miercuri, 20 august 2014

August 2014

Curriculum-ul adaptat pentru elevii cu cerințe educative speciale

Curriculum-ul adaptat se referă la adaptarea conținuturilor, metodelor, mijloacelor și tehnicilor de lucru în cadrul activităților instructiv-educative. Adaptarea conținuturilor are în vedere atât volumul de cunoștințe, dar mai ales particularitățile copiilor cu C.E.S. Conceptul de adaptare curriculară definește cerințele specifice față de educație ale copilului, derivate sau nu dintr-o deficiență. Ele reies din particularitățile individuale de dezvoltare, învățare, relaționare. Pot fi temporare sau permanente. Copilul cu CES are probleme similare cu cele ale unui copil obișnuit, dar și altele specifice. Rezolvarea acestor probleme necesită tratarea individualizată, prin activități de corectare, recuperare, compensare, în vederea includerii copilului în sistemul educațional obișnuit.
Curriculum-ul la decizia școlii pune în aplicare principiul reformei, care vizează descentralizarea curriculară și conferă școlii putere de decizie finală, în alegerea Planului-cadru pentru fiecare an școlar, respectiv a unui segment al Curriculum-ului național, care dă posibilitatea definirii unor trasee particulare de învățare ale elevilor. Libertatea de decizie la nivelul școlii, prin posibilitatea elaborării unui curriculum la decizia școlii, este consonantă cu democratizarea societății și reprezintă o șansă de adecvare la un sistem deschis, cu opțiuni multiple.
Misiunea oricărei școli este să asigure un climat educațional incluziv, să respecte principiul egalității șanselor pentru toți participanții la procesul instructiv- educativ, în scopul unei integrări școlare cu succes și a unei dezvoltări personale armonioase.
Realizarea unui perete decorativ cu specific olandez în Ludoteca şcolii Lacrima
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” promovează în mod activ un mediu de învățare incluziv, dorind să vină în sprijinul nevoilor de învățare ale elevilor, oferind o gamă largă de oportunități și facilități de învățare care să satisfacă diferitele stiluri de învățare. În ultimii ani, am asistat la o creștere a numărului de elevi care ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar în cadrul și în afara orelor de curs pentru a-i ajuta să-și realizeze obiectivele de studiu. Încă de la înființare, școala Lacrima și-a propus să asigure accesul la educație, prin educație formală, nonformală și servicii educaționale, pentru copiii cu cerințe educative speciale. Strategia de bază a școlii a vizat intervenția psihopedagogică în echipă, prin trasee educaționale personalizate, curriculum adaptat, țintele strategice urmărite fiind: asigurarea caracterului diferențiat al învățării și recuperării în funcție de nevoile educaționale și potențialul elevilor; dezvoltarea unor servicii complementare de asistență psihopedagogică și educațională pentru copiii cu cerințe educaționale speciale – premisă a transformării școlii în centru școlar de educație incluzivă; eficientizarea procesului de recuperare a elevilor cu deficiențe mintale severe, profunde și/sau asociate prin utilizarea în activitatea curentă a cunoștințelor și deprinderilor practice dobândite ca urmare a formării continue a cadrelor didactice; dezvoltarea dimensiunii europene prin promovarea serviciilor instituției și cooptarea a cât mai mulți parteneri.
CSEI „Lacrima” este o instituție modernă care își propune să promoveze programe educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valori și principii ale educației incluzive, care să ofere copiilor cu cerințe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce privește autonomia personală și socială, responsabilitatea, încrederea în sine și toleranța.
Misiunea școlii este de integrare a copiilor cu nevoi speciale în comunitate, dezvoltarea activităților creative și expresive ale copiilor, participarea elevilor la acțiuni și activități prin care să simtă că fac parte din comunitate, că nu sunt excluși și, astfel, sensibilizarea întregii comunități, astfel încât sentimentul că sunt marginalizați să nu mai domine viața lor. Obiectivele urmărite vizează: utilizarea relațiilor de parteneriat în direcția modernizării infrastructurii școlii și creșterii eficienței activităților; abilitarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice în domeniul psihopedagogiei speciale și a lucrului cu elevul cu deficiență mintală severă și cu deficiențe asociate; dezvoltarea managementului școlii și al clasei conform principiului ”resursa urmează copilul”; utilizarea eficientă a resurselor disponibile pentru asistența acordată copilului deficient mintal; dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii care să valorifice dorințele, potențialul și aptitudinile fiecărui elev; implicarea a cât mai mulți elevi în cadrul activităților școlare și extrașcolare realizate în parteneriat precum și în activitățile cercurilor educative; asigurarea caracterului diferențiat al învățării și recuperării în funcție de nevoile, cerințele și potențialul elevilor; promovarea imaginii și activității școlii în cadrul comunității.
Copil cu sindrom Down,
în timpul programului de meloterapie
Atelierul - Sunet, mișcare, culoare” reprezintă unul din programele curriculare ce a luat naștere la nivelul școlii Lacrima, prin care se dezvoltă personalitatea, autonomia și competențele elevilor cu dizabilități grave, profunde și asociate, asigurându-se în acest mod, o adaptare la mediu mai eficientă, fapt care va determina, în final, integrarea socială în societate.
