joi, 19 iunie 2014

Iunie 2014

Pentru a şti puţin, trebuie să studiezi mult. (Montesquieu)

Metode complementare de evaluare

Evaluarea a devenit în ultimii ani, una dintre problemele majore în educație și învățământ, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode și tehnici de evaluare eficientă a elevilor, aceasta presupunând și o serie de metode moderne, complementare.
Metodele de evaluare se referă îndeosebi la modalitățile prin care se evaluează elevul, la drumul pe care îl parcurge profesorul împreună cu elevul în demersul evaluativ. Evaluarea este cea care furnizează atât cadrelor didactice, cât și elevilor, informațiile necesare desfășurării optime a procesului de predare-învățare și se constituie ca parte integrantă a acestui proces. Fără evaluare, nu putem cunoaște efectele acțiunii desfășurate, așa încât pe baza informațiilor obținute, activitatea să poată fi ameliorată și perfecționată în timp.
Metodele de evaluare se clasifică astfel:
- metode tradiționale (evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluarea prin probe practice și testul docimologic);
- metode complementare (observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, proiectul, investigația, portofoliul, autoevaluarea, studiul de caz, referatul, interviul, hărțile conceptuale.)
Spre deosebire de metodele tradiționale, care realizează evaluarea rezultatelor școlare obținute pe un timp limitat și de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conținut, dar oricum definită – metodele complementare de evaluare prezintă cel puțin două caracteristici:
- pe de o parte realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea, învățarea, de multe ori concomitent cu aceasta;
- pe de altă parte ele privesc rezultatele școlare obținute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacități, dobândirea de competențe și mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învățare.
În procesul evaluării, utilizarea metodelor tradiționale este foarte importantă, îndeosebi în evaluarea realizării obiectivelor performative cognitive. Totuși, obiectivele performative afective, care contribuie decisiv la formarea personalității elevului, sunt mai puțin măsurabile cu aceste metode, de aceea se impune cunoașterea și folosirea metodelor complementare. Metodele complementare de evaluare sunt mult mai suple și permit profesorului să structureze puncte de reper și să adune informații asupra derulării activității sale, utilizând instrumente ce se adecvează mai mult la specificul situațiilor instructiv-educative.
Voi prezenta, în continuare, o parte din aceste metode complementare de evaluare.

1. Observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor
Această metodă se utilizează atât în evaluarea procesului, cât și a produsului realizat de elevi. Observarea comportamentului elevilor este realizată în cadrul orelor, furnizând numeroase informații utile, greu de obținut pe alte căi. Profesorul își poate construi o imagine despre fiecare elev, imagine ce poate fi consemnată folosind următoarele:
- fișă de evaluare – prin care profesorul urmărește evenimentele cele mai importante la care a fost observat elevul (participarea la activități, manifestarea posibilităților de a învăța, prezentarea părerilor personale etc.). Această fișă se utilizează în cazul elevilor care au nevoie de sprijin pentru a putea învăța.
- scara de clasificare – indicând gradul în care o anumită caracteristică este prezentă, frecvența cu care apare un comportament.
- fișă de control/verificare – prin aceasta se înregistrează o acțiune sau o caracteristică care este prezentă în comportamentul elevului.

2. Proiectul
Este o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, care se poate folosi în evaluarea sumativă. Efectuarea acestuia începe în clasă, este continuată acasă și finalizat tot în clasă. Pentru realizarea unui proiect se impune de la început modalitățile de desfășurare și evaluare a acestuia. Profesorul va stabili împreună cu elevii:
- tema proiectului;
- stabilirea obiectivelor proiectului;
- formarea grupelor de lucru;
- repartizarea sarcinilor în cadrul grupei;
- politica resurselor materiale necesare – le va oferi profesorul- ca parte a sarcinii sau elevii trebuie să le procure și în consecință , acestea vor fi evaluate;
- data finalizării proiectului;
- rezultatul evaluării – se va evalua procesul, produsul sau amândouă;
- formatul cerut pentru prezentarea raportului;
- activități intermediare impuse;
- standardele impuse pentru realizarea și evaluarea proiectului;
Rolul cadrului didactic în realizarea proiectului este de :
- tutore - coordonează și urmărește pas cu pas realizarea proiectului;
- evaluator continuu – apreciază munca depusă de fiecare elev;
- evaluator la sfârșitul proiectului – evaluează doar procesul, produsul sau amândouă.
Realizarea materialelor și cercetarea se realizează acasă, în afara orelor de curs.
Rezultatele activității sunt evaluate în clasă, iar în vederea susținerii proiectului se întocmește un raport care consemnează principalele rezultate ale grupei/elevului.
Realizarea proiectelor este o activitate care oferă elevilor numeroase satisfacții, le oferă șansa de a se exprima variat, folosind un limbaj științific, artistic, oral și în scris. În realizarea proiectului, elevii pot folosi diferite mijloace ale comunicării verbale, ilustrații, desene etc.
Metoda proiectului este foarte eficientă în special în cazul abordării temelor interdisciplinare, tocmai pentru că, prin natura sarcinilor pe care le propune, solicită transferul de cunoștințe și competențe dobândite în cadrul altor discipline și valorifică foarte mult competențele de comunicare, negociere, planificare, organizare.

3. Investigația
Oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoștințele însușite , în situații noi și variate, pe parcursul unui interval mai lung sau mai scurt. Ea constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică, pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigație (documentare, observarea unui fenomen, experimentarea etc.) pe un interval de timp stabilit. Activitatea didactică desfășurată prin intermediul acestei metode poate fi organizată individual sau pe grupuri de lucru. Elevii primesc o sarcină de lucru prin instrucțiuni precise, ce consemnează fiecare moment al cercetării, ei trebuie să rezolve sarcina. Elevii vor folosi o gamă largă de cunoștințe și capacități.
Investigația este o metodă de evaluare în care elevul este pus în situația de a căuta o soluție la exigențe și complexități diferite.

4. Portofoliul
Portofoliul reprezintă „cartea de vizită” a elevului, și este o modalitate de evaluare complexă, care include rezultatele obținute de elev prin toate celelalte metode și tehnici de evaluare. Portofoliul urmărește progresul elevului, de la un semestru la altul, de la un an la altul, de la un ciclu de învățământ la altul. Această metodă complementară de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru și dezvoltând capacitățile de autoevaluare.
Un portofoliul ar putea cuprinde:
- lista conținutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fișe și numărul paginii la care se găsește);
- argumentația care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, de ce este importantă fiecare și cum se articulează între ele într-o viziune de ansamblu a elevului/grupului cu privire la subiectul respectiv;
- lucrările pe care le face elevul individual sau în grup;
- rezumate;
- eseuri;
- articole, referate, comunicări științifice;
- fișe individuale de studiu;
- proiecte și experimente;
- temele de zi de zi;
- rapoarte scrise – de realizare a proiectelor;
- teste și lucrări semestriale;
- contribuții la revistele școlare;
- postere, colaje, machete, desene, caricaturi.
- chestionare de atitudini;
- înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfășurată de elev individual sau împreună cu colegii săi;
- observații pe baza unor ghiduri de observații;
- reflecțiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;
- autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;
- alte materiale, hărți cognitive, contribuții la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea și soluționarea temei date;
În funcție de elementele sale constitutive, portofoliul se clasifică în:
- portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecție a celor mai importante lucrări);
- portofoliu de progres sau de lucru (conține toate elementele desfășurate pe parcursul activității);
- portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate etc.)
În funcție de numărul celor implicați în realizarea portofoliului, identificăm:
- portofoliul individual;
- portofoliu de grup.
Portofoliul este o mapă deschisă la care elevul are acces tot timpul pentru a-l completa, actualiza și consulta în vederea autoinstruirii, însă este și un instrument de evaluare curentă, oferind profesorului informații esențiale despre performanța și evoluția elevului într-o perioadă mai lungă de timp.
În evaluarea portofoliului, profesorul trebuie să țină cont de particularitățile cognitive, atitudinale și comportamentale ale fiecărui elev, deoarece portofoliul ilustrează efortul depus de acesta în procesul de învățare.
Portofoliul îi oferă profesorului o imagine complexă a personalității elevului, iar elevului îi oferă o posibilitate generatoare de satisfacții în asumarea responsabilității propriilor achiziții intelectuale.

Concluzii
Este recunoscut faptul că aceste metode de evaluare constituie o alternativă la formulele tradiționale a căror prezență domină. Alternativele oferite constituie opțiuni metodologice și instrumentale care îmbogățesc practica evaluativă evitând rutina și monotonia. Valențele formative le recomandă susținut în acest sens. Este cazul, în special, al portofoliului, al proiectului, al investigației care, în afara faptului că reprezintă importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a căror rezolvare stimulează învățarea de tip euristic.
Valențele formative care susțin aceste metode complementare ca practici de succes pentru evaluare sunt următoarele:
- stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceștia fiind mai conștienți de responsabilitatea ce și-o asumă;
- asigură o mai bună punere în practică a cunoștințelor, exersarea priceperilor și capacităților în variate contexte și situații;
- asigură un demers interactiv al actelor de predare-evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând și stimulând potențialul creativ și originalitatea acestuia;
- descurajează practicile de speculare sau de învățare doar pentru notă;
- reduce factorul stres în măsura în care profesorul este un consilier, iar evaluarea are ca scop în primul rând îmbunătățirea activității și stimularea elevului și nu sancționarea cu orice preț, activitățile de evaluare cuprinzând materiale elaborate de-a lungul unui interval mai mare de timp.
Utilizarea metodelor complementare de evaluare încurajează crearea unui climat de învățare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluați în mediul obișnuit de învățare, prin sarcini contextualizate; realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în același timp sarcini de instruire și probe de evaluare. Este important ca elevii să înțeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanțelor obținute, a le explica și a găsi modalități de progres. Elevii nu trebuie evaluați unii în raport cu ceilalți, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea evoluția, progresul, achizițiile.
Prin metodele complementare de evaluare se creează un climat psihosocial relaxant, în care rolul profesorului este acela de partener al elevului în demersul instructiv-educativ, astfel școala modernă putând să răspundă nevoilor beneficiarilor săi.

Bibliografie
1. Pedagogie, Constantin Cucoș, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2006
2 . Didactica literaturii române, Emanuela Ilie, Editura Polirom, Iași, 2008
4. Didactica limbii și literaturii române 2, Mariana Norel, Florentina Sâmihăian, București, 2011

Prof. Natașa RENTEA,
Școala Gimnazială Braniștea


Palatul Copiilor Bistrița – Întâlnire Comenius în Lisabona

Zilele trecute, la Escola Basica 2,3 Nuno Goncalves din Lisabona, Portugalia, a avut loc cea de-a patra reuniune de proiect Comenius multilateral „Combining Europe with a Cultural Rope: let us make a musical” (EU-ROPE). Scopul întâlnirii a fost acela de a evalua activitățile derulate pe parcursul primului an de proiect(august 2013- iulie 2014) și stabilirea clară a obiectivelor pentru anul următor. Delegația de la Palatal Copiilor Bistrița a fost formată din coordonatorul proiectului Comenius, profesor Iulia Istrate și directorul instituției, profesor Sever Șuteu.
Pe parcursul întâlnirilor de lucru au fost evaluate, de delegațiile celor șase țări partenere in proiect (Germania, Spania, Turcia, Polonia, Portugalia și România) produsele finale obținute în primul an de activitate(imnul grupului Comenius, logo-ul proiectului internațional, calendarul ce cuprinde materiale de la toți partenerii implicați în proiect, broșura digitala cuprinzând rețete tradiționale, dicționarul de cuvinte și expresii uzuale, în limbile țărilor partenere și limba de comunicare a proiectului, engleza, portofolii, fișe de evaluare, produse multimedia), spectacolele cu tema „Alice in Euroland”, atingerea obiectivelor propuse pentru workshopurile derulate în întâlnirile de proiect din Santpedor, Spania și Giresun, Turcia, precum și întărirea dimensiunii europene prin experiențele de învățare interculturală, cooperarea elevilor din diferite zone culturale, întreținea sentimentului de cetățean european și implicarea tinerilor în prezentul și viitorul Europei. Fiecare partener a prezentat activitățile specifice derulate în cadrul instituției, impactul acestora asupra colectivului de cadre didactice, elevi, părinți și comunitatea locală.
Pentru anul viitor s-a stabilit realizarea unui show-colaj din intervenții specifice fiecărei țări, manifestările artistice (dans, cântec, muzică instrumentală) având ca tematică prietenia europeană(propunerea fiind a echipei din România).Workshopurile cu caracter intercultural vor sta la baza realizării musicalului, acestea fiind susținute de o comunicare prealabilă a tuturor elevilor implicați în proiect, prin platforma eTwinning a proiectului, contul de facebook al proiectului și toate celelalte forme de comunicare digitală.
Întâlnirile de lucru s-au desfășurat la Escola Basica 2,3 Nuno Goncalves din Lisabona, într-o atmosferă deosebită, deschisă și constructivă. Partenerii de proiect au avut ocazia de a interacționa cu colectivul de cadre didactice al instituției de învățământ, reprezentanți ai educației și implementării proiectelor europene din Lisabona, dar si cu elevii în cadrul unor activități interactive, propuse de organizatorii întâlnirii de proiect. Delegațiile celor 5 țări europene au participat la ziua aniversară a instituției gazdă, ocazie cu care materiale realizate de elevi, pe diferite discipline de învățământ au fost prezentate într-o expoziție complexă, au fost susținute momente artistice și s-au derulat diferite demonstrații și competiții sportive. Invitații au fost provocați de elevi, la o întrecere sportivă de kaiac-canoe (la Marina Parque das Nações), care a fost o experiență minunată, de neuitat, pentru toți participanții.
Gazdele ne-au ajutat să descoperim Lisabona, un oraș superb, cu o istorie îndelungată, astfel am vizitat cel mai vechi cartier al orașului, Alfama, unde încă se mai păstrează atmosfera medievală, Catedrala Sé, impresionantul Castelo de Sao Jorge, Mosterio de Jeronimos (Manastirea Jeronimos), construită în cinstea descoperirii, de către Vasco da Gama, a rutei maritime către India, Padrao dos Descobrimentos (Monumentul Descoperirilor) și Cascais, stațiunea cosmopolită a regilor de odinioară.
Vizita de lucru a fost un adevărat succes și a dat posibilitatea deschiderii totale în comunicarea și relaționarea ulterioară pentru derularea optimă a activităților viitoare și pentru atingerea tuturor obiectivelor parteneriatului Comenius.
Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin programul „Învățare pe tot parcursul vieții” și toate informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

Prof. coordonator Iulia ISTRATE
Palatul Copiilor Bistrița


Lectura publică a tinerilor condeieri

Vineri, 13 iunie, o parte dintre elevii talentaţi literar din judeţ, împreună cu membrii juriului – scriitorul Virgil Raţiu, poeta Andreea Gal şi doamnele inspectoare şi organizatoare Monica Buboly şi Ramona Salak – şi-au dat întâlnire în cadrul premierii Concursului Naţional „Tinere Condeie”, faza judeţeană, la Librăria Casa cărţii – N. Steihardt. Elevii laureaţi, provenind de la Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Beclean, Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”, Beclean, Liceul Tehnologic Lechinţa, Şcoala Gimnazială Budacu de Sus, Şcoala Gimnazială Nr. 4, Bistriţa şi Palatul Copiilor Bistriţa, au fost susţinuţi de familie şi prieteni, dar şi de scriitorii şi profesorii care au evaluat lucrările înscrise în competiţie.
Juriul a oferit date interesante legate de meseria de scriitor, cu riscurile, drepturile ei, dar şi privitoare la modul în care sufletul poate să sălăşluiască în creaţiile literare realizate de elevi, făcându-i conştienţi de faptul că toţi cei care au avut suficient curaj să se înscrie la acest concurs şi să îşi asume critici constructive sau dezamăgiri au fost „premiaţi” cum se cuvine, participarea la un concurs de talie înaltă precum „Tinere Condeie” fiind un bun prilej în dezvoltarea şi cultivarea abilităţilor literare. Pe lângă aprecierile, analizele aplicate pe scrierile proaspete ale elevilor, venite din partea juriului, doamna profesoară de limba română Fulga Daniela, cu o experienţă bogată în rândul literelor, a oferit tinerilor o lecţie importantă despre rolul literaturii în dezvoltarea personalităţii adolescenţilor.
Odată cu finalizarea premierii, s-a desfăşurat o lectură publică în care elevii au redat fragmente din propriile lor creaţii. Colega mea, Alexandra Andrecuţ, una dintre laureate, ne mărturiseşte „După părerea mea, această festivitate de premiere a depăşit într-adevăr limitele impuse de ierarhii. Cel mai plăcut şi mai interesant moment a fost, cred eu, lectura publică. Mi-a făcut mare plăcere să ascult textele celorlalţi participanţi, să cunosc o fărâmă din creaţiile şi chiar din sufletul lor. Consider că ar mai trebui organizate astfel de momente, nu doar în cadrul unor festivităţi de premiere, ci şi ca activităţi de sine stătătoare. Doresc să îi felicit pe toţi participanţii şi să le urez succes şi multă inspiraţie pe mai departe!” Câţiva dintre ei sperăm că vor fi şi câştigători ai fazei naţionale a concursului şi vor putea beneficia de o tabără de creaţie „Tinere Condeie” în vacanţa de vară.
După-masa literară a fost petrecută într-un cadru familiar, într-un mod agreabil, pentru toţi cei prezenţi.

Cristina BRICI, clasa a VII-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistriţa


Vernisajul tinerilor artişti

Concursul Naţional „Olimpiada meşteşugurilor artistice tradiţionale”, prin organizarea Palatului Copiilor Bistriţa, profesor coordonator Elena Nacu, şi-a desemnat câştigătorii, la finalul lunii mai, în cadrul festiv. La vernisajul desfăşurat cu acest prilej pe holurile prelungi ale Palatului au participat, pe lângă instituţia gazdă – Palatul Copiilor Bistriţa – prof. Nacu Elena, Clubul Copiilor Năsăud – prof. Mihalache Mircea, Clubul Copiilor Sângeorz-Băi – prof. Pop Nastasia Lenuţa, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bistriţa – prof. Scridon Corina Maria, Şcoala Gimnazială Budacu de Sus – profesori coordonatori Bălan Viorica şi Stejărean Mariana, Liceul Teoretic „Radu Petrescu”, Prundu Bârgăului– prof. Morar Diana.
Lucrările au fost executate în diferite tehnici tradiţionale: sculptura în lemn, pictură pe lemn (icoana pe lemn), icoană pe sticlă, pictură naivă, pictură decorativă pe linguri de lemn, ceramică, proiect icoane, desen. Tematica acestei competiţii a fost preponderent bazată pe artă religioasă, exemplificată prin imagini sublime, pe traducerea în imagini a unor poezii cu specific tradiţional.
Juriul, format din inspector şcolar prof. Păvăluc-Gal Enikő – preşedinte – şi prof. Nacu Elena, prof. dr. Morar Diana, prof. dr. Scridon Corina Maria – membri, apreciind pe baza următoarelor criterii: respectarea tehnicii tradiţionale a meşteşugurilor, folosirea surselor de inspiraţie autentice, compoziţia armonioasă, în funcţie de tehnica aleasă, folosirea materialelor adecvate tehnicii meşteşugurilor, expresivitate, ritm şi cromatică echilibrate, a stabilit următorul clasament:
- Sculptură în lemn: Premiul I – Târgoveţ Andrei, clasa a XII-a, Clubul Copiilor Năsăud;
- Pictură pe lemn: Premiul I – Moronka Ioana, clasa a X-a, Premiul II – Joja Sorina, clasa a VIII-a, Premiul III – Stanciu Cătălina, clasa a X-a, toate trei elevele activând la Palatul Copiilor Bistriţa.
- Icoane pe sticlă, clasa pregătitoare – clasa a II-a: Premiul I – Moldovan Cristian, Premiul II – Moldovan Maria, Premiul III – Ivan Francesca, cu toţii frecventând cursurile de pictură ale Palatului Copiilor Bistriţa; clasele a III-a şi a IV-a: Premiul I – Zara Teodora, Palatul Copiilor Bistriţa, Premiul II – Cardan Iulia, Clubul Copiilor Sângeorz-Băi, iar Premiul III – Ţarcă Alexandra, Palatul Copiilor Bistriţa; la clasele a V-a şi a VI-a: Premiul I – Gabor Florin Ionuţ, Clubul Copiilor Sângeorz-Băi, Premiul II – Văcar Dorotheea, Premiul III – Marian Maria, ambele de la Palatul Copiilor Bistriţa; clasele a VII-a şi a VIII-a: Premiul I – Ioja Sorina, Premiul II – Pop David, ambii de la Palatul Copiilor Bistriţa iar Premiul III – Lăcătuş Cătălina de la Liceul Teoretic Radu Petrescu, Prundu-Bârgăului;
- Pictură naivă: Premiul I – Bodescu Ştefania, clasa a VIII-a, Palatul Copiilor Bistriţa;
- Pictură pe linguri de lemn: Văcar Dorotheea, Premiul II – Bartha Ioana, Premiul III – Pop David, un trio frumos, tot de la Palatul Copiilor Bistriţa;
- Ceramică: Premiul III – Mihalache Mihail, clasa a X-a, Clubul Copiilor Năsăud;
- Proiect icoane: Premiul I – Oprea Andreea, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială Budacu de Sus, Premiul II – Moldovan Luca, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bistriţa, premiul III – Cîrcu Marinel, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Budacu de Sus;
- Desen – Premiul I – Ometiţă Dragoş Cătălina, clasa a IX-a, Clubul Copiilor Năsăud.
Compoziţiile au fost pline de inventivitate, demonstrând astfel talentul copiilor, dăruirea profesorilor coordonatori. Sensibilitatea, meşteşugul, răbdarea cu care elevii au realizat lucrările se reflectă cel mai bine prin accentele aşezate în lucrări, accente care creionează personalitatea fiecărui mic artist.
Atmosfera a fost întreţinută de corul copiilor de la Şcoala Budacu de Sus, sub coordonarea doamnelor profesoare Viorica Bălan şi Mariana Stejărean, care au interpretat cântece patriotice şi religioase, costumaţi în mândrul port tradiţional.
Apreciem în mod deosebit activitatea derulată, suntem foarte mândri de colegii noştri artişti şi felicităm toate echipele performere şi pe sufletul acestei competiţii, doamna profesoară Elena Nacu. O parte dintre cei mai buni artişti sperăm că vor convinge, ca şi de atâtea alte dăţi, la faza naţională a concursului, desfăşurată la Sibiu. Expoziţia mai este deschisă la Palatul Copiilor. Vă invităm să vă bucuraţi de această paletă minunată de culoare, cer şi poveşti!

Alexandra BĂLAN, clasa a VI-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistriţa


Extragerea aurului cu cianură

Dată fiind fascinația exercitată de metalul galben-strălucitor, omenirea a răscolit pământul în căutarea aurului din cele mai vechi timpuri folosind metode variate: de la spălarea nisipului aurifer în vase simple sau folosirea tehnicilor hidraulice și până la tehnicile moderne care presupun cunoștințe în domeniul chimiei.
Cea mai controver­sată metodă de extracție a aurului este, fără îndoială, cea cu cianură deși această tehnologie este folosită de 100 de ani iar în ultimii 20 de ani, aproximativ 90% din aurul extras la nivel mondial este obținut prin această tehnologie.
Acest procedeu a fost pus la punct în anul 1887 de către chimistul John Stewart MacArthur, finanțat de frații Robert și William Forrest. De atunci, procedeul MacArthur-Forrest a fost utilizat pe scară largă, datorită marii sale eficacități. Cu ajutorul lui, poate fi extras – în funcție de condiții - chiar până la 97% din aurul conținut în minereu.
Cu toate aceste avantaje, există voci care se opun cu vehemență acestei metode dat fiind impactul pe care îl au asemenea exploatări asupra mediului. Reabilitarea unei mine de aur este un proces îndelungat care durează în medie 5-20 ani și care trebuie să țină cont de formele de relief, sursele de apă, condițiile tehnice, faună, vegetație etc.
Comisia Europeană a precizat că posibilitatea interzicerii acestei tehnologii nu este deocamdată justificată dar subliniază importanța respectării stricte a legilor și standardelor impuse de autoritățile europene în domeniu.

Prof. Georgeta BORȘ
Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița


Diseminarea activității desfășurate în cadrul cursului de formare continuă „Life long learning”
Eurodidaweb - Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools,
15 – 19 iulie 2013, Roma – Italia

În acest articol/ document prezint sintetic activitatea pe care am desfășurat-o în perioada 15.07.2011-19.07.2013 în calitate de beneficiar al unei burse în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, subprogramul Comenius, acțiunea „Formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară, din învățământului preuniversitar”. Acest proiect a fost finanțat din două surse importante: fondurile europene Comenius și fonduri FSE – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Site-ul oficial al programului sectorial: http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/index.html
Alte link-uri utile:
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/referinta/Apel_2013/Apel_national_2013.pdf
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/comenius/formulare.html
Titlul activității de formare: Eurodidaweb – Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools
Locul activității de formare: Roma, Italia
Instituția organizatoare: F.C. „Europaclub” LIDS „Sapienza” University - Roma
La curs au participat profesori de diferite specialități, din Spania (2),Grecia(1), Turcia(4), Irlanda(3), Cehia (2) dar si din Romania(17).

Desfășurarea activităților pe zile:
Luni, 15 iulie 2013 – A avut loc întâlnirea cursanților la Universitatea Sapienza, Piazza Aldo Moro 5;
- Vizitarea Campusului, a principalelor facultăți din cadrul acesteia, arhitectura clădirilor și vizitarea „Museo dell' arte classica” – Muzeul de artă Clasică al Universității Sapienza care adăpostește copii perfecte ale lucrărilor artistice găsite în majoritatea muzeelor lumii.
- Prezentarea laboratorului UNILABS/DIGILAB din Via dei Volsci, 122 unde s-a desfășurat întreaga activitate de formare. Profesorii italieni au fost Prof. University Teacher, Alberto Pigliacelli Director-Manager Responsible (europaclub.pigliacelli@gmail.com) și Prof. Stefano Lariccia, University Teacher, researcher at Sapienza Università di Roma www.stefanolariccia.it.
- Prezentarea cursanților în fața colegilor și a profesorilor organizatori; fiecare cursant și-a prezentat competențele profesionale, motivația, țara, regiunea și școala unde își desfășoară activitatea. Accentul s-a pus pe prezentarea competențelor.
Marți, 16 iulie 2013 – Începerea cursului propriu-zis în laboratorul UNILABS/DIGILAB al Universității ,,Sapienza”, Via dei Volsci, 122.
- Cursul a debutat cu tema ,,Perspective istorice ale web-ului”, la sfârșitul mileniului al doilea, evoluția world wide web. Importanța platformelor educaționale și caracterizarea lor.
- World Wide Web, un instrument de împărtășire a cunoștințelor, predare și învățare HTML prin Web, utilizarea platformelor: Zope, Plone, Moodle, Plaxo, Last Pass, Xmarks – platforme open source ș.a.
- Elemente de comunicare hipertextuală și hipermedia, etapele de elaborare a proiectelor multimedia.
- Accesarea www.plone.com, analiza resurselor plone. Conceperea primului proiect multimedia Plone prin importul și exportul de instrumente multimedia.
-Importul de documente din alte programe prin folosirea editorului Wysywyg.
Miercuri, 17 iulie 2013 – Activitate desfășurată la Universitatea “Sapienza” – Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma, care a constat în:
- Conceptul de workflow: membri, roluri și tabele de drepturi, drepturi locale și drepturi globale, fluxul de documente.
- Conceptul workflow în cadrul platformelor educaționale. Etape de dezvoltare a unui proiect multimedia.
- Cum să gestionezi un grup de publicații, review-uri și membri;
- Folosirea resurselor multimedia: exemple de proiecte Plone cu conținut multimedia sub diferite forme.
- Managementul informației, funcții inițiale de bază, arhetipale, utilizate în proiecte multimedia; managementul resurselor, a vocabularului specific www, inserarea imaginilor, a sunetului și a hiperlink-urilor.
- Construirea unui web Plone „Eurodidaweb Plone” – „Europaclub” cu teme diferite caracterizând obiective turistice importante din Roma și nu numai.
- Studierea funcțiilor classes (CSS) pentru realizarea unei pagini multimedia Plone care conduc la dezvoltarea proiectelor multimedia educaționale.
Joi, 18 Iulie 2013 – Activitate desfășurată la DIGILAB, Via dei Volsci 122, care a constat în:
- Inserarea imaginilor și a sunetului într-un site Plone, download și upload intern. Prezentarea proiectelor Plone de către cursanți. Votarea paginilor și adăugarea comentariilor.
Vineri, 19 iulie 2013 – Dezvoltarea site-ul personal pe platforma Ploud: https://shalita.ploud.com
- Activitate de grup: Construirea site-ului grupei „Europaclub/ Eurodidaweb site”. Modificarea stilurilor CSS pentru producerea unui layout personalizat. Încărcarea pe platforma Plone sau utilizând alte CSM-uri folosind facilitățile internet. Administrarea site-ului și folosirea procedurilor simple scrise în site-ul Plone sau altele cu ajutorul facilităților internet.

EUROPACLUB este un loc de întâlnire virtual unde oamenii pot să-și împărtășească cunoștințe, experiențe și bune practici foarte utile pentru noi, cadrele didactice.
La www.europaclub.eu găsiți o comunitate virtuală a celor care vor să împărtășească din experiența lor educațională și un mediu de învățare virtuală care se poate folosi în procesul de învățare la clasă.
Fiecare cursant a exersat pe propriul calculator, cursul fiind proiectat pe tabla interactivă. Permanent s-au putut vedea exemplificările lectorului, iar instrumentele multimedia erau ușor de utilizat, conexiunea Internet fiind permanentă.
La final s-au acordat și Certificatele de participare la curs.

Activitățile pe care le-am desfășurat și le desfășor în continuare sunt următoarele:
- Organizatorul ne-a pus la dispoziție contactele e-mail ale formatorilor, de asemenea avem o rețea de contacte cu ceilalți participanți.
- Din proprie inițiativă aprofundez softurile care înlesnesc învățarea la distanță, de asemenea îmi voi perfecționa anumite lecții.
- Din proprie inițiativă, voi menține legătura prin email și telefon cu colegii participanți la curs, pentru a realiza schimbul de informație. Din nevoile specifice instituției mele, se vor încheia parteneriate cu școlile pe care le reprezintă participanții la curs.
- Voi menține legătura cu formatorii prin email pentru a mă pune la curent cu noutăți din domeniul TIC.
Voi efectua activitățile din planul de diseminare la diferite grupuri țintă, prin acestea urmărindu-se modul de realizare al obiectivelor propuse prin aceste acțiuni.
Activitatea de formare a avut și va avea impact la nivel local/regional prin:
- prin activitățile de diseminare organizate, publicarea unor articole în cotidianele locale, prin postarea de materiale pe diferite site-uri, se va promova o nouă imagine a școlii la nivel local, regional și național;
- prin realizarea de parteneriate cu școli și instituții din Uniunea Europeană se va întări cooperarea interregională, în special la nivel transfrontalier;
- a condus și va conduce la consolidarea dimensiunii europene în activitățile instituției mele;
- se va folosi și mai mult TIC în predare sporind eficiența actului didactic;
- îi voi încuraja pe colegii mei să participe la cursuri de formare în străinătate și să participe la programe educaționale europene;
- dezvoltarea cunoașterii diversității culturale în rândul cadrelor didactice din școală și din alte școli, a elevilor dar și a membrilor comunității sângeorzene.
Din punct de vedere pedagogic, activitățile din timpul cursului (Aplicațiille Last Pass, Xmarks, Plaxo, modul de lucru cu Mz Open, TimeView, Plone, lucrul cu Slide share) au fost la un înalt nivel științific, formatorii au fost deosebit de competenți, mi-a plăcut în mod deosebit abordarea psihopedagogică și prezentarea noțiunilor. S-a reușit implicarea tuturor cursanților în activitățile formatorilor, s-a lucrat individual și în grup, sarcinile de lucru au fost precise. S-a lucrat într-un laborator modern și foarte bine utilat, ni s-au asigurat toate materialele necesare. Începând cu primul contact organizarea a fost excelentă pe toată durata stagiului și se poate spune că activitatea de formare la care am participat a fost excelentă sub toate aspectele.

Concluzie: Școala virtuală
Școala virtuală este o extensie logică a utilizării computerelor în predare. Învățământul virtual presupune un stil pedagogic modern, îndrăzneț, care favorizează coeziunea morală a grupurilor de referință care alcătuiesc organizația școlară (structurile conducerii manageriale, colectivul didactic, colectivele claselor de elevi, consiliul părinților, etc.). Școala virtuală utilizează în mod deliberat instrumente noi de comunicare umană mediată de computer. Prin folosirea judicioasă a resurselor umane și materiale se va crea un climat psihosocial adecvat în termeni de coeziune morală, profesională, intelectuală, comunitară. Informația este adusă la îndemâna elevilor prin ei înșiși, respectiv prin efortul elevilor de a sistematiza și organiza această informație. Este un proces de învățare centrat pe elevi și mai mult decât atât, centrat pe inteligență, pe inteligențele multiple ale elevilor care nu sunt încă suficient de bine exploatate.
Modelul organizațional necesar în plan pedagogic în contextul afirmării societății informaționale este cel al școlii deschise care produce învățare la scară socială, dar, care, în același timp, învață permanent în și din raporturile sale cu lumea, cu mediul cultural, economic, politic, comunitar.

Prof. Ștefania Monica MĂGUREAN,
Liceul Teoretic „Solomon Haliță” Sîngeorz-Băi