miercuri, 17 octombrie 2018

Octombrie 2018


Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel pe care nu-l vei fi făcut mai întâi dornic de a învăţa. (Comenius)

Nevoia de consiliere și mentorat – o perspectivă a părinților

Studiu realizat în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”
Proiectul „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 6. Educație și competențe, își propune ca obiectiv general creșterea calității serviciilor educaționale în școlile bistrițene prin îmbunătățirea de competențe cheie actorilor implicați în activități educaționale cu scopul de a reduce și elimina riscul părăsirii timpurii a școlii. Una dintre activitățile principale propuse este elaborarea unui program complex de intervenție și sprijin pentru preșcolari, elevi și părinți, „Școala Familiei”. Pentru ca acest program să se plieze cât mai bine pe realitatea școlilor incluse în proiect, s-a considerat necesară completarea analizei de nevoi inițială cu perspectiva părinților.
Astfel a fost realizat un studiu ce și-a propus identificarea modalităților prin care copiii și părinții din grupurile vulnerabile pot fi sprijiniți în ceea privește integrarea socială și școlară. Obiectivele specifice propuse vizează:
- Oferirea unei imaginii generale asupra modului și a măsurii în care serviciile educaționale actuale răspund nevoilor copiilor și a familiilor acestora;
- Identificarea nevoilor concrete ale copiilor și părinților din grupurile vulnerabile în ceea privește sprijinul pentru accederea în ciclul școlar superior.
Au răspuns la chestionarul elaborat 80 de părinți ai copiilor din grupul țintă, distribuiți astfel:
- 49 părinți din mediul urban, 31 părinți din mediul rural;
- 27 părinți bărbați, 53 părinți femei.
După prelucrarea datelor obținute au putut fi extrase următoarele concluzii:
C1. Ca aspect general, părinții se poziționează neutru privind calitatea serviciilor educaționale – având ponderea cea mai mare (47%) cei care declară că sunt mulțumiți în Oarecare măsură de acest aspect; o pondere asemănătoare a părinților (47,8%), declară că sunt în Mare și Foarte mare măsură satisfăcuți de calitatea serviciilor educaționale; ponderea celor satisfăcuți în Mică și Foarte mică măsură se apropie de 5 procente și este completată de ponderea celor care nu răspund la această întrebare (0,7% dintre părinți).
C2. Cei mai mulți dintre elevi și părinți au beneficiat de servicii educaționale asigurate de școală, însă frecvența cu care beneficiază elevii și părinții de serviciile asigurate de școală este substanțial mai redusă comparativ cu nevoia acestora – ceea ce arată că școala asigură servicii unui număr mare de elevi și părinți, însă nu face față și nu răspunde nevoii acestora privind volumul de servicii; 12% dintre elevi au beneficiat de meditații școlare plătite – frecvența serviciilor este în medie de 12 ședințe (în ultimul an);
C3. Cele mai multe din nevoile copiilor identificate de părinți sunt din categoria Abordare diferențiată – 20% dintre nevoile identificate de Părinți sunt în această categorie; o categorie apropiată este Implicarea în proiecte educaționale/ schimb de experiență cu copiii din ciclul superior – 14% dintre părinți fac recomandări de astfel de proiecte/parteneriate;
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Nevoi ale copiilor identificate de părinți (Categorii de nevoi)

1. Implicare în proiecte educaționale/schimb de experiență cu copiii din ciclul superior – 14%
2. Abordare diferențiată: abordare curriculară diferențiată, învățare diferențiată, respectarea ritmului propriu, reducerea numărului de elevi la clasă, conținuturi și sarcini simplificate, sprijin în realizarea temelor – 20%
3. Acceptare și înțelegere: acceptare, suport pentru integrare, să nu fie marginalizați, dezvoltarea sentimentului de siguranță – 12%
4. Afecțiune: apropiere, afecțiunea familiei, dezvoltarea stimei de sine, comunicare, încurajare permanentă, sprijin emoțional din partea părinților – 12%
5. Consiliere: ascultare, dezvoltare socio-emoțională – 10%
6. Metode și instrumente interactive/inovatoare: metode adecvate, instrumente de lucru, manuale atractive, materiale didactice variate – 7%
7. Sprijin personalizat: asistență privind integrarea, profesor de sprijin, profesori calificați, consilier școlar, terapie logopedică, sprijin efectiv în activitatea la clasă – 6%
8. Socializare: activități de socializare, activități diverse în aer liber, activități în parteneriat, proiecte specifice, apartenență la grup – 6%
9. Crearea unui climat adecvat: integrare într-un mediu școlar adecvat, mediu securizat, reguli clare și mediu predictibil, spațiu amenajat și dotat – 4%
10. Sprijin financiar și material, rechizite, masa caldă – 3%
C4. Și în privința felului în care Școala răspunde nevoilor copiilor aflați la sfârșit de ciclu școlar părinții adoptă o atitudine neutră – 56% dintre Părinți consideră că Școala răspunde în Oarecare măsură nevoilor copiilor aflați la sfârșit de ciclu școlar;
C5. Nevoile părinților sunt de consiliere, ajutor și sprijin, ei considerând că, pentru a-și putea sprijini copilul, au nevoie la rândul lor de sprijin. Această nevoie este împărtășită de 50% dintre părinți;
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Nevoi ale părinților (Categorii de nevoi)

