miercuri, 21 februarie 2018

Februarie 2018

„Dacă vrei să te înveți, învață pe alții!” (Cicero)

„Mai întâi caracterul”, o nouă disciplină pentru curriculumul la decizia școlii

(un demers educațional generos, complex și provocator pentru profesia didactică)

Veghează-ți gândurile. Ele devin cuvinte.
Veghează-ți cuvintele. Ele devin acțiune.
Veghează-ți acțiunile. Ele devin obiceiuri.
Veghează-ți obiceiurile. Ele devin caracter.
Veghează-ți caracterul. El devine destinul tău.
Lao Tzu

Prin ordinul ministrului educației naționale nr. 5864/28.12.2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 79 din 26 ianuarie 2018, au fost aprobate programele școlare pentru disciplina opțională Mai întâi caracterul, destinată învățământului primar respectiv celui gimnazial. Programele școlare sunt publicate și pe site-ul Institutului de Științe ale Educației, în secțiunea programe și planuri-cadru.
De ce „mai întâi caracterul”?
„Formarea de copii și adolescenți sociabili, fericiți, liberi și întreprinzători este o mare provocare în ziua de azi. (...) Tinerii evită studiul și munca, refugiindu-se în atitudini și comportamente perdante pentru întreaga societate. Părinții și profesorii se simt depășiți. Educația trece printr-o criză fără precedent – la nivel mondial. Există vreo soluție? Există speranță?” întreabă reflexiv Augusto Cury în cartea sa de succes Părinți străluciți. Profesori fascinanți.
Se spune că „temperamentul dă culoare, caracterul dă valoare”. Formarea, dezvoltarea, educarea caracterului – privit ca ansamblu de atitudini și valori, ca latură relațional-valorică a personalității – reprezintă un demers educațional necesar și benefic, complex, consecvent și gradual, care trebuie început timpuriu și continuat progresiv, în care sunt implicate familia, școala, societatea, individul însuși. „În ce perioadă este mai ușor de învățat? În copilărie.” răspunde Augusto Cury, în consens cu mulți alți specialiști. Educarea timpurie favorizează oportunitățile de învățare de mai târziu, investiția în educația timpurie și în primii ani ai școlarității fiind considerată, pe termen lung, cea mai rentabilă investiție. Deprinderile și cunoștințele dobândite devreme, inclusiv în domeniul valorilor și atitudinilor caracteriale, favorizează ulterior dezvoltarea altora și contribuie la construcția personalității fiecăruia. Acest demers este cu atât mai necesar astăzi, într-o perioadă în care asistăm la o alterare a setului de valori morale, la manifestări comportamentale aflate în conflict cu normele sociale de conduită, cu obiceiurile și tradițiile valoroase, la un stil de viață ce nu pune corect bazele unei existențe împlinite, succesului profesional ori leadershipului.
Propunătorii celor două programe – un prestigios grup de lucru format din prof. univ. dr. Adrian Opre – Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Alin Gavreliuc – Facultatea de Psihologie și Sociologie din Universitatea de Vest Timișoara, conf. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru – Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru din Universitatea de Arte ,,George Enescu'' Iași, lector univ. dr. Oana Moșoiu - Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Universitatea București, Cornel Celmare, psihoterapeut principal ICF Iași, cadru didactic asociat al Universității „Al. I. Cuza” Iași, Paul Copu, coordonator al programului Character first România, prof. Gabriela-Fulvia Horobeț, Școala Gimnazială „Elena Cuza” din Iași și prof. Angela Livia Șteopan, coordonator al grupului de lucru – pornesc de la premisa că valorile și atitudinile caracteriale dețin un loc important în structura de personalitate a fiecărui om exprimând portretul psihic al acestuia, fizionomia spirituală prin care fiecare se prezintă ca individualitate, se raportează la evenimentele existenței sale în lume, se diferențiază de ceilalți, se realizează uman și profesional. „Seamănă un gând, vei culege o faptă./ Seamănă o faptă, vei culege un obicei./ Seamănă un obicei, vei culege un caracter./ Seamănă un caracter, vei culege un destin”. Asemeni versurilor lui Samuel Smiles, suntem conștienți, în calitate de educatori, că avem responsabilitatea asupra a ceea ce se întâmplă cu generațiile prezente și cu cele viitoare și că demersul educațional este necesar să includă, alături de alte aspecte importante, o cultură a caracterului prin postularea importanței acestuia pentru dezvoltarea personală, profesională și de leadership, prin accentuarea preocupărilor de formare pozitivă a trăsăturilor de caracter.