Luând în considerare câteva din principiile psihologiei umaniste ca: fiecare elev este unic și are o individualitate; fiecare elev dorește să se simtă respectat; să promovăm diferențele și să susținem individualitatea, am putea încerca să perfecționăm acest sistem, să creăm un mediu de învățare adecvat prin implementarea conceptului de design universal de învățare (Grant Wiggins și JacMc Tighe, 2004), ale cărui caracteristici sunt diferențierea, individualizarea și personalizarea.
Programul „Sunet, mișcare, culoare” înseamnă stimularea prin arte a elevilor cu deficiențe grave, profunde și asociate din cadrul școlii „Lacrima” pentru o exprimare liberă, spontană și autentică, pentru autocunoaștere și dezvoltare personală. Acest atelier de arte și stimulare a creativității constituie o metodă de lucru ce utilizează pictura, desenul, modelajul, colajul, muzica, mișcarea, teatrul orientate în direcția descoperirii propriului univers al copilului. Activitățile creative au un rol benefic în dezvoltarea plenară a personalității, ajutând copilul să exprime și ceea ce nu poate exprima verbal, ci doar prin intermediul liniilor, culorilor, formelor, personajelor sau obiectelor realizate și să pună ordine în gândire și comportament. Pentru elevul cu cerințe educaționale speciale aceste activități prezintă interes, realizări și mijloace de exprimare proprie.
Materialele implicate satisfac curiozitatea și setea pentru cunoaștere, activitate și exprimare. Imaginația lor va putea inventa, construi și crea lucruri noi satisfăcând nevoia copilului pentru activitatea imaginativă care implică gândirea, planificarea, presupunerea și alegerea. Noile încercări le va solicita răbdarea, experimentarea și perseverența. Finalitatea unei noi lucrări, fie că e vorba de un produs handmade sau o piesă de teatru, le va imprima un sentiment stimulator, revigorant care le va conferi simțul realizării și încrederii în sine.
Rolul terapiei prin artă
Tehnicile utilizate în art-terapie sunt desenul, pictura, modelajul de plastilină sau lut, colajul din elemente independente (plante sau elemente textile), confecționarea lumânărilor decorative, dansul și mișcarea, meloterapia și teatrul. Gânduri, atitudini, modalități de acțiune, de decizie, tipuri de comunicare și de relaționare în grup sunt devoalate, aduse la suprafață prin intermediul tehnicilor artistice enumerate mai sus. Elevii au astfel posibilitatea de a se cunoaște prin intermediul produsului finit realizat. Ei pot observa ceea ce le place sau ce nu le place la propria persoană. Văd cum pot să îmbunătățească propriul comportament și chiar își propun pași de acțiune pentru o mai bună performanță în situația dată.
Elevii au posibilitatea de a-și elibera tensiunile, de a-și exprima emoțiile și de a comunica cu ceilalți prin modalități foarte diferite de cele cunoscute până în acel moment. Pentru a ne putea exprima, avem nevoie de multe ori, de un mediu sau de un grup care să ne ajute, să ne dea încredere, să ne valorizeze și să corespundă nevoii de siguranță.
Prin tehnicile specifice art-terapiei, persoana își activează potențialul creativ, pentru o mai bună autoexplorare și înțelegere a propriilor emoții și sentimente. De asemenea, în cadrul art-terapiei, se dezvoltă reacții și atitudini pozitive, se restructurează imaginea de sine, are loc o reechilibrare afectivă și nu în ultimul rând, prin intermediul expresiei plastice, se realizează o deschidere către consilierea psihologică.
Mecanismul psihologic pe care se bazează utilizarea acestor tehnici, este proiecția. Artele vizuale, constituie o cale de evaluare a personalității, a capacităților și dificultăților de a se adapta la mediul social. Problemele neconștientizate sunt exprimate simbolic în produsele creației artistice ale persoanei.
Art-terapia este un proces terapeutic benefic persoanelor de toate vârstele: copii, adolescenți, adulți, care pot întâmpina dificultăți fizice, emoționale, spirituale sau intelectuale. Tuturor acestor persoane, art-terapia le oferă sprijinul de care au nevoie.
Ce oferă „Atelierul – Sunet, mișcare, culoare?” din cadrul școlii Lacrima:
- o atmosferă stimulantă, degajată și securizantă;
- stimularea expresivității și creativității copilului;
- descărcarea tensiunilor și trăirea unor stări afective pozitive;
- reducerea comportamentelor stereotipe, a stărilor de anxietate și agresivitate;
- exersarea și optimizarea capacității de relaționare cu ceilalți copii;
- dezvoltarea și stimularea aptitudinilor artistice și a simțului estetic;
- creșterea încrederii în sine și exteriorizarea sentimentelor;
- dezvoltă anumite deprinderi, abilități, competențe;
- permite învățarea prin imitare și posibilitatea de a comunica non-verbal;
- dezvoltare fizică și control asupra mișcărilor;
- mărirea puterii de concentrare și reacție la stimuli;
- conștientizarea membrilor grupului și a dinamicii grupului;
- dezvoltarea percepției și orientării spațio-temporale;
- dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere a instrucțiunilor;
- dezvoltarea capacității de respectare a regulilor;
- dezvoltarea capacității controlului fizic;
- încurajarea elevului de a crește în propriul ritm;
- dezvoltarea anumitor deprinderi și abilități psiho-motrice etc.