1. Consiliere: modalități de implicare a părinților în educație, atenție, activități de tipul „școala părinților” – 30%
2. Implicare în activitățile școlii: activități de socializare, activități părinte-copil, activități în parteneriat, proiecte specifice, apartenență la grup – 25%
3. Ajutor/Sprijin pentru a putea la rândul lui să își ajute copilul: strategii de învățare eficientă, modalități de amenajare a locului de studiu al copilului, planificarea timpului de acasă – 20%
4. Acceptare și încurajare: acceptare, suport pentru integrare, să nu fie marginalizați, dezvoltarea sentimentului de apartenență la grup, integrare socială – 12%
5. Informare asupra cerințelor de la nivelul clasei în care se află copilul/nivelul clasei următoare – 9%
6. Sprijin financiar și material pentru susținerea copilului în școală – 3%
C6. Recomandările părinților privind îmbunătățirea modului în care Școala răspunde nevoilor copiilor din grupurile vulnerabile sunt centrate către asigurarea sprijinului direct și colaborarea educator/ învățător/ profesor: proiecte comune de prezentare a ciclului imediat superior; (22% dintre părinți fac astfel de recomandări). Alături de acestea sunt considerate necesare variate auxiliare/materiale suport (14% dintre părinți consideră utile elaborarea acestor auxiliare); părinții își mai doresc în procent de 15% includerea lor în activități de tip „Școala părinților”, consilierea, îndrumarea și pregătirea în vederea reducerii abandonului școlar/ excluziunii sociale; pe lângă propria educație, părinții consideră importantă și educarea cadrelor didactice, în sensul participării la cursuri de formare continuă, atât în specialitate, cât și în domeniul psihopedagogiei;
C7. Părinții își asumă responsabilitatea legat de cele 3 aspecte evaluate în ponderi cuprinse între 24,3% (asigurarea serviciilor suport), 29% (incluziunea școlară) și 46% (integrarea socială). Astfel, părinții își asumă în proporție de 46% responsabilitatea privind INTEGRAREA SOCIALĂ a propriilor copii și creditează școala cu această responsabilitate în proporție de 32,2%; O mare pondere a părinților (39,5%) consideră că asistența socială este responsabilă de asigurarea serviciilor suport pentru copiii din medii defavorizate; integrarea școlară în schimb este responsabilitatea școlii, conform opiniei a 60,5% dintre părinți.
Detalierea categoriilor de nevoi – în nevoi efectiv identificate poate fi consultată în lista de mai jos:

Q8. Principalele MĂSURI care ar putea îmbunătăți modul în care SERVICIILE EDUCAȚIONALE răspund nevoilor copiilor

1. Colaborare educator/învățător/profesor: proiecte comune de prezentare a ciclului imediat superior – 22%
2. Sprijin personalizat/ Abordare diferențiată: activități zilnice adaptate, mai mult timp alocat pentru copil, mai multe ore de consiliere și logopedie, mai multe ore de sprijin, mai mulți profesori itineranți care să-i ajute să depășească barierele din calea învățării – 22%
3. Elaborare de materiale suport/auxiliare pentru consolidarea cunoștințelor copiilor – 14%
4. Afecțiune: mai multă apreciere a copiilor, crearea unui climat afectiv pozitiv, mai multă comunicare cu copilul, mai multă atenție și înțelegere din partea cadrelor didactice, mai multă răbdare, stilul de predare cât mai apropiat de stilul de învățare ale elevilor – 5%
5. Asigurarea de servicii variate: consiliere psihopedagogică, logopedie, servicii de sprijin, program de tip after school – 13%
6. Crearea unui climat adecvat: cabinete mai bine dotate în școli, organizarea de clase mai puțin numeroase, organizarea de grupe mici de lucru – 8%
7. Socializare: mai multe activități extrașcolare, mai multe activități de grup – 2%
8. Consilierea părinților privind nevoile copiilor și importanța educației, activități de tip „Școala părinților”, consilierea, îndrumarea și pregătirea părintelui în vederea reducerii abandonului școlar/ excluziunii sociale – 15%
9. Implicarea părinților în educație: colaborare mai bună profesor-părinte, o mai bună comunicare cu familia, proiecte educaționale – 9%
10. Educarea învățătorilor/profesorilor: organizarea de cursuri pentru cadrele didactice, îmbunătățirea instruirii personalului didactic, schimbarea atitudinii profesorilor față de elevi – 11%
C8. Părinții își doresc pentru copiii lor un trai mai bun, chiar dacă fie nu conștientizează aportul pe care educația îl poate aduce, fie nu dețin resursele necesare pentru a sprijini copilul în acest sens; astfel au nevoie să fie educați, pentru a putea la rândul lor educa.

prof. Ioan IOJA, manager de proiect,
prof. consilier școlar Cristina HARAP, coordonator științific program copii și părinți,
Proiect POCU cod 106557: „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”

„Universul Einstein” – un brand bistrițean – la a XIV-a ediție

Pornind de la premisa că educația de bună calitate presupune aplicarea modelului diversității prin inițierea de proiecte în care să fie implicați elevi, cadre didactice, parteneri educaționali, părinți, media, toate conducând la dezvoltarea competențelor elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora, domnul profesor Dorel Nicoară coordonator al proiectului Concursul Național de Fizică „Universul Einstein”, cadru didactic la Palatul Copiilor Bistrița, s-a mobilizat din nou pentru desfășurarea celei de a XIV-a ediție a concursului, care s-a desfășurat în weekend-ul 12-14 octombrie 2018 la Liceul cu Program Sportiv din Bistrița. La această ediție s-au înscris în faza preliminară (aprilie-iunie 2018) 152 proiecte elaborate de 328 elevi coordonați de cadre didactice, din 26 de județe ale României. În urma preselecției, desfășurate în perioada lunii septembrie 2018, au fost selectați și invitați în faza finală:
- Palate și cluburi: 13 proiecte selectate (prezente);
- Licee/Colegii: 31 (Fizică teoretică/ Experimente – 8; Fizică aplicată – 7; Interdisciplinaritate – 8; Robotică – 5);
- Gimnazii: 8
TOTAL: 51
Numărul de elevi și profesori coordonatori prezenți: din țară: 80, din județ: 13, în total: 93.
Competiția este cuprinsă în Calendarul Activităților Educative Naționale-2018, aprobat de MEN, la poziția nr. 275 bis (conform OMEN 3210/15.02.2018).
Concursul are următoarele categorii: Gimnazii, Palate și Cluburi ale Copiilor, Licee și colegii, Publicație de specialitate.
Concursul este susținut financiar și material de:
- Primăria municipiului Bistrița;
- Continental Automotive România;
- Miele Tehnic Brașov
- S. C. Betak S. A. Bistrița;
- Fundația „Proelectron”;
Prezentăm în continuare un extras din procesul verbal cu rezultatele, pentru primele trei locuri ale competiției.

Gimnazii:
Premiul I, lucrarea Micro-sumo, roboți de competiție și nu numai, elevi: Stan Brianna Alexandra, cls a VIII-a/ profesor îndrumător: Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea Ceas cu tuburi Nixie, elevi: Crușitu Ionuț Aurelian/ profesor îndrumător: Pop Maria, Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrița;
Premiul III, lucrarea: Fizică aplicată – experimente, elevi: Iancu Marian Eugen, Nicu Anca Maria, Marghiolu Maria Alexia, Lazăr Vlad Andrei/ profesori îndrumători: Vasile Mihaela, Dumitrașcu Cătălina, Școala Gimnazială Nr. 2 „Ion Minulescu” Pitești.

Palate și cluburi ale copiilor:
Premiul I, lucrarea: Generator eolian cu flux axial, elevi: Bejenaru Ștefan, Anghel Ioana/ profesor îndrumător: Pantelimonescu Remus, Palatul Copiilor Iași;
Premiul II, lucrarea: Miniroboți – aplicația ARDUINO, elevi: Eliada Uscatu, Totelecan Antonyo-Romeo/ profesor îndrumător: Uscatu Grigore, Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea;
Premiul III, lucrarea: Running Microbug, elevi: Vișovan Cosmin/ profesor îndrumător: Macarov Maria, Clubul Copiilor Gura Humorului.

Licee, colegii, grupuri școlare:
Secțiunea Fizică teoretică/ Experimente:
Premiul I, lucrarea: Calculatoare cuantice, elevi: Muscalagiu Anca, Vulsan Bianca, Vîrtan Răzvan/ profesor îndrumător: Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea: Studiul comparativ al elasticității resorturilor metalice și benzilor elastice din cauciuc, elevi: Neagu Fabian, Stănescu Mihai, Pîrvulescu Andreea Iulia, Belu Andres/ profesori îndrumători: Grigore Ionel, Stoica Daniela, Popescu Mihai, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești;
Premiul III, lucrarea: Poluarea aerului cu pulberi sedimentabile, elevi: Ropan Ștefan, Szentes Tiberiu/ profesori îndrumători: Cristurean Violeta, Guiu Octavian, Liceul cu Program Sportiv Bistrița.
Secțiunea Fizică aplicată/ Mijloace dedicate studiului fizicii:
Premiul I, lucrarea: Școala Viitorului, elevi: Băraru Alex, Ciolacu Cosmin, Drăguțu Rareș, Nițu Mădălina/ profesori îndrumători: Tudor Gabriela, Ciocănel Adriana, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci;
Premiul II, lucrarea: Casa viitorului – casă autonomă energetic, elevi: Conof Andrei, Fumureanu George, Ciobanu Teodor/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul III, lucrarea: Energia hidraulică – alternativă la energia electrică, elevi: Stănescu Mihai, Miu Mihai/ profesor îndrumător: Răduță Norica, Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești.
Secțiunea Interdisciplinaritate:
Premiul I, lucrarea: Aplicațiile antocianinelor, elevi: Constantin Maria Emilia, Bratu Marina, Ciobanu Teodor/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul II, lucrarea: Creierul uman și mecanica cuantică, elevi: Lazorec Bianca Maria/profesori îndrumători: Daneliuc Silvia, Platec Cezar Nicolae, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Suceava;
Premiul III, lucrarea: Corelații interdisciplinare între fizică și muzică, elevi: Chicoș Veronica Eliza, Băraru Alex, Ciolacu Cosmin/ profesor îndrumător: Tudor Gabriela, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci.
Secțiunea Robotică:
Premiul I, lucrarea: Robot magazioner, elevi: Lorinczi Andrei, Saucă Raul, Dancea Radu, Stan Brianna/ profesori îndrumători: Muscalagiu Diana, Mircea Nistor, Colegiul Național de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara;
Premiul II, lucrarea: Utilizarea limbajelor de programare pentru coordonarea unui robot în spații limitate, elevi: Petri James Florin/ profesor îndrumător: Mureșan Mihai, Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița;
Premiul III, lucrarea: Motion Sense Glove, elevi: Baștea Mara Alexandra, Hang Alexandru, Algu Andrei/ profesor îndrumător Gheorghiu Ștefana, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” București.
Secțiunea Reviste / Publicație de specialitate:
Premiul I, lucrarea: Revista „S.O.S. Planeta”, Colectiv redacțional/ profesori îndrumători: Ionela Iordan, Raluca Bojoagă, Liceul Teoretic „Marin Preda” București;
Premiul II, lucrarea: Revista „Lumea Fizicii” nr. 44, Colectiv redacțional/ prof. îndrumător Tudor Gabriela, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Tecuci;
Premiul III, lucrarea: Revista „Alpha” nr. 30, coordonator: profesor Lavinia Elena Orășanu, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești.

Membrii juriului:
- Prof. univ. dr. Mihai Todică – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – președinte juriu Licee;
- Prof. ing. Ioan Harisis Sevcenco – București – președinte juriu Gimnazii / Palate ale Copiilor;
- Prof. ing. Mirela Venera Nelca – Școala Gimnazială nr.1 Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Ioan Haitonic – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistrița-Năsăud;
- Prof. ing. Doina-Marilena Bogdan – Colegiul Tehnic Infoel Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. ing. Maria Cristina Moisescu – Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești, Argeș;
- Prof. Marcela Turcu – Școala Gimnazială Șieu Măgheruș, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Violeta Cristurean – Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Bistrița-Năsăud;
- Prof. Maria Macarov – Clubul Copiilor Gura Humorului, Suceava.

Mai multe informații se găsesc la adresa: https://www.facebook.com/Universul-Einstein-108343619353540

prof. Dorel NICOARĂ,
Palatul Copiilor Bistrița
prof. metodist, Doina-Marilena BOGDAN,
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud

„Costumul popular la loc de cinste”

La Centrul de Informare și Documentare al Colegiului Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița s-a desfășurat proiectul intitulat „COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE!”
Activitatea a fost inițiată și coordonată de profesor pentru învățământul primar, Sidor Maria-Titiana, și finanțată de Primăria municipiului Bistrița. Colaboratorii proiectului au fost consilierul educativ Nicoleta Butuza, cadre didactice din unitate și părinții elevilor CNAM-iști.
Proiectul „COSTUMUL POPULAR LA LOC DE CINSTE” a fost structurat în două părți: prima parte a constat într-o paradă-concurs a costumului popular autentic, pentru clasele gimnaziale și cele de liceu, și un atelier de cusături, în cadrul căruia elevii au învățat să coasă cu puncte, cruciulițe și mărgele.
Concurentele înscrise la parada populară au defilat prin fața unui juriu format din prof. Ecaterina Hiticaș specialist în etnografie și folclor, prezentă la eveniment în calitate de părinte, eleva Lavinia Doboș, din clasa a X-a F, de loc de pe Valea Ilvelor și cunoscătoare a costumului tradițional al zonei și eleva Elena Hasbeiu, tot din clasa a X-a F, de loc din Rodna, care este interpretă de muzică populară. Juriul a stabilit și premianții dintre purtătorii de costume populare, evidențiindu-se costumele cu cele mai multe elemente autentice. Pentru clasele gimnaziale, câștigătoarea a fost Mare Elisabeta din clasa a-V-a C, iar pentru clasele liceale, eleva Țigăuan Dalia din clasa a X-a F. Nu au lipsit „mascotele” acestui eveniment, trei elevi din clasa Pregătitoare „D”, îmbrăcați de asemenea în costume populare autentice.
Atelierul de cusături a avut un mare ecou atât în rândul celor mici cât și al celor mari, cei mici afirmând faptul că le vor cere părinților pânză de cusut pentru a putea crea și ei astfel de modele.
Maria-Titiana Sidor, profesor pentru învățământul primar, s-a deplasat de la o masă la alta pentru a le arăta fiecăruia în parte cum se coase. Alături de aceasta s-au aflat și câteva mămici, care au purtat costume populare asemeni tuturor participanților și care i-au ajutat pe cei mici să împletească și să coasă. Astfel, spațiul CDI a fost invadat de ii dintre cele mai frumoase, de pălării cu pene de păun și de catrințe din mai multe zone ale județului Bistrița-Năsăud.

Eleva Lavinia Doboș, prezentă în comisia de jurizare, a primit cu bucurie invitația de a face parte din juriul activității, afirmând faptul că în ziua de azi copiii nu mai sunt preocupați de tradiții, iar acest proiect a avut rolul de a-i apropia pe cei mici de datinile lor.
Elena Hasbeiu și Țigăuan Dalia au avut câte un moment artistic, interpretând o doină și o horă.
Nicoleta Butuza, consilier educativ al CNAM, a afirmat: „Am ținut mult ca această activitate să aibă loc, întrucât cunoșteam efortul și numeroasele materiale care au fost pregătite de o singură persoană, Maria-Titiana Sidor. Aceasta a pregătit bucăți de pânză pe care a început modelele ce urmau a fi cusute de elevi, a desenat modele pentru fiecare participant, a confecționat un tipar de ie, toate acestea în doar o săptămână. Faptul că ea coase extrem de bine, a fost un model pentru participanți, deși a avut și emoții cu privire la activitate.”
Maria-Titiana Sidor declară: „Pasiunea pentru tradiție și pentru arta populară m-a determinat să inițiez acest proiect. Am încercat să transmit din ceea ce știu copiilor mei din clasa pregătitoare D. Ei sunt încă micuți, astfel că am gândit o modalitate de a-i integra printre grupuri de elevi mai mari, pentru a se familiariza cu ceea ce înseamnă tradiția și arta populară, pentru a „prinde drag” de costumul popular și pentru a deprinde câteva dintre meșteșugurile populare. În felul acesta am ajuns să desfășor această acțiune. Scopul acestei activități a fost acela de a promova tradiția și costumul popular autentic, valori care ne reprezintă pe toți și care vor dăinui peste generații.
Activitatea a fost foarte bine primită de către elevii CNAM, care au avut parte de clipe minunate alături de una dintre cele mai frumoase tradiții românești, cusătura pe pânză, în cruce și cu mărgele.

prof. învățământ primar Maria-Titiana SIDOR,
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița

Ziua Europeană a Limbilor la Liceul Tehnologic Agricol Beclean

„Cei care nu știu nicio limbă străină nu știu nimic nici despre propria limbă”
Johann Wolfgang Goethe

Săptămâna 24-30 Septembrie este dedicată sărbătoririi învățării limbilor străine deoarece 26 Septembrie a fost proclamată Ziua Limbilor Europene de către Consiliul Europei, în anul 2001. Scopul acestei zile este încurajarea învățării limbilor străine în Europa.
Principalele obiective ale Zilei Europene a Limbilor sunt:
- atenționarea publicului asupra importanței învățării limbilor străine și a diversității lingvistice;
- promovarea bogăției lingvistice și a diversității culturale în Europa;
- încurajarea învățării limbilor străine pe parcursul vieții atât în școală cât și în afara ei.
Cu acest prilej, Catedra de Limbă și Comunicare a Liceului Tehnologic Agricol Beclean a decis să implice elevii în marcarea acestei zile deosebit de importante în Europa, în special pentru a sublinia încă o dată rolul deosebit de important al limbilor străine în societatea modernă în care trăim, dar și pentru a sărbători diversitatea lingvistică a liceului nostru.
Principalele evenimente care au avut loc în acest scop au fost:
- crearea unui material video de către elevii noștri cu formule uzuale în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și maghiară,
- crearea de postere și materiale promoționale,
- pregătirea și susținerea unui moment poetic de poezie românească tradusă în limbile engleză, franceza, spaniolă, germană și maghiară.
Elevii noștri care s-au implicat în crearea materialului video sunt: Chindriș David-Cosmin și Lucăcean Vasile Ioan (XII B), Bitai Eliza-Timea și Lazar Crina Andrada (XA), Zadic Ana-Maria (XI C).
Momentul poetic desfășurat în Sala Multimedia a Liceului Tehnologic Agricol Beclean a avut ca spectatori pe ceilalți elevi ai liceului și profesorii lor. S-au recitat poezii ale marilor poeți români: Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, precum și o poezie compusă de domnul profesor de limba franceză, Daniel Gavriluțiu, urmate de traducerile lor în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și maghiară. Poeziile au fost recitate de următorii elevi: Mihaly Daniela și Moldovan Simona (IX C), Lazar Crina Andrada (X A), Barta Beatrice-Alexandra (X C), Ciuș Ana Cristina, Danciu Andrei-Mihai, Lucăcean Vasile-Ioan și Horț Tudor-Ionuț (XII B), Mathe Silvia și Onighi Florina-Dumitrița (XI C).
În cadrul activității, elevii cei mai pricepuți la desen au realizat postere tematice. Astfel, s-au remarcat elevii: Balint Timea și Buda Alena-Nastasia (IX B), precum și Lucăcean Vasile Ioan (XII B), care a realizat un exponat cu tema Castelele de pe Valea Loirei sub îndrumarea domnului profesor Gavriluțiu Daniel.
Prilejul sărbătoririi Zilei Europene a Limbilor a evidențiat rodul muncii colaborative a Catedrei de Limbă și Comunicare contribuind la îmbunătățirea spiritului de echipă, a inițiativei și a creșterii implicării elevilor în activitățile educative organizate la nivelul școlii noastre.
Mulțumim încă o dată tuturor profesorilor din Catedra de Limbă și Comunicare, domnului director, prof. Magdea Mircea-Florin, și doamnei profesor consilier educativ, Sângeorzan Gabriela, precum și tuturor celorlalți profesori din școală și personalului auxiliar care au contribuit la organizarea acestui eveniment. Mulțumim, de asemenea, și elevilor din școala noastră.

prof. Ligia Ionela UDREA,
Liceul Tehnologic Agricol Beclean