Considerăm propunerea noastră în acord cu idealul educațional al școlii românești care vizează dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și asumarea unui sistem de valori necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru angajare pe piața muncii. Cadrul educațional legiferat este ghidat de promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, volitive și acționale, cunoștințe și deprinderi de utilitate directă, în viață, în profesie și în societate.
Care sunt elementele de noutate?
Programele școlare pentru disciplina opțională se subsumează preocupărilor centrate pe educarea caracterului oferind repere alternative și modele de bună practică pentru formarea și dezvoltarea în rândul copiilor și tinerilor a unui caracter pozitiv, armonios. Ideea de bază a curriculumului propus o reprezintă sensibilizarea elevilor asupra rolului și importanței formării și dezvoltării caracterului propriu precum și interiorizarea și asumarea trăsăturilor relațional-valorice pozitive – ca parte a dezvoltării generale – prin orientarea finalităților educației către dimensiunile fundamentale ale existenței umane: a ști, a face, a fi, a conviețui, a deveni. Concret, apreciem că disciplina Mai întâi caracterul contribuie la realizarea profilului de formare al elevului din perspectiva unor aspecte considerate esențiale: autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe psiho-relaționale, managementul conduitei personale, calitatea vieții individuale în raport cu sine, cu ceilalți și cu mediul înconjurător.
Disciplina opțională Mai întâi caracterul asigură focalizarea spre dezvoltarea dimensiunilor atitudinale și valorice ale personalității și are ca finalitate educarea pozitivă a caracterului elevilor din învățământul preuniversitar. Ca urmare, domeniile de conținut și tematica acestora converg prioritar către formarea și dezvoltarea acestei componente esențiale a sistemului de personalitate. Ceea ce configurează specificitatea disciplinei opționale este reprezentat de:
- construirea demersului educațional pe o problematică de interes major, care răspunde unor nevoi educative și sociale de actualitate;
- racordarea la preocupări, experiențe și reușite internaționale prin transferul de motivație, cunoștințe și bună practică din alte sisteme educaționale;
- propunerea unei noi paradigme instrucționale bazată pe educarea pozitivă, menită să contribuie la modelarea personalității elevilor, la pregătirea lor pentru viața activă și instituirea unei noi atitudini în relația profesor - elev;
- abordarea unitară a unei probleme relevante pentru dezvoltarea personală – educarea pentru o cultură pozitivă a caracterului – și care face doar tangențial obiectul altor programe școlare;
- centrarea activităților educaționale pe promovarea setului de valori, atitudini și comportamente caracteriale pozitiv-adaptative;
- propunerea și consolidarea unui set de trăsături de caracter ce contribuie la construcția profilului de personalitate a elevilor ca și a profilului de formare prevăzut ca finalitate pentru învățământul obligatoriu;
- realizarea și/sau valorizarea unor situații de învățare care fac transferul achizițiilor teoretice în viața reală; se oferă oportunități de învățare ce permit elevului să își valorifice experiența de viață, să își descopere și să experimenteze propriile abilități și atitudini caracteriale, rolul cadrului didactic fiind acela de a le consolida, de a le particulariza și de a facilita transferul lor în viața reală;