Concluzii
Respectând principiul drepturilor egale la educație, școala pentru toți, prin curriculum adaptat, va putea să estompeze diferențele, decalajele dintre elevi, să compenseze deficiențele prin punerea în valoare a ceea ce poate să facă elevul bine și util. Modelul integrării și incluziunii vine în prelun­girea filosofiei umaniste care valorizează omul și potențialul său, încurajează experiențele pozitive ale învățării active, cu și fără sprijin, socializarea și formarea unor deprinderi adaptative de viață și acțiune.
Misiunea oricărei școli este să asigure un climat educațional incluziv, să respecte principiul egalității șanselor pentru toți participanții la procesul instructiv-educativ, în scopul unei integrări școlare și sociale de succes și a unei dezvoltări personale armonioase.

Bibliografie:
Booth, T.; Alinscow, M., (2006), Indexul incluziunii școlare, București
Dioșteanu, M., Nastac, E., (2009), Tehnici de lucru prin arte combinate, Editura Egal, Bacău
Ghergut, A. (2005), Sinteze de psihopedagogie specială: ghid pentru concursuri si examene de obținere a gradelor didactice, Editura Polirom, Iași
Popovici, D. V. (2007), Orientări teoretice și practice în educația integrată, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad
Vrasmaș, E., (2004), Școala pentru toți, Editura Miniped, București
* * * (2002), Curriculum pentru copiii cu deficiențe (dizabilități) severe și profunde, Asociația RENINCO România, Reprezentanța UNICEF în România, București
www.scoalalacrima.ro

Prof. Eniko CUPȘA,
Prof. Emanuela Ioana AVRAM,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Unirea

Arc de prietenie româno-germană – Bistriţa-Allmenhausen

Cunoscând cultura, obiceiurile, mentalitatea altor naţionalităţi ne dezvoltăm reciproc. Adoptăm unele idei şi, astfel, sfera noastră de cunoştinţe se măreşte. Cel mai eficient şi plăcut mod pentru tineri de a evolua este în cadrul schimburilor de experienţă. De aceea, faptul că am făcut parte dintr-un astfel de program, între 10-18 august, a însemnat foarte mult pentru mine.
Vineri după-masă, un grup de cincisprezece elevi din Germania (Allmenhausen), însoţiţi de doi adulţi, au ajuns în România, în Aeroportul Internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca, urmând să petreacă 10 zile în Transilvania. Au fost întâmpinaţi călduros de domnul profesor Sever Şuteu, directorul Palatului Copiilor Bistriţa, responsabil de această fructuoasă colaborare, şi profesoara Anca Mititean. Matthias Kopka, conducătorul grupului din Germania, coordonatorul Centrului pentru Tineret din Allmenhausen a mărturisit că, atunci când şi-au revăzut prietenii români, „s-au simţit ca acasă”.
Sâmbăta, au vizitat Palatul Copiilor Bistriţa, instituţia parteneră, unde eu am avut plăcerea să îi întâlnesc. Cercurile de dans modern, tenis de masă, agrobiologie, chimie aplicată, creaţie literară, teatru şi jurnalism le-au fost prezentate, impresionându-i. Andrei Angyalosi, prietenul lor din experienţele trecute, a ajutat la traducerea din română în germană, şi invers, facilitând fluența comunicării. Cercul literar al Palatului a pregătit o întâlnire specială cu scriitorul Olimpiu Nuşfelean, ale cărui cărţi au fost prezentate de eleve de la cercul de creaţie literară. Şi revista impunătoare – „Mişcarea Literară”, coordonată de scriitorul invitat, i-a surprins, fiind „o realizare impresionantă”. De dragul prieteniei româno-germane şi a proiectului Comenius derulat la Palat – „Să unim Europa printr-un fir muzical”, coordonat de profesoara Iulia Istrate, am scris cu toţii mesaje despre prietenia europeană pe şabloane de mâini tricolore, cu steagul României şi al Germaniei, prietenia europeană fiind şi tema proiectului pentru anul şcolar care stă să înceapă. Tema anterioară a fost „Alice în Euroland”, având şansa să fiu, în mobilitatea din Spania, Alice de România. Experienţe minunate! La agrobiologie, domnul director Sever Şuteu, alături de ucenicul Andrei Angyalosi, ne-au împărtăşit lucruri fabuloase despre plante minune, cultivate în sera palatului – paulownia, evodia şi stevia rebaudiana. Lecţiile de dans modern şi de societate, ţinute de profesoarele Zina Morar şi Diana Sălăgean, au încurajat zâmbete; la fel şi pictarea pieselor de ceramică, realizate de elevii cercului de chimie aplicată, coordonat de profesoara Maria Găina. Însă gheaţa a fost spartă efectiv la cercul de tenis de masă, îndrumat de profesorul Călin Deac, unde toţi ne-am simţit excelent, iar prietenii deosebite au fost legate.
Duminica dimineaţa, elevii germani au participat la liturghie la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi, observând comparativ modul nostru de a organiza o slujbă religioasă față de cel luteran. Restul zilei au profitat de vremea bună şi au vizitat Ştrandul Local Codrişor, înspre seară pregătindu-se pentru excursia din ziua următoare.
Luni dimineaţa, alături de profesoara Anca Mititean şi eleva-translator Adriana Moisil, au pornit spre Tihuţa, unde, entuziasmaţi, au vizitat mult-aşteptatul Castel Dracula. Mănăstirea Piatra Fântânele s-a distins prin „simplitate şi gândire pozitivă”, iar Asociaţia Tăşuleasa – prin „grija deosebită faţă de natură”. Au făcut un tur al Pădurii Pedagogice, unde sunt reprezentate diferite minuni ale naturii. Acestea i-au marcat, făcându-i mult mai grijulii faţă de mediul înconjurător, în special atenţionând asupra deşeurilor care trebuie reciclate. De asemenea, Lacul Colibiţa i-a impresionat, deoarece, alături de munte, creează „un peisaj mirific”.
Zilele marţi şi miercuri au fost „obositoare, dar superbe”. Elevii au vizitat oraşul Sighişoara, alături de domnul director Sever Şuteu şi Andrei Angyolosi. Le-au oferit un tur al oraşului şi al cetăţii, unde Turnul cu Ceas, Turnul Fierarilor, Biserica Mănăstirii şi Casa Vlad Dracul, toate construite în stil medieval, i-au ajutat să îşi creeze o perspectivă despre vechea Sighişoară, oferindu-le o idee despre aspectul medieval al întregii Transilvanii. În Reghin, Biserica Evanghelică s-a impus prin splendoare, iar apoi au vizitat centrul istoric al oraşului Târgu-Mureş, unde au avut ocazia sa vadă celebrele statui şi bisericile reformate.
Clubul Copiilor din Năsăud, prin director – profesor Dorina Buia, profesorii Mircea Mihalache, Maria Gonda, ne-a întâmpinat joi, când am vizitat Oraşul Academicienilor şi Sângeorz-Băi. Eu, alături de Adriana Moisil şi domnul director Sever Şuteu, am însoţit grupul venit în schimb de experienţă. După ce au văzut cercurile Clubului Copiilor, au insistat să vadă piaţa, joi fiind renumita zi de târg. Muzeul Grăniceresc Năsăud a fost de asemenea o surpriză plăcută pentru toţi. Drumul a continuat spre Sângeorz-Băi, unde două eleve, care au fost în Germania în cadrul aceluiaşi program în primăvară, ni s-au alăturat. Am rămas surprinşi de Muzeul de Artă Comparată din Sângeorz-Băi, după care izvoarele renumite de apă ne-au uimit, fiecare având apa cu gust diferit.
Vineri, tinerii nemţi s-au relaxat la piscinele din Figa, iar sâmbăta, la mall-ul Polus Center din Cluj-Napoca. De asemenea, sâmbătă, panorama oraşului a fost surprinsă de pe Cetăţuie, iar apoi, am vizitat bisericile Sfântul Mihail, Matei Corvin şi altele, unele cu vitralii superbe, în centrul oraşului.
Duminică, am avut plăcerea de a asista la o slujbă în cadrul Bisericii Evanghelice, ceremonie ţinută, datorită faptului că Biserica e în reabilitare, în casa parohială. Duminică seara, fiind ultima seară din acest fast schimb de experienţă a fost întrunire cu tematică românească. Toţi cei care au fost implicaţi în acest program – elevi, părinți, profesori, translatori, colaboratori diverși, ni s-au alăturat la o cină specifică, care i-a încântat şi pe germani. Micile atenţii alese cu grijă au fost dăruite elevilor veniţi din Thuringia, iar ei, responsabili, ne-au împărţit micile cadouri aduse din ţara lor natală. De dragul prieteniei noastre, am lansat lampioane zburătoare deasupra Bistriţei şi mai departe...
În fiecare după masă din aceste 10 zile româno-germane, elevii români care au fost în schimburile de experienţă în Germania anii trecuţi, precum şi unii elevi ai Palatului Copiilor, s-au alăturat jocurilor şi discuţiilor despre obiectivele vizitate, dar şi despre cultura şi obiceiurile fiecăruia.
Din păcate, luni dimineaţa am fost nevoiţi să ne luăm rămas-bun, însă, din moment ce ne-am înţeles atât de bine, vom păstra legătura, în speranţa revederii. Îi suntem recunoscători domnului director Sever Şuteu pentru oportunitatea oferită! A fost o experienţă deosebită, un adevărat arc de prietenie româno-germană!

Melania NĂȘCUȚIU, clasa a VIII-a
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistriţa

Ioana Nectaria Bălan – de la Palatul Copiilor la Next Star?!

Spre finalul lunii iunie s-a derulat premierea elevilor care de-a lungul acestui an școlar și-au desfășurat activitățile extracurriculare, aducând premii, laude și merite Palatului Copiilor Bistrița, și din punct de vedere al creației literare, al teatrului și al jurnalismului.
Alexandra Bălan, colega mea de la jurnalism, ne împărtășește cu entuziasm: „Ceremonia de decernate a diplomelor personalizate a avut loc într-un cadru festiv, desfășurându-se cu acest prilej preselecțiile pentru showul Next Star. Mici actori și-au expus talentul, sub motto-ul activității Face oricine ce vrea! Numerele inedite de teatru au încântat audiența, care nu s-a zgârcit cu aplauzele. Partea literară a întâlnirii s-a desfășurat și ea sub siglă teatrală, textele având ocazia de a deveni vedete. Publicul a fost impresionat de activitate, iar copiii au fost încântați de această oportunitate de liberă exprimare, pe care au primit-o din partea profesoarei lor, Ionela-Silvia Nușfelean, care i-a coordonat cu căldură pe tot parcursul întâlnirii”.
Ioana Nectaria Bălan
Poveștile și impresiile au fost numeroase, seara încheindu-se cu flashuri teatrale realizate de elevii grupelor mai mari, în cadrul cărora s-au prezentat activități și pățanii ale elevilor la școală, aspecte legate de anotimpuri, elemente abstracte precum liniștea și farmecul nopții, „lupte” din mitologie pe baza desfășurării orelor de matematică, toate având recuzita necesară și specifică și toate bazându-se pe o poezie sau pe un fragment de proză, aparținând elevilor, prezentate într-o manieră inedită.
Juriul, format din jurnalistele în devenire Alexandra Bălan și Alexandra Andrecuț, alături de profesoara lor coordonatoare, a ales pentru preselecția Next Star, dintre aproximativ 40 de intervenții artistice, 9 mici scenarii create/ regizate/ interpretate de elevi ai Palatului Copiilor Bistrița, din trupa „Face oricine ce vrea”: Întristarea Lăcrimioarei – (Lăcrimioara – Diana Orban, clasa a IV-a; Poetul – Teodor Encean, clasa a IV-a; Florile șușotitoare: Liliacul – Maria Carmen Lup, clasa a IV-a, Zambila – Alexia Bodea, clasa a III-a și Floarea Soarelui – Maria Bălan, clasa a IV-a); Legenda modernă a Ciocârliei – Fetița/ Ciocârlia – Andrada Șut, clasa a IV-a, Vrăjitorul – Beatrice Imbroaie, clasa a IV-a, Ucenicul vrăjitorului – Darius Ceuca, clasa a IV-a; Ștrumful bleguț – Ștrumful electronist/ bleguț – Ruben Pop, clasa a III-a, Cântăreața – Mara Pop, clasa a IV-a; Cearta florilor – Ioana Nectaria Bălan (triplu rol), clasa pregătitoare; Cizmuliță – Maria Bălan (tatăl lui Cizmuliță), clasa a IV-a; Artista anotimpurilor – Primăvara – Ambra Cusaci, clasa a V-a, Artista anotimpurilor – Tatiana Vancea, clasa a V-a, Vara – Alexandra Rus, clasa a V-a; Chip frumos – Abel Câmpean (la chitară), clasa a V-a; La un „ceai” floricesc – Lăcrimioara – Maria Matean, clasa a V-a, Trandafirul – Ambra Cusaci, clasa a V-a; Cucul care și-a pierdut La-ul – Andrei Dolha, clasa a IV-a.
De curând, trupa de la Palat a fost anunțată că producătorii emisiunii Next Star sunt interesați într-o primă fază de protagonista – Ioana Nectaria Bălan, pentru intervenția ei din Cearta florilor, creație proprie. „Bucuria a fost mare, dar și dezamăgirea pe măsură –ne declară doamna profesoară îndrumătoare, Ionela-Silvia Nușfelean –. Indiscutabil, Ioana Nectaria Bălan are un potențial creativ/ expresiv nemaipomenit. E capabilă să imagineze trasee dintre cele mai năstrușnice, dar producătorii emisiunii de descoperire de talente/ și de divertisment au cam sărit peste cal, propunându-i Ioanei un scenariu „Bunica e pe facebook”, nepotrivit pe alocuri în idei și expresie cu inocența și fragilitatea vârstei sale. Chiar sub masca parodiei invocate, ni s-a părut un scenariu deplasat. Să-i lansăm cu bună știință pe copii într-un mediu superficial și riscant mi se pare o adevărată nebunie. În condițiile date, în primul rând Ioana a decis: „să așteptăm alte ocazii mai bune”, apoi și părinții și, categoric, și eu am subscris sub refuzul de a colabora pentru etapa următoare a competiției amintite. S-a muncit mult, ne-am dat peste cap, suntem mulțumiți pentru interesul acordat de producătorii emisiunii, dar mai ales ne bucurăm că sunt copii care, la cei 7 ani de acasă, reușesc să distingă, să discearnă, să nu se lase manipulați de lumina fosforescentă a reflectoarelor”.
Pas cu pas, învățăm să mizăm pe lucrurile care rămân. Finalul de an extrașcolar a venit la Palatul Copiilor parcă prea repede, simțind că anul a trecut ca un vis frumos. Așteptăm cu siguranță începerea anului școlar viitor, măcar pentru activitatea pe care o vor relua din toamnă la Palat.

Cristina BRICI, clasa a VII-a,
Jurnalism, Palatul Copiilor Bistrița

Elevii bistriţeni la Sibiu: etapa naţională a Olimpiadei Meşteşugurilor Artistice

În data de 7 august a început a XIX-a ediţie a Olimpiadei Naţionale „Meşteşuguri Artistice Tradiţionale”, organizată la Sibiu, în cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA, sau, mai bine zis, al „Muzeului Satului”. În fiecare an, această olimpiadă reuneşte reprezentanţi din toată ţara (dar şi din străinătate) pentru a practica meşteşuguri tradiţionale în incinta muzeului, purtând costumul popular specific zonei lor.
Au participat şi elevi din judeţul nostru, însoţiţi de doamna profesoară Elena Nacu de la Palatul Copiilor Bistriţa. În cele patru zile ale olimpiadei, ei şi-au folosit îndemânarea şi experienţa pentru a realiza lucrările de concurs, apreciate atât de vizitatorii muzeului, cât şi de juriu. La finalul olimpiadei, pe 10 august, s-au acordat şi numeroase premii. Reprezentantele Palatului Copiilor din Bistriţa au fost premiate astfel: Bodescu Ştefania, clasa a VIII-a, a obţinut locul II la pictură naivă, Ioja Sorina din clasa a VIII-a şi Matean Maria, clasa a V-a, au fost apreciate cu locurile II şi III la secţiunea icoane pe sticlă iar Moronka Ioana, clasa a X-a, s-a clasat pe locul III la pictură – icoane pe lemn, toate fiind coordonate de doamna profesoară Elena Nacu. Din Bichigiu a participat Târgoveţ Andrei, clasa a XII-a, care a obţinut locul II la sculptură în lemn, meşteşug învăţat de la Târgoveţ Nicolae.
Cele mai mari premii nu sunt neapărat rezultatele, ci experienţa acumulată de fiecare, cunoştinţele despre meşteşugurile şi obiceiurile noastre populare şi simpla amintire a olimpiadei la care, de mai mulţi ani, elevii bistriţeni au bucuria să participe.

Ştefania BODESCU, clasa a VIII-a
Pictură, Palatul Copiilor Bistriţa

Pagină de jurnal meşteşugăresc

Totul a început într-o zi călduroasă de vară, când pentru prima dată, după multe aşteptări, am pornit într-o călătorie fascinantă. În sufletul meu exista o cu totul altă lume, o lume a curiozităţii... Dar, cum mă gândeam eu la „ce poate fi după uşa aceea”, am ajuns în Sibiu... La început nu ştiam cu ce să încep, dar doamna profesoara a cercului de pictură, Elena Nacu, a preluat conducerea – cu lăsatul bagajelor, cu o plimbare; aşa a trecut prima zi. Trei zile la rând am pictat, străduindu-ne să dăm tot ce-i mai bun. După, PREMIEREA! (sfârşitul călătoriei). Îmi pare atât de bine că am fost prezentă!

Maria MATEAN, clasa a V-a
Pictură, Palatul Copiilor Bistriţa

Despre rețelele sociale și rolul lor în mediatizarea procesului educațional

Rețelele sociale evoluează rapid iar rolul nostru ca profesori nu este de a ne feri de nou ci de a valorifica în interesul procesului de învățare ceea ce reprezintă comunitățile sociale deoarece acestea sunt utilizate din plin atât de media dar și de ONG-uri, companii multinaționale, instituții publice, guverne.
Comunicare socială din sec. XXI cere cadrelor didactice sa fie pregătite pentru a profita la maxim de oportunitățile și avantajele pe care aceste comunități virtuale ni le oferă în procesul educațional, dar și prin conștientizarea dezavantajelor , capcanelor pe care acestea le pot ascunde.
Toate aceste comunități au rolul de a transmite mesajul la un număr mare de auditori, de a atrage un public nou și de a oferi în timp real informațiile necesare și utile. Un alt aspect important al platformelor sociale este faptul ca oferă libertatea de a folosi anumite facilități gratis, oferindu-se posibilitatea de a se genera un trafic de date, informații semnificative fără a se achita o anumită sumă de bani. Dar în același timp rețelele sociale sunt cele care fură din timpul nostru personal în fiecare zi, așa că‚ în proiectul educațional propus veți avea dumneavoastră acest rol de mediatizare a rezultatelor sau un coleg din echipa de proiect care va utiliza unele din cele mai cunoscute instrumente sociale, ca Facebook-ul și Twitter-ul.
Care este esența rețelelor sociale, ele sunt cele care facilitează accesul de la monolog în fața unei comunități restrânse spre dialog în fața unei comunități mereu în mișcare, mereu în schimbare! Social-media se aseamănă cu o stradă cu două sensuri care ne oferă posibilitatea de a comunica și a ajunge în contact cu oameni cunoscuți dar și un loc în care găsim informații, putem organiza evenimente, putem să ne exprimăm opinii, partajăm fotografii, întâlnim oameni noi, ne promovăm activitatea, participăm la diverse campanii.
Pentru a înțelege amploarea acestui fenomen, enumăr câteva date statistice din ianuarie 2014:
Rețeaua Facebook
1.3 miliarde de utilizatori
din care 680 milioane de utilizatori de telefonie mobilă.
YouTube
900 de milioane de vizitatori în fiecare lună.
4,2 miliarde de vizualizări pe zi
Twitter
645 de milioane de utilizatori
145 milioane de utilizatori activi lunar
LinkedIn
277 de milioane de utilizatori
2 membri noi pe secundă.
Rețelele sociale se ghidează după anumite orientări, utilizatorul contribuie prin partajarea de informații care pot fi utile și pentru alții sau utilizează pe propria pagina contribuții de la alți utilizatori, pune în discuție un anumit subiect, contribuie prin răspunsuri la grupurile care au influența în a răspândi mesajul, construiește relații on-line cu utilizatori din întreaga lume, găsești subiecte comune, înveți de la alții dar și alții învață de la tine.
Astfel Facebook-ul oferă posibilitatea de a vă prezenta grădinița, școala, liceul, proiectul educațional în care sunteți implicat ca și prezentă unică și autentică, publică. Toată lumea de pe Internet poate să vizualizeze pagina dumnea­voastră, puteți crește numărul de persoane interesate prin conectarea cu aceștia, prin notificarea actualizărilor, prin interacționarea cu posibilii fani.
Grupurile din rețea au rolul de comunicare și de a împărtăși un interes comun din aceeași sferă, din aceeași activitate. Grupurile permit oamenilor de a discuta o problemă comună, de a organiza și exprima obiective, de a posta fotografii tematice, de a direcționa și notifica utilizatorii grupului cu diferite actualizări.( ex. Didactic, Dascali.ro, Creative Teachers, Teachers for Europe etc)
Twitter-ul îmbină și microblogging-ul în componența lui, în special pentru transmiterea de informații în timp real. Textul transmis este limitat la 140 de caractere, iar utilizatorii înregistrați pot citi și posta aceste informații, care au atașate haștaguri cu informațiile detaliate despre proiecte educaționale, instituții publice, grupuri educaționale, universități.
LinkedIn este o rețea profesională în care utilizatorul își creează un profil detaliat pentru a se conecta cu oameni sau grupuri cu interese similare, cu grupuri educaționale, consorții de școli , universități, programe educaționale europene.
Google+ a fost conceput ca și o extindere a proiectului Google prin introducerea a două servicii gratuite Hangouts și Cercurile Google. Hangout este un serviciu gratuit video-chat care permite chat-uri individuale și de grup, chat-uri cu până la 10 utilizatori la un moment dat. În plus față de video-chat cu serviciul Google Hangouts ,utilizatorii pot partaja documente, scratch-uri, imagini și fișiere video cu alți utilizatori. Cercurile sunt o modalitate de a grupa oamenii pe baza unei relații. Este posibil să aveți cercuri pentru diferiți membrii ca și cadre didactice, membrii într-un proiect educațional, familie alte grupuri de interes etc.
Instagram reprezintă un mod rapid și gratuit de partajare a momentelor din viața ta printr-o fotografie sau un video care devine din ce în ce mai popular printre tinerii Această aplicație poate fi utilizată împreună cu celelalte rețele sociale.
YouTube reprezintă o rețea vizuală în care utilizatorii pot încărca și împărtăși clipuri, muzică, video, conținuturi educaționale, materiale didactice în format virtual, lecții, diseminări de bună practică a unor proiecte educaționale.. Este utilizat atât de persoanele fizice cât și de companii private și instituții publice.
Comunicarea socială se bazează pe câteva reguli pentru ca postările dumneavoastră să fie interesante și să aibă un aspect util și relevant. Tot ceea ce scriem pe rețelele sociale trebuie să fie ușor de înțeles și de partajat, să include unele hyper-linkuri astfel încât persoanele interesate să afle mai multe informații despre site-ul sau blogul școlii, despre proiectul pe care-l derulăm, conversația să fie prietenoasă, respectându-se bunul simț.
Un rol important îl are relevanța postărilor și faptul că informațiile împărtășite contează pentru ei, nu va pierdeți în detalii, mesaje scurte, clare și atrăgătoare. Limbajul utilizat să conțină cuvinte simple pe care oamenii pot cu ușurință să le recunoască și să le înțeleagă, evitați acronimele pentru că vă adresați unei comunități, tonul postării sa fie natural dar cu aspect profesional pentru a vă susține rolul de promovare și mediatizare a procesului de învățământ prin rețelele media.
Cadrele didactice sunt cele care vor identifica cele mai potrivite modalități de mediatizare a acțiunilor, proceselor, rezultatelor și a activității care se desfășoară atât în cadrul școlii cât și în afara ei pentru a demonstra calitatea și demersul de a adapta în favoarea școlii inovațiile din cadrul rețelelor sociale.

Prof. Vasilica GĂZDAC,
Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu” Salva

Despre instruire… Oare știm ce vrem?

Se afirmă că instruirea școlară ne oferă oportunități care nu grevează individul de proceduri standardizate, algoritmizate, de mare complexitate, capacitate de adaptare și dinamism. Se mai afirmă că nu este posibilă o identificare, sau izolare și explicare a unor variabile intrinseci și extrinseci individului decât împrumutând frecvent secțiuni teoretice, aplicativ-logice într-un context dat, postulate din analiza activităților școlare. Învățarea nu numai școlară ci încă din în celula de bază familială, include într-o măsură mai mare sau mai mică aprecieri, taxonomii, dezaprobări, apartenențe, incluziuni sau excluderi asupra cărora planează propria noastră structură cognitivă și de personalitate – percepția noastră cu alte cuvinte. Valorile personale, atitudinile, aptitudinile, procesele psihice de bază, traumatismele emoționale sau fizice, statutul familial sau controlul parental sunt deseori incluse involuntar în instruire. Fie suntem raționali fie emoționali, sau ne susținem o componentă în favoarea sau defavoarea alteia, ne ghidează în mare măsura atât SMART-ul cât și HEART-ul.
Cunoștințele de care dispune subiectul, experiența mai amplă sau mai puțin amplă pe care a achiziționat-o dobândesc o funcție euristică în contextul rezolvării unor probleme. Prelucrarea informației de la forma brută percepută auditiv - vizual, transpusă și reprodusă în caiet și până la înțelegerea ei, determină parcurgerea mai multor etape în care se prelucrează cantitativ și calitativ grupul compact de informație. Analiza, sinteza, generalizarea, abstractizarea chiar și reactualizarea informației indică existența unor structuri cognitive, relativ stabile, existența unor inferențe între premise și concluzie, între ceea ce știm și ceea ce nu știm. Literatura momentului ne oferă imaginea unor rezultante a funcționării interactive a tuturor componentelor sistemului cognitiv, contextul practic invitându-ne la anumite ajustări. Cu alte cuvinte se întâmplă ca una gândim și alta spunem, sau facem, o emoție puternică având capacitatea de a influența puternic cuvântul, practic două energii – mișcarea și sinergia cuvântului – reușind să motiveze sau să demotiveze puternic o persoană. Se întâmplă frecvent în școală dar nu numai ca, o persoană printr-un statut special, sau cu o anumită atitudine să încurajeze sau chiar să deprime o altă persoană chiar dacă acesteia din urmă nu i s-a atras atenția despre nici un aspect, lucru, conduită, rezultat obținut. Impactul vizual asociat acesteia prin prisma statutului său, ori care deține o anume competență, poate conduce la a urî persoana într-o așa măsură încât să declanșeze reacții fiziologice semnificative (roșeața feței, tremurături, transpirație excesivă, modificări a tractului respirator asociat unei lentori a limbajului), sau chiar blocarea cel puțin pentru câteva secunde a abilităților de limbaj scris-citit, sub imaginea pretinsei sau nu dislexografie. Frecvent sunt prezenți factori psihopedagogici importanți și aspecte psihosociale atașați acestor factori sesizați la o atentă analiză axată pe identificarea unor asemenea descriptori.
A propune pe viitor să intervenim precis în explicarea complexității factorilor ce țin de învățarea matematicii și coroborarea, plierea pe unele tablouri particulare, prezente în mediul școlar, considerate ca fiind mai potrivite, mai ales pentru o analiză de itemi structurați dar și nestructurați. Timiditatea elevului se poate asocia cu dificultățile de învățare în general, sau în caz particular în învățarea matematicii? Există în învățarea matematicii momente emoționale traumatizante pentru elev? Există așadar o relație semnificativă între randamentul școlar la elevul cu dificultăți de învățare și dezvoltarea aptitudinilor utile în viața de zi cu zi? Considerăm că aceste propuneri sunt perfectibile? supuse flexibilității și rezultantelor în competențe și interesului elevului? Cum influențează notarea stima de sine a elevului și cât este exacerbare în mediul școlar? Este mediul școlar actual suprasolicitant? Dacă DA… de ce nu schimbăm asta… Iată propunem teme de discuție la care specialiștii din educație trebuie sa țină seama pentru buna dezvoltare intelectuală și emoțională a candidatului la umanitate, pentru că tot ceea ce facem noi influențează destine de oameni, vieți și răspundem pentru aceasta.

Psih. Gabriel MUREȘAN-CHIRA