostrum românesc” - Activitate cultural-educativă
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.27. “Drepturile copiilor” – Atelier de lucru
Gradiniţa Prundu Bîrgăului
A.3.28. “Cu Europa la joacă” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.29. “Drapelul românesc. Drapelul UE” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.30. “România printre prieteni” – Workshop
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.31. “România curată – Atelier de lucru
Gradiniţa Susenii Bîrgăului
A.3.32. “Copii României – Florile Europei – Activitate cultural-educativă
Scoala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.3.32. “Copii României – Florile Europei – Activitate cultural-educativă
Scoala clasele I-IV Prundu Bîrgăului
A.3.33. “Internetul factor al globalizării – avantaje, dezavantaje” - workshop
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.3.34. “Sunt mândru că sunt cetățean european” - workshop
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi”-Singeorz-Bai
A.3.35. “Uniunea Europeană” - workshop
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi”-Singeorz-Bai/ Clubul tineretului
A.3.36. “Diseminare de bune practici in educatia ecologica” - dezbatere
Liceul Tehnologic Agricol Beclean

A.4. Concerte, spectacole, serbări, concursuri, competiții sportive

A.4.1. Piesă de teatru “Avarul”
Colegiul Național “Petru Rareș” Beclean
A.4.2. “Mai repede, mai sus, mai puternic” - Competiție de volei
Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa, Sala de sport
A.4.3. “Suntem europeni, dar ne păstrăm identitatea” - Program artistic (dansuri populare româneşi, ţigăneşti şi maghiare)
Școala Gimnazială Lechința
A.4.4. „Crosul toamnei” – Competiție sportivă
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, DN 17 - 1km
A.4.5. „Tradiții românești – În ajun de Sf. Andrei, ocrotitorul României” – Șezătoare
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.6. „Ziua bunicilor”
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.7. „Mă mândresc că sunt român, cetățean european!” – Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială “Vasile Scurtu” Parva
A.4.8. „Sport și sănătate” - Concurs de fotbal/ Demonstratie de Karate/ Concursuri sportive
Școala Gimnazială Tureac
A.4.9. ,,Azi elevi rodneni, mâine cetăţeni europeni” / ,,Prietenie fără frontiere” – Miniexpoziţie lucrări plastice (diseminare proiect european)
Școala Gimnazială Rodna
A.4.10. Scenetă „Să fii elev e meserie grea!” (Scenetă în limba engleză)
Școala Gimnazială Rodna
A.4.11. ,,Dansul Națiunilor - teatru de păpuși” - Activitate culturală
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița
A.4.12. “Cetățean român – cetățean european!” - Concurs de creație literară
Școala Gimnazială Petriș
A.4.13. “La restaurant” - Activitate cultural-artistică (piesă de teatru)
Școala Gimnazială Petriș, Căminul cultural Petriș
A.4.14.“Sunt român și-mi șade bine!” (cântec și dans) - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Petriș, Căminul cultural Petriș
A.4.15.“ „Călători prin Europa” (călătorie gastronomică) - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.4.16.“Sunt mic dar îmi cunosc drepturile” - Activitate cultural-artistică
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.4.17. „Crosul Europei”
Stadionul Prundu Bîrgăului
A.4.18. „Europa în versuri și culoare” - creații literare și desene
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Măgura Ilvei
A.4.19. „Jocul de mișcare-sănătate pentru trup și suflet” – concurs sportiv
Scoala gimnaziala”Dariu Pop”Măgura Ilvei
A.4.20. „Sport și sănătate” – concurs sportiv
Școala Gimnazială “Iustin Iiliesiu”Anieș
A.4.21. „ Sunt roman, deci sunt cetățean european” - compoziții, creații literare
Școala Gimnazială “Iustin Ilieșiu”Anieș
A.4.22. „ Jocul este lumea mea” – program artistic în limba engleză și franceză
Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Singeorz-Bai/ Clubul tineretului

A.5. Expoziţii, vizionări de filme

A.5.1 Politica editorială a editurii Casei Corpului Didactic „NOVA DIDACTICA” - Expoziţie de carte, monografii, ghiduri, material didactic şi auxiliar - Revista „Didactica Nova”
CCD Bistriţa - Năsăud
A.5.2. „Tradiție și interculturalitate” - Expoziţie cu produse ale activităţii cursanților
CCD Bistriţa - Năsăud
A.5.3. “Fotografia - mod de exprimare” - Expoziţie de fotografie
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Bistrița
A.5.4. “Cetățeni mai buni pentru o Europă mai bună” – Prezentare film cu conținut de educație ecologică
Școala Gimnazială Budacu de Sus, Comuna Dumitrița
A.5.5. “ Muzeele Europei” - Educație științifică (vizionare filme)
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița
A.5.6. „Carta europeană pentru o şcoală democratică fără violenţă” (Prezentare Power-Point) - Programul ,,Construirea unei Europe cu și pentru copii” (drepturile copiilor și îndatoririle lor)
Școala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean (Centrul de Documentare și Informare)
A.5.7. “Toleranța în dimensiune europeană” - Proiecție film
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița (Cabinet informatică)
A.5.8. “Familia-laboratorul în care noi ne formăm” - Expoziţie de fotografie
Școala Gimnazială Lechința
A.5.9. “Sunt cetățean român, sunt cetățean european” - Epoziție de desene
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
A.5.10. Implementarea proiectului “Rădăcini” - cunoașterea trecutului și a tradițiilor comunei (realizarea unei colecții de lucrări și fotografii)
Școala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Sala de festivități a Primăriei comunei Parva
A.5.11. „Stop violența în școală!” - Expoziție de postere
Școala Gimnazială Tureac
A.5.12. “Educaţie pentru cetăţenie democratică: trecut, prezent, viitor” – Vizionare de film “Amintiri din epoca de aur” (2009), regia C. Mungiu
Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa
A.5.13. “Europa în suflet de român, suflet de român în Europa!” - Concurs de desene
Școala Gimnazială Petriș
A.5.14. “Europa în culori”- Expozitie de desene
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.15. “Bistrița de ieri, Bistrița de azi” - Eseuri, desene, postere
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.16. “Bistrița-oraș european” - Expoziție cu fotografii, imagini sugestive și desene ale copiilor
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2 Bistrita
A.5.17. „Elevul bistrițean este elev european” – Expoziție postere
Școala Gimnazială Nr 1 Bistrița
A.5.18. „Să mâncăm sănătos” – Expoziție de produse ecologice tradiționale
Liceul Tehnologic Agricol Beclean
A.5.19. „Colțul European”– expoziție de fotografie
Liceul Tehnologic Agricol Beclean (biblioteca școlii)
A.5.20. „Copilarie fericita” – expozitie de desene, colaje
Scoala Gimnazială Nr.1 Lunca Ilvei

A.6. Acţiuni de voluntariat

A.6.1 “Cărţi în dar” - Campanie umanitară (donaţii de cărţi)
Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” (Biblioteca şcolii)
A.6.2 “Pentru cel singur și necăjit, o mână întinsă, un zâmbet în plus!” - Educație umanitară/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Azilul de bătrâni
A.6.3. “Pentru cel singur și necăjit, o mână întinsă, un zâmbet în plus!” - Educație umanitară/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Școala Specială
A.6.4. „Generaţiile împreună pentru un oraş mai curat” - Educație ecologică/ voluntariat
Școala Gimnazială „Avram Iancu”Bistrița, Parcul orașului
A.6.5. „Aducem FERICIRE dăruind” - Activitate de voluntariat
Școala Gimnazială Lechința
A.6.6. “Donează o carte, dăruiește o speranță” - Donație de carte pentru biblioteca scolii
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud
A.6.7 “Un mediu curat, o lume mai bună” - Acțiuni de ecologizare în perimetrul școlii/ Acțiuni de informare a comunității locale prin intermediul unor afișe
Școala Gimnazială Tureac
A.6.8. “Împreună pentru o lume mai bună” – Minitârg de toamnă cu produse ecologice/ Donarea produselor la Azilul de Bătrâni de la Susenii  Bârgăului/ Șezătoare populară cu invitați rapsozi populari ai satului
Școala Gimnazială Tureac
A.6.9 “Ecologizare – “Zona Lac”
Liceul cu Program Sportiv Bistrița, „Zona Lac”- Bistrița
A.6.10. “Cum protejăm mediul-spunem NU poluării!” - protecția mediului înconjurător
Școala gimnazială “Iustin Iliesiu”Anieș/ Parcul din localitate
A.6.11. “Voluntariatul ca forma de educatie pentru sanatate si implicare sociala  - activitate practica in parteneriat
Liceul Tehnologic Agricol Beclean/ sediul Crucea Rosie Beclean
A.6.12. “Redu! Reciclează! Reutilizează! - atelier colectare selective deseuri
Liceul Tehnologic Agricol Beclean  – holul central
A.6.13. “Reciclare si creativitate”- atelier colectare selective deseuri
Sc.Gimnaziala Nr.1 Lunca Ilvei

A.7. Excursii, vizite la obiective economice

A.7.1.  Excursie tematică - Parlamentul României, București
Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud
A.7.2. “Laptele-produs brut, produs finit” – vizită la Fabrica Eliezer. Prod. SRL
Scoala Gimnaziala nr.1 Lunca Ilvei

A.8. Diseminarea proiectului:

A.8.1. „Limba engleză-pașaport pentru cetățeanul european” - Diseminarea ofertei de programe a CCD - Programe adresate persoanelor din afara sistemului de învăţământ
Locul: CCD Bistriţa – Năsăud
A.8.2. Mediatizarea activităţilor desfăşurate sub genericul Festivalului Naţional al Şanselor Tale în presa locală
A.8.3. Mediatizarea activităţilor desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie –elaborarea, realizarea și distribuirea fluturașilor
Școala Gimnazială Lechința – incinta școlii
A.8.4. Diseminarea bunelor practici desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie – analiza activităților, acordarea de diplome
Școala Gimnazială Petriș
A.8.5. Diseminarea bunelor practici desfăşurate în săptămâna 18-24 noiembrie – Evaluarea temelor din proiect

Scoala Gimnaziala “Artemiu Publiu Alexi” Sîngeorz-Băi