- crearea oportunităților de exersare de către elevi a deprinderilor esențiale pentru formarea pozitivă a caracterului propriu; demersul didactic nu se concentrează pe „transmitere de cunoștințe” ci pe formarea și exersarea de valori și atitudini pozitive;
- responsabilizarea elevilor față de comportamentul propriu, de valorile și atitudinile asumate;
- contribuție la formarea profilului moral și civic, la construcția capacității de alegere și decizie a elevilor, la structurarea pozitivă a personalității acestora;
- promovarea unui accentuat caracter practic-aplicativ. Prin metodologie și impact Mai întâi caracterul! nu se dorește să constituie „o altă disciplină” ci să devină, treptat, modul în care ne comportăm în fiecare zi;
- propune și valorifică activități de învățare interactive, în context formal, nonformal și informal;
- asigură respectarea unor exigențe ale învățării active și durabile;
- stimulează creativitatea didactică și adecvarea demersurilor didactice la sistemul de nevoi și interese ale elevilor, la particularitățile acestora ca și ale comunității educaționale;
- încurajează cadrele didactice/ adulții să aplice exemplul personal ca model de conduită socială și profesională în demersul educativ despre, prin și pentru caracter;
- realizează conexiuni între competențele specifice diferitelor discipline din curriculumul nucleu și cele propuse în cadrul disciplinei opționale Mai întâi caracterul.
Finalitățile educației pentru formarea și dezvoltarea pozitivă a caracterului nu se pot realiza de la sine ci se construiesc în planul personalității prin demersuri educaționale sistematice. Curriculumul disciplinei opționale Mai întâi caracterul vizează ariile curriculare Om și societate și Consiliere și orientare, este structurat modular, pe câte doi ani de studiu, fiind adaptat învățământului primar respectiv celui gimnazial, cu un buget de timp alocat de 1 oră/ săptămână.
Programele, elaborate cu respectarea structurii de bază a unei programe școlare (Notă de prezentare; Competențe generale; Competențe specifice și exemple de activități de învățare; Conținuturi; Sugestii metodologice), sunt fundamentate pe elemente ale psihologiei vârstelor, pe concepții moderne cu privire la dezvoltarea personalității precum și pe o metodologie didactică de actualitate. De asemenea, în structurarea conținuturilor și activităților de învățare, autorii au avut în vedere o serie de principii educaționale:
- principiul luării în considerare a particularităților de vârstă și individuale ale elevilor;
- principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
- principiul respectării depline a drepturilor și a personalității copilului;
- principiul diversificării tematice, a contextelor și situațiilor de învățare;
- principiul caracterului aplicativ al învățării;
- principiul relevanței (corelarea competențelor și conținuturilor cu nevoile reale de dezvoltare ale elevilor și cu cerințele sociale);
- principiul învățării active și experiențiale, centrat pe construirea cunoașterii pornind de la experiența trăită/dobândită de elevi;
- principiul îmbinării conducerii de către adulți cu autoconducerea (îndrumare pedagogică mijlocită de inițiativa elevilor; colaborare și cooperare profesor-elev, sprijinirea elevilor pentru a dobândi autonomia în învățare și dezvoltare personală);
- principiul parteneriatului cu familia și cu comunitatea.
Sintetic, principiile generoase pe care este fundamentat actul didactic au în vedere mesajul pozitiv, cu accent pe ceea ce este permis și nu pe interdicții, reconfirmarea pozitivă prin întărirea/ susținerea elevilor cu ajutorul laudei, aprecierilor și încurajărilor precum și promovarea unor trăsături perene, universal-valabile, cu efect de durată, ce pot fi adecvate oricărei vârste, personalități, profesii sau culturi și care vor ajuta copiii nu numai să fie elevi mai buni azi ci și angajați, angajatori, părinți, cetățeni și lideri mai buni în viitor. Evidențiem astfel un demers educațional generos, complex și provocator pentru profesia didactică!
În conținut, programele școlare pun accent pe educarea unui număr de trăsături de caracter, proporționale cu nevoile educative și în acord cu acestea. Din lista de trăsături propuse, cercetări recente au demonstrat că șapte trăsături de caracter au capacitate înalt predictivă pentru succesul la școală și în viață al copiilor: perseverența, autocontrolul, entuziasmul, inteligența socială, recunoștința, optimismul și curiozitatea și, ca urmare firească, sunt recomandate a fi avute în vedere în activitatea școlară. La acestea, am adăugat alte câteva trăsături de caracter, dintre numeroasele posibile (diferențiate pentru învățământul primar și pentru cel gimnazial), considerându-le necesare și benefice pentru formarea sistemului de personalitate, a profilului moral, atitudinal-comportamental și caracterial al copilului și care pot fi incluse, în manieră adecvată, în educația timpurie a elevului. Trăsăturile de caracter și elementele de conținut propuse de autorii programelor școlare trebuie privite în interconexiunea și interacțiunea lor reciprocă. Însușirile de caracter recomandate a fi abordate sunt selectate dintr-o listă mult mai largă și repartizate pe ani de studiu doar din rațiuni de sistematizare, altfel acestea fiind implicate în oricare dintre etapele de dezvoltare personală și în aspectele referitoare: la propria persoană, la ceilalți, la activitate, la cunoaștere sau la protecția mediului înconjurător. Demersul didactic este gândit de la cunoașterea de sine la educarea pozitivă a caracterului cu accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale și nu doar a celei cognitive, pe formarea și exersarea de valori și atitudini pozitive.
În același timp, conținuturile disciplinei opționale Mai întâi caracterul sunt fundamentate pe o educație prin, pentru și despre valori, unele dintre ele perene: Adevărul, Frumosul, Binele, Dreptatea, Libertatea, Sacrul. Accentuând rolul valorilor în educație, curriculumul pentru disciplina opțională Mai întâi caracterul ajută elevul să găsească repere pentru a distinge între bine și rău, între dezirabil și indezirabil, pozitiv și negativ, între valori și falsele valori, pentru a găsi răspunsuri plauzibile la întrebări existențiale curente, utile formării sistemului său de personalitate.
Oportunități
În perspectivă, autorii programelor școlare pentru disciplina opțională Mai întâi caracterul au în vedere elaborarea de manuale, ghiduri metodologice (un ghid al profesorului și un ghid al elevului), unele instrumente practic-aplicative precum și programe de formare continuă a cadrelor didactice interesate în implementarea acestui curriculum la decizia școlii, oferta de colaborare și de creație fiind deschisă către toți cei preocupați de acest tip de demersuri.
Potrivit ordinului de ministru, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Institutul de Științe ale Educației, inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile acestuia, cele două programe școlare aplicându-se începând cu anul școlar 2018-2019.
Exprimăm speranța că multe dintre cadrele didactice din învățământul preuniversitar, dar și elevi și părinți, vor fi interesate de promovarea, alegerea și aplicarea acestei discipline opționale ca și de programele de formare continuă a adulților pentru abilitarea curriculară. Ca argument motivațional, parafrazăm gândul lui Marin Preda „unde caracter nu e, nimic nu e!”, așa cum împărtășim, deopotrivă, afirmațiile lui Albert Einstein „Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes” și a lui John Naisbitt „cele mai fascinante schimbări ale secolului XXI nu vor avea loc datorită tehnologiei, ci datorită extinderii conceptului a ceea ce înseamnă să fii OM”. Și, ca încununare a unei implementări de succes a programelor școlare pentru disciplina opțională Mai întâi caracterul, ne-am dori ca elevii beneficiari să exclame, chiar și în gând, confirmând mesajul lui Augusto Cury, doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumim foarte mult! Dumneavoastră sunteți maeștrii vieții.

prof. Angela Livia ȘTEOPAN,
Bistrița

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZIU – CLASA A VIII-A

Învățământul profesional și tehnic – opțiune pentru prezent și viitor

Pentru anul școlar 2018 – 2019, învățământul profesional și tehnic (ÎPT) este organizat prin Liceul tehnologic de 4 ani (IX-XII) cu trei profile: tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului și Învățământ profesional.
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL – este organizat după clasa a VIII-a, cu frecvență, cursuri de zi, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale – nivelul 3.
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL are o durata de 3 ani și se organizează în unități de învățământ care au încheiate contracte-cadru cu operatorii economici. Acestea sunt:
1. Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistrița: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, Tinichigiu vopsitor auto, Sudor, Operator la mașini cu comandă numerică.
2. Liceul Tehnologic Forestier Bistrița: Tâmplar universal, Electrician exploatare joasă tensiune.
3. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița: Mecanic auto, Lucrător în agroturism.
4. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație; Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist; Bucătar; Cofetar – patiser.
5. Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean: Operator la mașini cu comandă numerică, Confecționer produse textile, Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, Comerciant – vânzător.
6. Liceul Tehnologic Agricol Beclean: Mecanic auto, Zootehnist.
7. Liceul Tehnologic Telciu: Lăcătuș mecanic prestări servicii.
8. Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru: Mecanic auto.
9. Liceul Tehnologic Lechința: Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic.
10. Liceul Tehnologic Feldru: Sudor, Confecționer produse textile.
11. Colegiul Silvic Transilvania Năsăud: Pădurar, Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor.
12. Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” Căianu Mic: Mecanic auto.
13. Liceul „Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului: Sudor.
14. Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca: Comerciant – vânzător.
15. Școala Profesională Tîrlișua: Sudor.
16. Școala Profesională „Florian Porcius” Rodna: Mecanic auto.
17. Școala Profesională „Tiberiu Morariu” Salva: Cofetar – patiser.

Absolvenții de ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI a învățământ liceal, zi sau seral.

Așadar fiecărui elev i se asigură șansele de continuare a studiilor în funcție de aspirațiile și potențialul individual de învățare. Este bine ca absolvenții învățământului gimnazial să aleagă cea mai bună variantă pentru viitorul ce le aparține.

Prof. Speranța UNCIU,
Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic

Elevi beclenari în excursie la Bistrița

„Să plecăm în excursie!” își dorește orice elev, fie ea și doar în județ. Astfel, împreună cu prof. diriginte Șolderea Camelia am organizat pentru elevii săi – clasa a V-a a Colegiului Național Petru Rareș Beclean (32 de elevi) în cadrul săptămânii Școala Altfel (23-27.10.2017) o vizită în orașul Bistrița cu scopul de a-i cunoaște istoria și frumusețile.
Sosiți de dimineață cu trenul Vatra Dornei – Bistrița, am început circuitul de la Casa Argintarului. Una dintre cele mai frumoase clădiri din oraș a fost construită în secolul XVI în stilul Renașterii și a aparținut unui bijutier renumit. Aici elevii au fost impresionați de arhitectura clădirii, de lucrările de artă expuse și nu în ultimul rând de explicațiile domnului muzeograf. Au aflat despre organizarea în bresle a Bistriței medievale, detalii despre construcția casei și despre istoria cetății Bistrița, denumită după râul ce o străjuiește (denumire de origine slavonă, „apă repede”).
Următorul popas a fost la Centrul de Informare Turistică de lângă Primăria Bistrița. Expunerea modernă a dezvoltării Bistriței a uimit unanim publicul: iluminarea machetei orașului în funcție de perioada descrisă în paralel cu prezentarea video a principalelor clădiri și monumente istorice, imagini comparative ale Bisericii Evanghelice în diferite etape ale construcției și struțul – emblema Bistriței.
Plimbarea pe străduțele vechi ale orașului, parcurgerea unor pasaje, vizitarea monumentului dedicat exodului sașilor bistrițeni și a Turnului Dogarilor, relaxarea pe aleile parcului în acea zi însorită sunt alte amintiri plăcute ale elevilor beclenari.
În Parcul Municipal le-am prezentat și descris arbori ornamentali (arborele pagodelor – Gingko biloba, arborele de lalea – Liriodendron tulipifera, zada – Larix decidua), precum și ecologia crapului și carasului auriu din bazinul aflat lângă foișor.
Nu puteam rata expunerea tehnicii militare și a dotărilor Armatei Române de pe pietonal într-o zi aniversară. Mulți elevi au intrat în cabina tancului, au fost interesați de relatările militarilor de pe câmpurile de luptă sau au probat o serie de arme, dispozitive de emisie-recepție.
A urmat vizitarea Bisericii Evanghelice și ascensiunea în turnul acesteia. Ce priveliște! Câte poze s-au realizat... Stări de uimire și de neliniște se completau.
Un prânz frugal de la patiserie, căci ne aștepta ultimul obiectiv – Complexul Muzeal unde era amplasat un planetariu mobil, o cupolă cu diametrul de 8 metri și înălțimea de 5 metri ce ne va proiecta bolta cerească. A fost o expunere interactivă, cu momente de recunoaștere a unor planete sau astronauți, dar și informații noi, interesante. Elevii culcați „în iarbă” au putut admira galaxii, constelații, Soarele, planetele sistemului solar și sateliți ai acestora, asteroizii. Apoi ne-au fost prezentate explicații despre exploratori ai spațiului cosmic – Galileo Galilei, cățelușa Laika (primul călător în spațiu), astronautul Yuri Gagarin, robotul Curiosity aflat pe planeta Marte. Cu gândul la următoarea vizită la planetariu, la proiecția promisă despre formarea eclipselor și ciclul anotimpurilor, ne-am regrupat și am pornit spre gară.
A fost o zi plină, elevii aveau ce povesti celor de acasă!
De altfel, rezultatele unui chestionar aplicat în următoarea săptămână relevă următoarele: majoritatea elevilor au fost încântați de excursie, dintre obiectivele vizate, turnul Bisericii Evanghelice fiind pe locul întâi. Urmează apoi planetariul, călătoria cu trenul și plimbarea prin Bistrița. Iar printre informațiile și beneficiile aduse de această excursie înregistrăm, în ordine: detaliile interesante despre orașul reședință de județ; informațiile noi primite la planetariu; o apreciere sporită a dirigintei și profesorilor; îmbunătățirea relației cu colegii de clasă.

Prof. Nicoleta CHICIUDEAN
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean/
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița

De ziua lor, a animalelor

În fiecare an, la 4 octombrie sărbătorim Ziua Internațională a Animalelor pentru a le promova drepturile și a semnala speciile pe cale de dispariție ce necesită o protecție sporită. Și asta, doar datorită unor militanți inimoși din Germania, Austria, Elveția și Cehoslovacia care în anii '20 au organizat expoziții și discursuri în sprijinul animalelor. Abia în anul 1931 la Congresul Internațional pentru Protecția Animalelor de la Florența această zi a devenit oficial Ziua Mondială a Animalelor, marcată în majoritatea statelor lumii.
La 4 octombrie, creștinii catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Francisc de Assisi, patronul spiritual al animalelor, iar motivul alegerii acestei date pentru Ziua Animalelor a fost ca un omagiu adus acestuia.
Într-o astfel de zi, am organizat cu elevii claselor a VI-a din cele două școli acțiuni de informare și educare, arătându-ne respectul nostru pentru animalele de companie, pentru cele fără stăpân, pentru cele sălbatice sau cele periclitate de acțiunile omenirii.
Elevii au realizat planșe cu mesaje și fotografii pentru susținerea animalelor, în semn de recunoștință pentru cele ce îi așteaptă acasă și deopotrivă pentru cele sălbatice. De la rase de câini la papagali, urși panda, rechini, arici, păianjeni, caracatițe, cai, lei, țestoase, pisici, girafe, pinguini, toate au încăput în desenele sau decupajele lor. A fost o explozie de culoare, numeroase mesaje înțelepte și multă emoție pe chipurile lor.
Purtând ecusoane pentru celebrarea acestei zile, elevii au pornit într-un marș pe holurile școlilor cu „pancarte” și mesaje sincere, dorindu-și creșterea gradului de conștientizare în rândul colegilor față de riscul dispariției a numeroase specii de animale. Micii ecologiști au semnalat efectele extinderii habitatului uman, a industrializării și încălzirii globale, a vânătorii și pescuitului excesiv asupra diminuării efectivelor de animale.
Am avut un iepuraș și o pisicuță printre noi, în varianta unor eleve iubitoare a necuvântătoarelor.
Elevii au conștientizat astfel câtă nevoie avem de animale în jurul nostru, beneficiile și bucuriile ce ni le oferă. Că orice ființă are dreptul la viață, că nu trebuie să abuzăm de animalele domestice, că putem proteja fauna terestră și acvatică sunt deziderate ce le vom împlini pe parcursul orelor la disciplina Biologie.
Sper la o generație cât mai activă pentru a susține cauza animalelor!

Prof. Nicoleta CHICIUDEAN,
Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean/
Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița

Voluntariatul – cheia succesului spre o dezvoltare armonioasă

Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița în baza parteneriatelor cu instituțiile de învățământ de la nivel județean reușește să ofere sprijinul complementar educației de tip formal, prin derularea unor proiecte de educație non-formală având drept țintă realizarea coeziunii dintre educația formală, non-formală și cea informală. În anul 2017 s-au implementat 4 proiecte ce vizează domeniul educației, cu finanțare de la bugetul local, județean și național.

1. Vacanță pentru toți copiii în comunitatea bistrițeană – ediția a-II-a 2017
Proiectul a fost cofinanțat din bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2017, domeniul interdisciplinar și implementat în perioada 15 mai-15 noiembrie 2017 de către Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 și Liceul cu Program Sportiv
Scopul proiectului a fost de a facilita accesul la activități creative, recreative și de loisir pentru toate categoriile de elevi din comunitatea bistrițeană. Astfel, 3 activități principale au fost stabilite pentru a îndeplini scopul propus:
27 IUNIE 2017: Etno dance și ateliere artistico-plastice la Pădurea Schullerwald
20 IULIE 2017: Dans modern și ateliere artistico-plastice la Pădurea Schullerwald
19 AUGUST 2017: Animație stradală/ acțiuni de conștientizare în cadrul Târgului Mare al Bistriței – Parcul Municipal

2. Festivalul de teatru româno-polonez
Proiectul a fost cofinanțat din bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2017, domeniul internațional și implementat în perioada 15 mai-15 noiembrie 2017 de către Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița în parteneriat cu Fundația Europeană pentru Educație și Cultură din Zielona Gora.
Scopul principal al proiectului a fost de a consolida relațiile de colaborare dintre orașele înfrățite, Bistrița și Zielona Gora, prin activități de promovare a culturii (teatru, dans), tradițiilor, obiceiurilor, stilului de viață, în rândul tinerilor participanți.
Activitatea principală a constat în organizarea unui schimb de experiență în Zielona Gora, Polonia, în perioada 8 – 15 octombrie 2017. Timp de 5 zile, 5 tineri români și 12 tineri polonezi și-au dezvoltat creativitatea, abilitățile de muncă în echipă, dans și comunicare în limba engleză, cu scopul de a produce un spectacol de neuitat pe scena Centrului Cultural ZOK.

3. Campania „Îndrăznește să zâmbești fără să lovești”
Proiectul a fost cofinanțat din bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2017, domeniul tineret/interdisciplinar și implementat în perioada August-Noiembrie 2017 de către Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud.
Campania s-a derulat cu scopul de a reduce fenomenul violenței în rândul tinerilor promovând un comportament social adecvat, prin activități derulate de persoane cu expertiză în domeniul educațional, respectiv consilierii școlari și persoane care provin din mediul de educație nonformală – lucrători de tineret și voluntari.
Atelierele de educație non formală au pus la dispoziția tinerilor broșuri informative, clipuri video care promovează comportamente prosociale, de asemenea au fost prezentate modalități eficiente de rezolvare a conflictelor, iar voluntari din cadrul asociației au impactul activităților de voluntariat asupra dezvoltării personale și asupra gestionării emoțiilor.
Beneficiari au fost 257 tineri din mediul rural, unii dintre ei dorind să distribuie informațiile primite colegilor din școli care nu au fost prevăzute în proiect. Astfel elevii de la Liceul Teoretic Solomon Haliță din Sângeorz-Băi au desfășurat o activitate de mentorat pentru colegii lor mai mici de la Școala Gimnazială Anieș – în cadrul căreia au sprijin elevii să realizeze afișe care să încurajeze adoptarea unui comportament prosocial.

4. „Dezvoltarea potențialului vocațional al tinerilor din mediul rural pentru o carieră de succes”
Proiectul a fost cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului pe anul 2017 și implementat în perioada August-Noiembrie 2017 de către Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Liceul Teoretic Radu Petrescu Prundul Bârgăului, Școala Gimnazială Livezile și Colegiul Național Silvania Zalău.
Scopul proiectului a fost facilitarea accesului tinerilor la un loc de muncă în concordanță cu profilul lor vocațional. Formatorii au utilizat platformă online de specialitate ca instrument în realizarea profilului vocațional a celor 124 de tineri, beneficiari direcți ai acestui proiect. Aceștia au fost implicați într-un program de consiliere și orientare în carieră. Tematica programului a cuprins aspecte legate de autocunoaștere, explorare și structurare a imaginii de sine; acceptare de sine și autovalorizare, identificare a profilului vocațional, competențe pentru creșterea șanselor de succes în carieră, capacitate decizională.

Prof. consilier școlar Ioana Iulia CIHĂREAN,
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Bistrița-Năsăud
Prof. Cristina Maria HANGEA,
Școala Gimnazială Budacu de Jos/ Președinte Asociația Tineri pentru Comunitate Bistrița

ZICI 2018 la biblioteca Liceului „Constantin Romanu Vivu” Teaca

Uneori, „citirea” și „citirea împreună” se confundă. Ambele sunt importante. Dar nu sunt același lucru.
Despre copiii care citesc în aceeași încăpere, dar fiecare își citește propria carte, chiar dacă citesc același titlu, spunem că citesc. (Abordarea este cunoscută și ca citirea în gând.)
Când unui grup de copii adunați într-o încăpere li se citește cu voce tare dintr-o carte de către un cititor, vorbim despre citire împreună, abordare cunoscută și sub numele de citire cu voce tare.
Ambele sunt exerciții de dezvoltare a competențelor de literație foarte importante, dar ele sunt diferite. Și unul îl precede pe celălalt. Un profesor, un bibliotecar sau un părinte poate capta un copil sau un grup de copii (la niveluri diferite de înțelegere și de citire și de toate vârstele, începând cu bebelușii) prin citirea unei cărți împreună cu ei, cu voce tare, cu ilustrațiile, dacă e cazul, îndreptate spre grupul care ascultă. Și citirea împreună, în acest fel, este o modalitate dovedită de dezvoltare a competențelor de literație, atrăgând în același timp copiii în lumea cărților și a lecturii.
Iată de ce: „Când citim împreună cu copiii în acest fel, profităm de faptul că, până în jurul clasei a opta, copiii au un nivel de înțelegere a textului audiat care depășește semnificativ nivelul lor de înțelegere a textului citit pentru sine. Când citim împreună în acest fel cu copiii, îi implicăm în texte pe care nu le pot citi singuri. În acest proces, le îmbogățim imaginația, le oferim noi cunoștințe, sprijinim îmbogățirea vocabularul și promovăm lectura ca o activitate valoroasă și plăcută. Toți copiii, de la preșcolar până la liceeni, pot beneficia de avantajele acestui tip de citire. Ascultarea unui cititor fluent și expresiv îi poate ajuta pe elevi să facă legături între limbajul scris și cel vorbit.”
Am încercat și noi azi împreună cu d-na Cotoi Mirela absolventă a Institutului de Artă Teatrală să marcăm Ziua Internațională a Cititului Împreună, ZICI, cu elevi și preșcolari din școala noastră.

Bibliotecar Anna MIHALCI
Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca