miercuri, 17 iunie 2015

Iunie 2015

Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă. (Aristotel)

Valorificarea potențialului elevului în condițiile curriculumului adaptat

Psihopedagogia ca știință de sinteză desemnează faptul că orice persoană este capabilă la un tip de învățare funcție de potențialul manifestat plenar sub aspect bio-psiho-socio-cultural. Psihologia persoanelor cu dizabilități componentă a psihopedagogiei speciale provenită dintr-un trunchi comun, promovează principii, strategii, metode, tehnici de înaltă ținută științifică, terapii complexe și integrate, tehnici de lucru deseori nuanțate transdisciplinar. Psihopedagogia specială reprezintă o sinteză a științelor psihosociale despre OM, extrapolând cerințele speciale pe paliere de nevoi.
Conceptul de curriculum a fost surprins în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în jurul anului 1582 la Universitatea din Leida (Olanda), ca mai apoi să fie evidențiat în Scoția în jurul anului 1633 ca posibil răspuns al autorităților la autonomia mare a universităților. Semnificațiile conceptului a pătruns așadar odată cu abordarea socio-cultural-educativă a pedagogiei, solicitând un specific aparte pregătirii dascălilor cât și a altor specialiști în scopul de a acționa sub diverse aspecte dintre cele mai variate, planificând, organizând procesul de instruire, valorificând diversități culturale în câmpului relațiilor sociale. Mulți istorici ai domeniului consideră că tocmai Antichitatea prin școala pythagoreică de la Crotona reprezintă locația de o importanță maximă a genezei curriculumului, însă până în zilele noastre acest concept a fost dezvoltat prin Dewey, McGee și alții, depășind semnificația riguroasă a curriculumului (la plural „curricula”), de la parcurs, traseu, alergare, la drum în viață inclusiv din punct de vedere educațional. Diversitatea de curriculum încercă să se delimiteze spre noi direcții de cercetare-acțiune implicând învățarea/experiența de învățare. Din acest punct s-ar părea că definirea curriculumului din punct de vedere educațional ca și concept, aduce în atenție oferta educațională a școlii, parcursul educațional, sursa inovării în condițiile în care, sub acest spectru se concentrează sistemul experiențelor de învățare în diferite conjuncturi, directe, indirecte, formale, nonformale sau informale. În acest context curricular, explorarea potențialului elevului cu cerințe educative speciale se realizează propunând un tip al conținuturilor de învățare diferențiat, funcție de posibilitățile elevului și nu de dorințele cadrului didactic.
Astfel am putea repera câteva aspecte fără de care educația nu și-ar mai găsi rostul și anume, particularitățile bio-psiho-socio-culturale solicită respect, fapt pentru care educația integrată/incluzivă poate realiza – în pofida criticilor de moment – tocmai această așezare pe fondul normalizării intervenției psihopedagogice prin validarea curriculumului adaptat și personalizat. La nivel managerial, managementul clasei de elevi cu cerințe educative speciale solicită medierea din toate punctele de vedere a educabililor, sens în care, activitatea educativă de sprijin coordonată de profesorul itinerant/ de sprijin reprezintă reflectarea firească a ajutorului oferit de societate copiilor cu cerințe educative speciale. Proiectarea sistemelor educaționale și implementarea programelor educaționale trebuie să țină seama de aceste caracteristici precizate anterior și implicit pe o centrare a pedagogiei asupra copilului prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție de ansamblul învățământului special și special integrat.
Valorificarea potențialului copilului cu cerințe educative speciale în condițiile unui curriculum adaptat se referă la integrarea totală a acestuia atât funcțional cât mai ales educațional, socio-familial și societal. A încuraja angajamentele copiilor cu cerințe educative speciale în activități de cooperare/parteneriat cu copii valizi, asigurarea serviciilor de specialitate cu tot ceea ce înseamnă terapie, integrare și suport psihologic, reorientarea dezvoltării activităților educativ-formative din școală, antrenarea mai puternică în parteneriate atât cu organizații guvernamentale cât și cu organizații nonguvernamentale, reprezintă criterii importante în valorificarea avantajelor oferite de educația integrată/incluzivă, validarea curriculumului adaptat, succesul integrării și acceptarea acesteia fiind validarea principiului că educația este pentru toți, împreună cu toți, unde resursa urmează copilul.

Bibliografie
1. Guthrie, W. K., (1979), A History of Greek Philosophy. Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Chambridge University Press
2. Ion- Negreț, Dobridor, (2008), Teoria generală a curriculumului educațional, Editura Polirom, Iași
3. Vasile, Chiș, (2005), Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe. Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

Psih. Gabriel MUREȘAN-CHIRA

Rolul metodelor interactive în cadrul educației incluzive

Educaţia specială a elevilor cu deficienţe urmăreşte dezvoltarea capacităţii de comunicare a acestora cu cei din jur, în aşa fel, încât să poată să decodifice un mesaj şi să producă la rândul său, mesaje care să fie receptate corect. În acest sens, este foarte importantă alegerea unei strategii care să declanşeze activizarea continuă a elevilor, pentru a dobândi resorturile de comunicare potrivite cu ceilalţi şi a face posibilă adaptarea la mediu. În cadrul educaţiei incluzive, mai ales a sistemului de comunicare totală, metodele activ-participative au un rol foarte important atât în formarea unei comunicări asertive cât şi în sistematizarea cunoştinţelor parcurse.
Menţionez o parte dintre metodele activ-participative pe care le-am utilizat în activitatea cu elevii:
Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi!” Am utilizat această metodă la orele de Limba română, la lecţia „Un om năcăjit” de Mihail Sadoveanu. Le-am cerut elevilor să se grupeze în perechi şi să facă o caracterizare a personajului principal, punctând cuvintele-cheie. Astfel, după lecturarea şi comprehensiunea textului, elevii au identificat trăsăturile personajului principal ce reies atât din caracterizarea directă, cât şi din cea făcută de autor. Fiecare grup şi-a exprimat părerea, adăugând trăsături fizice şi sufleteşti. În final, ideile lor au fost sintetizate la un panou.
Metoda S.I.N.E.L.G” Am aplicat-o cu succes la clasa a VIII-a, la lecţia „Ţara. Poporul” de Alexandru Vlahuţă. Elevii au fost invitaţi să citească un fragment din lecţie şi sa utilizeze:
- (√) bifă, acolo unde ideile s-au confirmat cu cele ştiute de către ei, din experienţe de învăţare anterioare;
- un plus (+), acolo unde informaţia citită a fost nouă pentru ei;
- un minus (-), acolo unde informaţia contrazice cu ceea ce ştiu;
- un semn al întrebării (?), acolo unde li s-a părut ceva neclar.
Am constat că semnele au fost diferite de la elev la elev, funcţie de dezvoltarea psihică şi de nivelul lor de comprehensiune sau de prelucrare a informaţiilor anterioare. După finalizarea lecturii textului, am realizat un tabel cu cele patru categorii de semne notate şi am monitorizat ideile şi gradul de înţelegere a acestora.
Turul galeriei” Am utilizat această metodă în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare la lecţia referitoare la „Libertatea alegerii deciziei”. Am împărţit elevii pe două grupe şi am cerut efectuarea următoarelor sarcini:
1. Grupa I – „Identificaţi factorii care ne influenţează deciziile noastre”.
2. Grupa II – „Notaţi efectele luării deciziei de a urma o anumită meserie”.
Apoi, pe rând, fiecare grupă şi-a susţinut tema dată, printr-un reprezentant, iar elevii celeilalte grupe au făcut completări.
O altă metodă aleasă a fost „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat!”. Am utilizat această metodă la predarea biografiei scriitorului Ion Creangă. Astfel, am valorificat ceea ce ştiau elevii până la acel moment, despre marele povestitor român, am notat ceea ce au dorit să afle, iar activitatea de evaluare – feed-backul a fost axat pe partea a treia a tabelului, urmărindu-se desigur, fixarea cunoștințelor predate.
Una dintre metodele la care apelez deseori, în structurarea conţinuturilor, mai ales la orele de consolidare, este cea a „Organizatorilor grafici”. Am utilizat cu succes, această metodă, la lecţiile: „Farmecul sărbătorilor de iarnă”, unde elevii au avut de punctat însemnătatea sărbătorilor de iarnă şi la lecţia „Vizită...” de I. L. Caragiale, la caracterizarea lui Ionel. Sarcina elevilor a fost aceea de completare în spațiile lacunare a trăsăturilor de personalitate ale personajului principal din această lectură. De asemenea, elevii au avut de scris câte o sintagmă care le-a venit în minte, în legătură cu isprăvile pe care le-a făcut personajul aflat în discuţie, alături de cuvântul-trăsătură. Cuvintele şi ideile au fost unite prin săgeţi, evidenţiind în acest mod conexiunile ce s-au stabilit.
Subliniez ideea că, indiferent de metodele utilizate sau de sistemul de comunicare folosit, scopul trebuie să fie atingerea obiectivelor învăţării şi formarea sau dezvoltarea competenţelor de comunicare şi comprehensiune a elevilor.

Bibliografie:
1. Bradde Ley A., „Memoria Umană”, Editura Teora, Bucureşti, 1999.
2. Miclea M., „Psihologie Cognitivă”, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
3. Gherguţ A., „Sinteze de Psihopedagogie Specială”, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
4. „Dificultăţi de învăţare la copiii de vârstă şcolară”, Fundaţia de Abilitare „Speranţa”, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa, Timişoara, 2006.

Prof. Viorica GREAB,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița

7 mai – 10 ani eTwinning

Pe 7 mai 2015, eTwinning sărbătorește 10 ani de implementare la nivel european. În țara noastră, eTwinning se implementează din octombrie 2007. eTwinning reprezintă o inițiativă europeană, integrată în dimensiunea europeană a educației, care oferă cadrelor didactice oportunitatea de a interacționa educațional pentru implementarea unor proiecte de schimb la distanță cu elevii, folosind instrumentele TIC.
Conceput pentru cooperarea între școli din țări membre UE, ca parte a proiectelor educaționale, eTwinning încearcă sensibilizarea actorilor implicați cu privire la metodele și practicile educaționale străine.
Inițierea proiectelor de tip eTwinning contribuie la dezvoltarea competențelor cheie reiterate la nivel european, precum și la consolidarea profilului de formare european al elevului. eTwinning are în vedere realizarea dimensiunii europene a educației prin activitățile implementate în colaborare și parteneriat cu diferite unități de învățământ europene.
Noțiunea de pedagogie de schimb sau proiecte de schimb la distanță, accentuează cooperarea la nivel european pentru atingerea țintelor comune care sunt strâns legate de învățarea limbilor moderne de circulație internațională, de dimensiunea interculturală, de utilizarea tehnologiilor educaționale moderne prin folosirea TIC.
De asemenea o altă deschidere pe care o oferă eTwinning este facilitarea dialogului între profesorii din diferite țări, între instituții europene prin propunerea și implementarea unor proiecte interdisciplinare. În plus față de rețeaua extinsă de cadre didactice, eTwinning oferă instrumente pentru proiecte de comunicare și de schimb, toate gratuite și sigure.
În cadrul Grădiniței cu Program Normal Salva, Școala Gimnaziala „Tiberiu Morariu” Salva, jud. Bistrița-Năsăud, s-au derulat cu cei 17 preșcolari din cadrul Grupei Broscuțelor o mini-expoziție de lucrări artistico-plastice privind Ziua eTwinning, expedierea de lucrări plastice partenerilor europeni din cadrul proiectului eTwinning „Bridging Three Generations”, conceperea unei felicitări digitale și a unui puzzle în format digital simplu.
În cadrul Simpozionului Internațional „Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice, Bistrița, Liceul cu Program Sportiv”, 9 mai 2015, am derulat o acțiune de diseminare a importanței și rolului derulării proiectelor eTwinning, a utilizării resurselor digitale la vârstele timpurii, cu exemple practice din aceste resurse aplicate în cadrul proiectelor de cooperare, în cadrul seminariilor și lab-urilor oferite de comunitatea eTwinning.
Mai multe detalii despre acest eveniment găsiți la această adresă: http://www.slideshare.net/VasilicaGazdac/ e-twinning-day-and-digital-resources.

Prof. Vasilica GĂZDAC
Şcoala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva,

Cum am măsurat Pământul

Astăzi am măsurat Pământul... și am descoperit că e rotund...
Am refăcut experimentul făcut de Eratostene din Cyrene (cca 276 – cca 195 î.e.n.) prin care a măsurat, cu o precizie bună pentru vremea lui, circumferința Pământului. El a găsit atunci valoarea 46.500 km, foarte aproape de valoarea medie acceptată astăzi, 40.041,47 km. Dacă astăzi se refac calculele lui Eratostene, se obține valoarea 40.074 km și putem înțelege diferența dintre rezultate datorită erorilor pe care le-a făcut: a considerat Pământul o sferă perfectă, a considerat că Alexandria și Cyrene sunt pe același meridian și nu a știut exact distanța dintre cele două orașe.
Eratostene, matematician, geograf, poet, astronom, teoretician al muzicii, a fost un autodidact de origine greacă și care a condus o vreme faimoasa Bibliotecă din Alexandria. El a folosit pentru prima dată cuvântul „geografie” cu sensul de ”a scrie despre Pământ și a descrie Pământul”, cuvânt care s-a păstrat și în zilele noastre. Eratostene e mai bine cunoscut ca fiind primul om care a încercat să măsoare circumferința Pământului și a reușit să găsească o valoare foarte apropiată de valoarea pe care o luăm în considerare în zilele noastre. Iată că încă din antichitate se conturase ideea că Pământul e sferic, această idee fiind mai veche și venind din civilizația indiană.
În 20 martie 2015, în ziua echinocțiului de primăvară, când ziua este egală cu noaptea și Soarele trece deasupra eclipticii, anunțând venirea primăverii în emisfera nordică și începutul toamnei în cea sudică, mai multe școli din lume au participat la experimentul Eratostene. Ideea a fost să ne înscriem într-o bază de date și de acolo să vedem ce școală găsim pe același meridian și cu care să schimbăm date. În acest fel, eu cu o clasă de elevi din Școala Gimnazială „Avram Iancu”, am făcut echipă cu Școala Koxare din Rethymno, din insula Creta, fiind aproximativ pe același meridian (24,49 L.E. și 24,46 L.E.). Am folosit metoda lui Eratostene: la echinocțiu, razele Soarelui cad perpendicular pe Ecuator, deci acolo un băț vertical nu are umbră. Cele două orașe, Rethymno și Bistrița, fiind mai departe de ecuator, vor fi atinse de razele soarelui sub diferite unghiuri. Aceste unghiuri au fost găsite făcând raportul dintre umbra unui băț lung de 100 cm și lungimea bățului, în momentul când Soarele e cel mai sus pe cer (ora 12), în ziua de 20 martie 2015, la echinocțiu.
În imaginea alăturată sunt calculele mele și explicații suplimentare.
În 20 martie, ziua experimentului, a fost și ziua când s-a produs eclipsa de Soare și a fost și înnorat. Am reușit să prindem câteva raze de soare printre nori și cea mai mică umbră înregistrată a fost luată în calcul.
Măsurătorile și calculele noastre au dat mărimea circumferinței Pământului de 41 054 km, față de 40 041 km, cât e valoarea acceptată în zilele noastre. Acest lucru înseamnă o eroare absolută de 1013 km și o eroare relativă de 2,5%, ceea ce reprezintă un rezultat bun și cu care suntem mulțumiți.
La experiment au participat peste 260 de școli din mai multe țări situate pe meridiane cuprinse între 20 și 32 grade longitudine estică.
Mai multe amănunte și fotografii găsiți la adresa http://eratosthenes.ea.gr/en.

prof. Elena NĂSTASE,
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Bistrița

Among friends – Germania – Showul prieteniei europene

În perioada 03-10 mai 2015, o echipa de 6 elevi si 2 profesori de la Palatul Copiilor Bistrița (Iulia Istrate, profesor coordonator al proiectului și Ionela Silvia Nușfelean, membră în echipa de proiect) a participat la cea de-a șasea mobilitate a proiectului Comenius multilateral „Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical” (EU-ROPE). Gazda întâlnirii a fost Gemeinschaftsschule/ Erweiterte Realschule Schaumberg din Theley, Germania.
Programul săptămânii a fost extrem de complex, elevii și profesorii din cele 6 țări partenere în proiect (Germania, Spania, Portugalia, Turcia, Polonia și România) participând la activități interactive, lecții de limba engleză, limba germană, activități sportive, workshop-uri de dans specific fiecărei țări implicate în proiect, workshop-uri muzicale și vizitarea unor obiective turistice din zonă.
Miercuri, 6 mai, toate delegațiile țărilor partenere în proiect au participat la LANDTAG DES SAARLANDES (Parlamentul de Stat din Saarbrücken) la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Parlamentului European în domeniul educației și personalități politice din landul german Saarland. Fiecare țară a prezentat activitățile derulate în cadrul proiectului Comenius, pe parcursul celor 2 ani de parteneriat și elevii au adresat întrebări reprezentanților Parlamentului European și au avut posibilitatea să se informeze cu privire la obiectivele Comisiei Europene, pe probleme de educație.
Joi, 7 mai, în prezența unui public numeros, elevii echipei Comenius au prezentat musicalul „Among friends”, dedicat prieteniei europene. Echipa din România a pus în scenă o frumoasă poveste a celor 5 păpuși (interpretate minunat de elevele Leșan Andreea, Sălăgean Diana-Izabela, Porca Diana, Păvăluc-Gal Miriam Cristina și Dâmbu Diana-Raluca) și colecționarul păpușilor (talentatul elev Bumbu Paul-George). În numele prieteniei, păpușile prind viață, cântă și dansează în pași de vals, quik-step, disco-rock, derulând firul poveștii și în final, în aplauzele tuturor, impresionează cu un dans tradițional german, încântând definitiv publicul. A fost o seară minunată, cel de-al patrulea musical, fiind și ultimul realizat în cadrul proiectului Comenius, a fost emoționant, fiecare dintre noi adunând în suflet atâtea trăiri, emoții, momente unice, ce nu vor putea fi uitate niciodată.
Pe parcursul celei de-a șasea mobilități ne-au fost alături, întregul colectiv de cadre didactice de la școala gazdă, coordonat de inimosul director al instituției, domnul profesor Friedbert Becker, colega coordonatoare a proiectului, distinsa doamnă Margret Müller și reprezentanți ai educației din landul german, reprezentanți ai autorității locale și primarul orașului Theley.
Activităţile realizate în cadrul proiectului Comenius au fost un prilej extraordinar pentru elevii şi cadrele didactice de la Palatul Copiilor Bistrița de a se perfecţiona, de a se îmbogăţi spiritual, de a relaţiona cu colegi din alte ţări, de a intra în contact cu alte culturi, alte sisteme de învăţământ. Toate acestea au oferit oportunitatea elevilor şi profesorilor să înţeleagă dimensiunea europeană a statutului de elev şi de cadru didactic într-o Europă unită.

NOTĂ
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieții. Toate informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

Prof. coordonator Iulia ISTRATE
Palatul Copiilor Bistriţa

Ziua Mondială a Mediului – 5 IUNIE

Elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 au participat la evenimentul organizat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Bistriţa, strada Parcului nr. 20. Pionierii ECO au prezentat desene şi machete pe tema „Șapte miliarde de vise. O Planetă. Consumă cu grijă!”, aleasă pentru această ediţie, prin care se atrage atenţia asupra consumului de resurse naturale, în special apa, energia şi hrana. Ziua Mondială a Mediului a fost instituită în anul 1972 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la Stockholm și reprezintă „motorul” UNEP pentru încurajarea și conștientizarea la nivel mondial a acțiunilor care vizează protecția mediului.
„Bunăstarea omenirii și protejarea mediului depind de gestionarea responsabilă a resurselor naturale ale planetei. Trebuie să consumăm cu grijă pentru a asigura generațiilor următoare un viitor sănătos. Prosperitatea umanității nu trebuie să coste sănătatea Pământului”, precizează pe această temă directorul executiv Sever Roman de la APM Bistrița-Năsăud.
Elevii, însoţiţi de doamna profesor pentru învăţământ primar Salanţă Daniela, au avut parte de o călduroasă primire din partea doamnei Şef Serviciu Monitorizare şi Laboratoare, Marinela Suciu, organizator al acestei activităţi în rândul celor tineri. Serviţi cu suc şi apă, au avut posibilitatea să se relaxeze pe notele muzicale care au acompaniat actorii RoRec, apoi odihniţi şi gata de activitate au prezentat lucrările realizate pe echipe, proiecte eco şi machete. Au fost foarte apreciaţi, doamnei profesor i s-a acordat o diploma de participare, iar elevilor recompense substanţiale. Cei mici au rămas impresionaţi de grija celor mari în a-i îndruma spre „un Pământ în floare!”

Profesor învăţământ primar Daniela SALANŢĂ
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa

Competenţele transversale – metafore ale deschiderii literaturii înspre contingent

Literatura... un concept emblematic, asociat adeseori cu pasiunea pentru lectură şi emoţia de a te pierde în călătorii imprevizibile, în universuri ficţionale în care speri de fiecare dată că orizontul tău de aşteptare nu va fi confirmat, că acea evadare prin lectură va fi unică, irepetabilă... În viziunea lectorului avizat, cult, nimic nu poate fi mai preţios decât o nouă carte – o altă provocare.
În societatea actuală, postmodernă, imaginea lectorului devine un element din ce în ce mai preţios, deoarece, încă de pe băncile şcolii, este mult mai numeros procentul elevilor încadrabili în categoria lectorului superficial sau chiar a nonlectorului. A cultiva plăcerea de a citi în inimile elevilor este pentru profesorul de Limba şi Literatura Română o eternă provocare. În mod paradoxal, marea miză a educaţiei contemporane vizează ancorarea învăţării în real şi social, adică o vădită apropiere a conţinuturilor şcolare de necesităţile elevilor. Literatura şcolară nu mai este percepută ca un element modelator, elixirul viselor şi al speranţelor, ci este asociată tot mai mult cu imaginea unui tumult de texte „prăfuite”, a căror apropiere de realitatea cotidiană este discutabilă. Acesta este teritoriul de impact al profesorului de Limba şi Literatura Română, trebuinţa de a implementa studiul şcolar al textelor literare într-o manieră integrată care să permită o adaptabilitate sporită şi să mărească interesul elevilor şi, implicit, atracţia lor pentru lectură.
Implementarea viziunii integrate în actualul curriculum şcolar vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor transversale. Realitatea cotidiană nu este scindată în discipline de studiu, de aceea achiziţiile elevului trebuie să se structureze în scheme mentale flexibile, capabile de a realiza transferul informaţiilor asimilate în diferite contexte sociale sau profesionale, se doreşte aprofundarea caracterului practic-utilitar al învăţării, posibilă prin transferabilitatea competenţelor în contexte situaţionale şi existenţiale variate, dincolo de zidurile şcolii. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi.
Competenţele transversale corespund mult mai bine nevoilor actuale ale câmpului educaţional, care trebuie să pregătească elevul pentru a face faţă unei lumi dinamice, active, în permanentă schimbare, o lume în care elevul este nevoit să se integreze şi să se adapteze continuu.
Competenţe transversale sunt, în primul rând, cele dezvoltate prin studiul limbii materne, deoarece utilizarea corectă a limbajului, lexicului, ortografiei, a sintaxei frazei prin relevanţa topicii; toate vizează coerenţa logică şi corectitudinea oricărui tip de discurs, nu doar a celui strict literar. De asemenea, competenţa de a rezuma, de a realiza un argument, de a comunica eficient, de a analiza critic un text, toate aceste competenţe transversale trebuie dezvoltate abordând diferit orele de lectură, încercând permanent exerciţii creative care vizează ancorarea în realitatea cotidiană, prin strategii de empatizare cu destinul personajului literar, proiectarea conflictului epic în societatea contemporană şi rediscutarea, redimensionarea lui în raport cu modificările de mentalitate care se produc.
Toate aceste exerciţii imaginative au rolul de a apropia elevii de textul literar, aparent prin joc, dar acesta este jocul probabilităţilor, urmat de iminenta lansare a provocării de a citi mai departe cartea pentru a vedea ce se întâmplă dacă... Opera literară abordează un teritoriu efemer şi totuşi atât de mirific, este misterul acelui spaţiu inefabil, a ceea ce este dincolo, un etern tărâm al probabilităţilor care trebuie exploatate prin farmecul nemuritoarelor dezbateri despre operele literare. Poate că literatura prezintă cel mai bine diversitatea şi unitatea lumii, de aceea disciplina trebuie folosită ca suport pentru dezvoltarea competenţelor transversale, încurajând deschiderea înspre cotidian, ţesând un liant înspre trebuinţele, doleanţele şi visele elevilor. Fiecare îşi poate regăsi refugiu în lectură, merită încercat…

Prof. Cristina SUCIU,
Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud

La Radio Târgu Mureş, în Ţara Copilăriei!

În preajma Zilei de 1 Iunie, Palatul Copiilor Bistriţa a avut onoarea de a fi invitat special în emisiunea „Vitralii”, realizată de jurnalistul şi poetul Valentin Marica, la Radio Târgu Mureş. În drumul lor, elevii bistriţeni au fost susţinuţi de Centru Judeţean pentru Cultură (cu microbuz), de Biblioteca Judeţeană George Coşbuc (prin autografe imprimate color) şi alţi iubitori de poezie. Întâlnirea, animată de motoul „Jocul de-a ziua cea bună”, a fost un prilej minunat de a intra într-o Ţara Specială, protejată de Poezie.
17 Mici Blandieni Bistriţeni, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, însoţiţi de domnul director – profesor Sever Şuteu şi coordonatoarea lor – Ionela-Silvia Nuşfelean, s-au bucurat de o primire/ omenire grozavă. Colegii lor târgu-mureşeni le-au oferit autografe artistice, prin Grupul Allegrissimo şi solişti ai Palatului Copiilor din Târgu-Mureş (director Iolanda Cătinean), din cadrul cercurilor muzicale coordonate de profesoara Eliza Bucur, care au interpretat la un nivel înalt piesele. Au fost adresate „Scrisori către părinţi de 1 Iunie”, semnate de elevi ai Colegiului Naţional Unirea din Târgu-Mureş, în coordonarea prof. dr. Mariana Cheţan. A intervenit cu o „Scrisoare specială pentru Mama”, eleva Maria Bejan de la Şcoala Gimnazială Ungheni-Mureş, îndrumată de profesoara Rozalia Truţa. Copii, părinţi, profesori şi preoţi au intervenit în emisiune cu gânduri/ cuvinte blânde legate de Copilărie. Poetul Valentin Marica a oferit o poezie din­tr-o carte pentru cei mici, nenumă­rate autografe delicate, insistând pe frumu­seţea limbii româ­ne şi încrederea în Împărăţia Copiilor.
Elevii bistriţeni au punctat emisiu­nea cu autografele lor poetice, creaţii proprii care au stat sub îndemnul blandian: „Şi-un secret de vrei să-ţi zic/ Bine-ar fi să rămâi mic!”. Alexandra Andrecuţ a citit şi poemul „Îngerul” din volumul „Metanii peste strigătul arborelui”, de Valentin Marica, primit cu autograf din partea autorului. Domnul director Sever Şuteu a mărturisit aspecte performante legate de Palatul Copiilor Bistriţa, amintind de cele 14 şcoli europene cu care Palatul a stabilit parteneriate de colaborare, prin proiec­tele Comenius, iniţiate şi coordonate de profesoara Iulia Istrate. Ionela-Silvia Nuşfelean a vorbit despre puterea Poeziei şi miza pe creaţiile copiilor – vii şi efervescente. Emoţia şi delicateţea întâlnirii au amintit de mirajul/ spectacolul creat de „împrietenirea prin artă”. Ana Blandiana a fost prezentă sufleteşte, de peste mări şi ţări, şi cutiuţa poştală a „Scrisorilor de mai” a primit noi plicuri tandre târgu-mureşene.
Autografele lirice şi cele muzicale au fost intercalate în mod plăcut, cei prezenţi s-au simţit foarte bine unii în compania celorlalţi, s-au legat prietenii. A fost o experienţă minunată. Emisiunea „Vitralii”, prin „Jocul de-a ziua cea bună”, moderată cu sensibilitate se poetul Valentin Marica, a fost ca un vis în Ţara Copiilor.

Alexandra BĂLAN, clasa a VII-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistriţa

Farmecul „Scrisorilor de mai”!

În ultima săptămână din mai (într-un 26 floral), la Palatul Copiilor Bistriţa, de pe strada Florilor, s-a organizat la „solicitarea” fastă a Inspectoratul Şcolar, concursul judeţean literar şi artistic „Scrisori de mai”, conturând un gând secret al Micilor Blandieni Bistriţeni de a organiza o competiţie sub patronajul liric al Naşei lor de botez literar – Ana Blandiana!
Ediţia de debut a avut un mare succes în rândul micilor scriitori/ artişti, participând 87 de elevi, din: Budacu de Sus, Dumitra, Galaţii Bistriţei, Năsăud – (Clubul Copiilor), Beclean (Colegiul Naţional Petru Rareş), Bistriţa (Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Lacrima”, Şcolile Gimnaziale Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Liceul de Muzică, Liceul de Artă Corneliu Baba, Colegiile Naţionale Andrei Mureşanu şi Liviu Rebreanu şi Palatul Copiilor).
Creaţiile artistico-literare, poezie sau proză, au pornit de la versul „Şi-un secret de vrei să-ţi zic:” şi s-au încheiat cu „Bine-ar fi să rămâi mic”, din poezia Anei Blandiana. Poezia trebuia să cuprindă minim 10 versuri originale iar proza minim o pagină. În ambele cazuri textele au fost însoţite de o compoziţie plastică complementară. În cadrul festivităţii de premiere a fost împărtăşită şi „Scrisoarea către Micii Blandieni”, scrisă de Ana Blandiana „Bistriţeana” şi cuprinsă în volumul „Zece teme şi-un poem”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
Decernarea premiilor a avut loc în sala de teatru şi creaţie literară a Palatului. Unii mici creatori se aflau la primele lor poezii despre copilărie, creaţii de o tandreţe topitoare. Elevi de toate vârstele s-au prezentat să-şi ridice diplomele care le confirmau talentul. Îi menţionăm măcar pe laureaţii locului I – la ciclul primar, poezie: Antonia Chiciudean şi Maria Vasile, ambele de la Colegiul Naţional Andrei Mureşanu; la ciclul gimnazial – proză: Diana Hoha Pop, Liceul de Arte Corneliu Baba şi, la secţiunea poezie: Andrada Drăguş şi Miruna Priscorniţă, ambele de la cercul de pictură al Palatului Copiilor; la liceu, secţiunea proză: Ştefania Bodescu de la Palatul Copiilor, iar la secţiunea poezie: Lucia Teutişan de la Colegiul Naţional Petru Rareş, Beclean.
Publicul, numeros şi sensibil, s-a bucurat şi de o lectură publică şi o expoziţie cu lucrările premiate, răsplătindu-i pe copii cu calde aplauze. Directorul institu­ţiei, profesor Sever Şuteu, şi de aceas­tă dată alături de ucenicii săi şi de oaspeţi, a înmânat surâzător diplome, realizate pe fondul unei picturi semna­te de eleva Ioana Şofran, de la Pala­tul Copiilor Bistriţa, sub îndrumarea profesoarei Diana Morar.
Juriul, consti­tuit din poetese şi artişti plastici – Mirela Orban, Andreea Gal şi Paul Târziu, a apreciat cu justeţe creativitatea, dezinvoltura, sinceritatea şi naturaleţea compoziţiilor. Poeta Mirela Orban a exprimat bucuria pe care a simţit-o „lecturând” lucrările copiilor, alături de asistenta sa, Diana, oferind şi un autograf liric, cu dedicaţie şi pentru „prima dintre arte” – muzica. Chitaristul Claudiu Ordace a creat o atmosferă agreabilă, interpretând multe piese din repertoriu favorit.
O fructuoasă colaborare – participanţi – elevi, profesori, părinţi, directorul Sever Şuteu, coordonatori de proiect – inspector Aurelia Dan, gazdele-profesoare – Diana Morar şi Ionela-Silvia Nuşfelean, juriu, artişti şi... Poeta Ana Blandiana, care, după întoarcerea din călătoria americană va răspunde „Scrisorilor de Mai”, scrise cu delicateţe de unii dintre participanţi. O cutie poştală specială, pictată de artiştii Palatului, a fost inaugurată de dăscăliţa – mamă Sanda Ganea, prin scrisoarea-poem POVESTE DE MAI –
„Invitaţi de Ana... Bistriţeana
A fost MAI!
Mai înflorit ca-n luna mai!
Mai parfumat cu adieri uşoare!
Mai rafinat în metaforă!
Mai inspirat de suflete curate!
Miracol
Aplauze
Idee!”
Un concurs vioi, cu final fericit, care ne-a prins pe toţi, cu mic-cu mare, ne-am simţit atât de bine, încât am cam promis să revenim, cu ajutorul Domnului, şi în Mai următor cu Scrisori! Urăm cât mai multe ediţii fericite acestei competiţii literare şi artistice, pe care o sperăm, în perspectivă şi în peisajul interjudeţean/ naţional, derulată într-un mai înfloritor şi în prezenţa efectivă a îndrăgitei poete Ana Blandiana.

Alexandra BĂLAN, clasa a VII-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistriţa